Pudas­jär­vi ja Uta­jär­vi ilmai­si­vat jyr­kän vas­tus­tuk­sen­sa ja vaa­ti­vat veden­ot­to­hank­keen kes­keyt­tä­mis­tä

Ylikiiminkiläiset Viinivaara hankkeen vastustajat Eero Mykkänen ja Pentti Marttila-Tornio vaihtoivat mielipiteitä hankkeesta Oulun Veden verkostopäällikkö Tero Kilpeläisen ja johtaja Jouni Lähdemäen kanssa Hetepirtillä ennen maastoon siirtymistä.

Oulun Veden Vii­ni­vaa­ran vara­ve­si­han­ket­ta kos­ke­va Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton jär­jes­tä­mä maas­to­kat­sel­mus aloi­tet­tiin Hete­pir­til­lä ja Vii­ni­vaa­ran maas­tos­sa Olvas­suon ja Kii­min­ki­joen Natu­ra-alueil­la tiis­tai­na. Kat­sel­mus jat­kui kes­ki­viik­ko­na näil­lä Pudas­jär­ven ja Uta­jär­ven kun­tien alu­eel­la sijait­se­vil­la veden­ot­toa­lueil­la.

Maas­to­kat­sel­mus­ta lei­ma­si sekä Pudas­jär­ven että Uta­jär­ven kun­tien jyrk­kä kiel­tei­nen kan­ta hank­keen jat­ka­mi­sel­le ja toi­saal­ta hank­keen suu­ri mer­ki­tys Oulun kau­pun­gin veden­han­kin­nal­le.

– Mei­dän yksi­mie­li­nen kan­tam­me on, että veden­ot­to­han­ke on kes­key­tet­tä­vä ja lupa­ha­ke­mus vedet­tä­vä pois lupa­vi­ran­omais­ten käsit­te­lys­tä, jyräh­ti Pudas­jär­ven edus­ta­ja Eero Oinas-Panu­ma.

Hän koros­ti sitä, että kun­nat halua­vat teh­dä hyvää yhteis­työ­tä Oulun kans­sa, mut­ta vesi­hank­kees­ta näke­myk­set ovat sel­väs­ti eri­lai­set.

– Olem­me entis­tä vakuut­tu­neem­pia sii­tä, että kan­tam­me pitää.

Uta­jär­ven kun­nan edus­ta­ja Eero Pirt­ti­kos­ki ei sääs­tel­lyt sano­jaan.

– Jyrk­kä ei. Jos herk­kään luon­toon raken­ne­taan pump­paa­mo­ja ja put­kis­to­ja ja huol­to­lin­jo­ja, jäl­ki on karua. Luon­toar­vot on nos­tet­ta­va esiin ja hank­keel­le on lai­tet­ta­va pis­te. On eri­kois­ta, että mei­tä ei ole kut­sut­tu yksil­le­kään kah­veil­le mukaan täs­tä kes­kus­te­le­maan, Pirt­ti­kos­ki sanoi.

Sii­nä mis­sä Pudas­jär­vi, Uta­jär­vi, Vii­ni­vaa­ran ja sen lähia­luei­den asuk­kaat, Timo­sen yhteis­met­sä, kalas­tusa­lu­eet, luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys ja muut yhtei­söt vas­tus­ta­vat han­ket­ta tiu­kas­ti, Oulun Vesi haluai­si saa­da kau­pun­gin­val­tuus­ton vuon­na 2015 hyväk­sy­män veden­ot­to­hank­keen mah­dol­li­sim­man pian pää­tök­sen. Myös Poh­jois-Poh­jan­maan ELY koros­ti hank­keen tär­keyt­tä vesi­huol­to­lain näkö­kul­mas­ta.

– Vara­ve­si­han­ke on prio­ri­soi­tu maa­kun­tam­me tär­keim­mäk­si vesi­huol­lon kehit­tä­mis­hank­keek­si, joka tur­vaa 150 000 asuk­kaan veden­saan­nin, tote­si Oulun Veden joh­ta­ja Jou­ni Läh­de­mä­ki.

– Han­ke on ylei­sen edun kan­nal­ta erit­täin tär­keä.

Oulun Vesi on hake­nut vesi­lain mukais­ta lupaa ottaa poh­ja­vet­tä Vii­ni­vaa­ran ja Käl­väs­vaa­ran poh­ja­ve­sia­lueil­ta yhteen­sä 11 000 kuu­tio­ta vuo­ro­kau­des­sa. Veden­ot­to tapah­tuu yhdes­tä­tois­ta vede­not­ta­mos­ta. Vaa­ro­jen poh­ja­ve­sia­luei­den vedel­lä var­mis­te­taan pin­ta­vet­tä käyt­tä­vän Oulun kan­ta­kau­pun­gin veden­han­kin­taa.

