Ylikiiminki

Yli­kii­min­gis­sä vaa­di­taan suo­ja­tie­tä lii­ken­nea­se­man koh­dal­le

Yli­kii­min­gin Oma­hoi­ta­jat ry halu­aa paran­taa yli­kii­min­ki­läis­ten ja samal­la myös Havu­lan asu­mi­syk­si­kön asuk­kai­den lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. – Olem­me puu­han­neet suo­ja­tie­tä lähei­sel­le huol­toa­se­mal­le, kos­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lu­miel­tä myy­jäi­sis­tä

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van perin­tei­set jou­lu­myy­jäi­set on jär­jes­tet­ty jo usea­na vuon­na peräk­käin. Pai­kal­la myy­ji­nä oli täl­lä ker­taa muun muas­sa kou­lu­luok­kia, yhdis­tyk­siä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tur­vat­ta yli tien Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gis­sä tem­pais­tiin lii­ken­ne­tur­van puo­les­ta. Ongel­ma­koh­dak­si kyläl­lä on havait­tu lii­ken­nea­se­man koh­ta, jos­sa tie pitää ylit­tää ilman suo­ja­tien tuo­maa tur­vaa.


Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020. Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin…Oulu on käyt­tä­nyt 2,5 mil­joo­naa vara­ve­si­hank­keen suun­nit­te­luun

Oulun kau­pun­gin päät­tä­jät ja Oulun Vesi ovat hakan­neet pää­tään Vii­ni­vaa­ran har­jun kyl­keen jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Kau­pun­ki pää­tyy aina eri vai­hei­den ja vas­tus­tuk­sien jäl­keen­kin jat­ka­maan vara­ve­si­han­ket­taan Vii­ni­vaa­ran suun­nal­la ja vii­ni­vaa­ra­lai­set ovat aivan yhtä jää­rä­päi­ses­ti oman Natu­ra-alu­een­sa taka­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus