Toi­mit­ta­jal­ta: Tor­ju vää­rän tie­don leviämistä

Tänä vuon­na kou­lu­jen ja uutis­me­dian yhtei­sel­lä media­kas­va­tuk­sen tee­ma­vii­kol­la eli Uutis­ten vii­kol­la haas­te­taan lap­set ja nuo­ret tor­ju­maan vää­rän tie­don leviä­mis­tä sekä otta­maan sel­vää sii­tä, mikä on tot­ta. Vii­kon aika­na anne­taan työ­ka­lu­ja kriit­ti­seen media­lu­ku­tai­toon. Samal­la voi miet­tiä, mil­lais­ta oma media-arki on ja miten sen kaut­ta voi­si osal­lis­tua ja vai­kut­taa. Poh­din­ta sii­tä, mikä on vale-uuti­nen ja mikä ei, on tärkeää.

Ran­ta­poh­jal­la on sään­nöl­lis­tä, vii­koit­tais­ta yhteis­työ­tä alu­een­sa kou­lu­jen kans­sa. Joka viik­ko nuor­ten pals­tal­la Rant­si­kas­sa jul­kais­taan oppi­lai­den itsen­sä tuot­ta­maa mate­ri­aa­lia. Vuo­sien aika­na pals­tal­la on jul­kais­tu oppi­lai­den mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia, jut­tu­ja kou­lu­jen arjes­ta sekä eri­tyi­sis­tä tapah­tu­mis­ta. Usein jutuis­sa on käsi­tel­ty myös jotain jo tapah­tu­nut­ta tai edes­sä ole­vaa muu­tos­ta. Eri ikäis­ten oppi­lai­den ääni on kuu­lu­nut pals­tal­la hyvin, ja toi­min­ta­mal­li on lisän­nyt pai­kal­lis­leh­den ja kou­lu­jen yhteis­työ­tä muu­toin­kin. Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jat ovat usein vie­rail­leet eri kou­luil­la ker­to­mas­sa toi­mit­ta­jien työs­tä sekä leh­den teke­mi­ses­tä laa­jem­min­kin. Koro­na-aika­na vie­rai­lut on tosin jätet­ty tekemättä.

Myös Ran­ta­poh­ja on muka­na enti­sen Sano­ma­leh­ti­vii­kon pai­kal­le hel­mi­kuun ensim­mäi­sel­le vii­kol­le lan­see­ra­tus­sa Uutis­ten vii­kos­sa. Vii­kon mate­ri­aa­lit löy­ty­vät uutis­me­dia­kas­va­tuk­sen net­ti­si­vu­jen kaut­ta. Uutis­ten viik­koa var­ten voi tila­ta Ran­ta­poh­jia kou­lul­le luet­ta­vak­si suo­raan minul­ta teea.tunturi@rantapohja.fi .