Oulun Veden mukaan hank­keen vai­ku­tuk­set poh­ja­ve­sia­luei­den mai­se­maan ovat vähäi­set, eikä suun­ni­tel­lun poh­ja­ve­den­o­ton seu­rauk­se­na alu­een läh­teis­tä tai läh­de­pu­rois­ta yksi­kään kui­vu edes het­kel­li­ses­ti. Vai­ku­tuk­set näkyi­si­vät haki­jan mukaan lähin­nä läh­de­la­jis­ton mää­räs­sä ja esiin­ty­mien pin­ta-alois­sa.

Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus on aiem­min anta­nut lausun­ton­sa hank­keen natu­ra-arvioin­nis­ta ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön mää­rää­mä­nä. ELY-kes­kus tote­si ympä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le anta­mas­saan lausun­nos­sa, että han­ke Vii­ni­vaa­ras­sa vai­kut­tai­si mer­kit­tä­väs­ti alu­een kos­ke­mat­to­muu­teen ja luon­toar­voi­hin. Tämän vuok­si vede­no­tol­le ei sen mukaan tule myön­tää lupaa aina­kaan ilman val­tio­neu­vos­ton käsit­te­lyä.

– Vaik­ka Oulun Vesi on teh­nyt ansio­kas­ta sel­vi­tys­työ­tä hank­keen paris­sa, mei­dän näke­myk­sem­me mukaan siel­lä on osit­tain vää­riä tul­kin­to­ja, kom­men­toi Var­si­nais-Suo­men ELY:n yli­tar­kas­ta­ja Iiro Iko­nen Hete­ky­läs­sä tiis­tai­na.

Myös Met­sä­hal­li­tus kat­soo lausun­nois­saan, että Kii­min­ki­joen Natu­ra-alu­een suo­je­lu­pe­rus­tei­siin koh­dis­tu­vien mer­kit­tä­väs­ti hei­ken­tä­vien vai­ku­tus­ten syn­ty­mis­tä ei voi sul­kea pois poh­ja­ve­den­o­ton seu­rauk­se­na.

– Epä­var­muus­te­ki­jöi­tä on lii­kaa, met­sä­hal­li­tuk­sen Saka­ri Rehell koros­ti.

Kaik­ki­neen hank­keen vas­tus­ta­jat pel­kää­vät juu­ri sitä, että moni asia sii­nä on epä­var­maa.

– Muu­tok­set tule­vat vuo­sien kulues­sa ja kun ne havai­taan, ne ovat sel­lai­sia, ettei nii­tä voi enää kor­ja­ta. Tämä vaih­toeh­to on äärim­mäi­sen ris­kial­tis ja huo­no, Iiro Iko­nen tote­si.

Timo­sen yhteis­met­sän Osmo Pal­da­nius kuten moni muu­kin muis­tut­ti kat­sel­muk­ses­sa, että vara­ve­den ei ole pak­ko olla poh­ja­vet­tä ja että Oulul­la on mui­ta­kin tun­net­tu­ja vaih­toeh­to­ja hank­kia vara­ve­ten­sä.

Oulun vara­ve­si­han­ke Vii­ni­vaa­ras­sa on ollut vireil­lä jo usei­den vuo­si­kym­me­nien ajan. Vaa­san hal­lin­to-oikeus kumo­si pää­tök­sel­lään 12.12.2012 aiem­man veden­ot­toa kos­ke­van Oulun Veden lupa­pää­tök­sen ja palaut­ti asian alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le uudel­leen käsi­tel­tä­väk­si hank­keen mer­kit­tä­vien Natu­ra-vai­ku­tus­ten vuok­si. Uusin lupa­ha­ke­mus on teh­ty vuon­na 2015, ja se on veden­ot­to­mää­räl­tään aiem­paa pie­nem­pi.

Tämän viik­koi­sen kat­sel­muk­sen jäl­keen asian­osai­set voi­vat jät­tää AVI:lle lausun­to­ja ja muis­tu­tuk­sia, jon­ka jäl­keen ne käy­dään läpi. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to ei läh­de täs­sä vai­hees­sa arvioi­maan sitä, kuin­ka kau­an asian käsit­te­ly kes­tää.