Koro­na vai­kut­ti Luu­pin koh­tei­den aukio­loon ja kävijämääriin

Museo- ja tie­de­kes­kus Luu­pin käyn­ti­koh­teis­sa vie­rai­li vuo­den 2020 aika hie­man yli 92 000 asia­kas­ta. Koro­nan tuo­miin rajoi­tuk­siin näh­den kävi­jä­mää­rät oli­vat Luu­pin toi­mi­joi­den näke­myk­sen mukaan hyvät ja eri­tyi­ses­ti kesä vil­kas. Oulun tai­de­museo myös tuot­ti run­saas­ti digi­taa­lis­ta sisäl­töä, joi­ta kat­sel­tiin hui­mat 27 383 kertaa.

Koro­nan vuok­si koh­tei­den aukio­lo­päi­vät vähe­ni­vät vuo­den aika­na mer­kit­tä­väk­si edel­li­siin vuo­siin ver­rat­tu­na. Esi­mer­kik­si Myl­ly­tul­lin koh­teis­sa avoin­nao­lo­tun­nit las­ki­vat seu­raa­vas­ti: Tie­de­kes­kus Tie­to­maa 2019 2 853 tun­tia 2020 1 751 tun­tia, Oulun tai­de­museo 2019 2 211 tun­tia 2020 1 266 tun­tia, Poh­jois-Poh­jan­maan museo 2019 2429 tun­tia 2020 1361 tun­tia. Myös Tur­kan­saa­ren ulko­museo ja Kie­rik­ki­kes­kus oli­vat avoin­na nor­maa­li­ke­siä huo­mat­ta­vas­ti lyhyem­män ajan. Eri­kois­museois­ta Oulun­sa­lon koti­seu­tu­museo­ta, Pate­nie­men sahan museo­ta ja Ora­van kou­lu­museo­ta ei avat­tu lain­kaan. Koro­nan tuo­miin rajoi­tuk­siin näh­den kävi­jä­mää­rät oli­vat kui­ten­kin hyvät ja eri­tyi­ses­ti kesä vilkas.

Oulun tai­de­museo myös tuot­ti run­saas­ti digi­taa­lis­ta sisäl­töä, joi­ta kat­sel­tiin 27 383 ker­taa. Ellen Thes­lef­fin Aurin­ko­suu­del­ma-näyt­te­lys­tä toteu­tet­tiin 360-vir­tu­aa­li­kier­ros, video­kier­ros sekä satu­het­ki per­heen pie­nim­mil­le. Sijoil­taan – Pako­lai­suu­den arkeo­lo­gi­aa ‑näyt­te­lyyn pää­si tutus­tu­maan myös videon avulla.

Kävi­jä­mää­riä Luu­pin koh­teis­sa vuon­na 2020: Tie­de­kes­kus Tie­to­maa 38 493, Oulun tai­de­museo 25 622, Poh­jois-Poh­jan­maan museo 10 137, Tur­kan­saa­ren ulko­museo 11 273, Kie­rik­ki­kes­kus 5 385, Meri­mie­hen­ko­ti­museo 1 622. Yhteen­sä kävi­jöi­tä oli 92 532.