Koro­na­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Iis­sä helmikuuhun

Iis­sä jat­ke­taan koro­na­ra­joi­tuk­sia Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti 1.2. saakka.

Iin lukio jat­kaa etä­ope­tuk­ses­sa 1.2. saakka.

Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tois­sa on käy­tös­sä pika-asioin­ti. Leh­ti­sa­lit ovat avoin­na rajoi­te­tus­ti siten, että hen­ki­lö­mää­rää ja leh­ti­sa­lis­sa oloai­kaa rajoi­te­taan. Kui­va­nie­men oma­toi­mi­kir­jas­to on sul­jet­tu 2.1. saakka.

Kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­lit eivät ole käy­tös­sä iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin, ja Iisi-aree­na, Kui­va­nie­men kun­to­sa­li ja Kui­va­nie­men lii­kun­ta­hal­li ovat sul­jet­tu­na 1.2. asti. Urhei­luseu­rat voi­vat jär­jes­tää las­ten ja nuor­ten har­ras­te­toi­min­taa pie­nis­sä mak­si­mis­saan kym­me­nen hen­gen ryh­mis­sä tur­va­vä­lit ja hygie­nia­suo­si­tuk­set huomioiden.

Avoi­men var­hais­kas­va­tuk­sen ryh­mät jär­jes­te­tään koro­naan liit­ty­vät suo­si­tuk­set ja ohjeet huomioiden.

Iin kan­sa­lais­opis­tos­sa ja tai­de­kou­lus­sa las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­ta jat­kuu lähio­pe­tuk­se­na pien­ryh­mis­sä sekä yksi­lö­ope­tuk­ses­sa. Las­ten- ja nuor­ten ryh­mien opet­ta­ja tai opis­to tie­dot­taa järjestelyistä.

Aikuis­ten yksi­lö­ope­tus toteu­te­taan etä­ope­tuk­se­na. Aikuis­ten ryh­mä­ope­tus toteu­te­taan etä­nä tai luku­kaut­ta siir­re­tään eteen­päin. Kurs­sin opet­ta­ja tie­dot­taa nii­tä ryh­miä, jois­sa ope­tus toteu­te­taan etänä.