Kun sis­ko pää­si sahal­le töi­hin ja Sep­po mopon osti

Naiset Halosenniemen sahalta ottavat vastaan sahaperinteen näyttelyyn tulijat vanhassa valokuvassa.

Sen kun­niak­si, kun sis­ko pää­si sahal­le töihin!

Tämä sanon­ta on tut­tua­kin tutum­pi  Hau­ki­pu­taal­la. Ei ihme, sil­lä paik­ka­kun­nal­la on toi­mi­nut kuusi suur­ta sahaa ja Hau­ki­pu­das oli aikoi­naan Suo­men teol­lis­tu­nein maa­lais­kun­ta. Sahat oli­vat myös mer­kit­tä­viä nais­ten työllistäjiä.

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museos­sa ava­taan 29. kesä­kuu­ta saha­pe­rin­teen näyt­te­ly, joka on koot­tu museon vie­res­sä sijait­se­vaan van­haan aittaan.

Museo esi­tel­lään Sepon mopo ‑nimi­sen tosi­ta­pah­tu­miin perus­tu­van teks­tin kaut­ta, jon­ka voi kuun­nel­la myös puhe­li­mel­la QR-koo­din kautta.

– Tari­nas­sa 15-vuo­tias Sep­po hom­maa ras­kail­la kesä­töil­lä sahal­la rahat mopoa var­ten, ker­too näyt­te­lyn suun­ni­tel­lut ja sii­tä vas­taa­va Outi Hir­ve­lä Hau­ki­pu­das-seu­ras­ta.

Näyt­te­lyl­lä halu­taan kun­nioit­taa ja nos­taa esil­le vah­vaa saha­pe­rin­töä ja sen mer­ki­tys­tä paik­ka­kun­nal­le ja alu­een ihmi­sil­le. Esi­neis­tö on siir­ret­ty ait­taan koti­seu­tu­museon kokoel­mis­ta. Näin aihe­pii­ri saa­tiin yhdek­si koko­nai­suu­dek­si ja näyt­tä­väm­min esille.

Saha­näyt­te­lyn pys­tyt­tä­mi­nen tuli mah­dol­li­sek­si kun Hau­ki­pu­das-seu­ra sai lah­joi­tuk­se­na van­han aitan Mik­ko Krop­sun peri­kun­nal­ta ja siir­ret­tiin museo­pi­haan vuon­na 2016. Aitan ylä­ker­taan saa­tiin kai­vat­tua varastotilaa.

Esi­neet, tari­nat ja valo­ku­vat ker­to­vat menneestä

Hau­ki­pu­taan sahoil­la teh­dys­tä työs­tä ja teki­jöis­tä ker­ro­taan esi­nei­den, työ­ka­lu­jen, van­ho­jen valo­ku­vien ja myös tari­noi­den kaut­ta. Näyt­te­lys­tä on halut­tu luo­da sel­lai­nen, että se kiin­nos­taa kai­ken ikäi­siä ja niin enti­siä kuin uusia­kin haukiputaalaisia.

– Tari­nat kiin­nos­ta­vat ja monet löy­tä­vät var­mas­ti tut­tu­ja ihmi­siä ja asioi­ta näyt­te­lys­tä, uskoo Lii­sa Ervasti-Julku.

Val­mis­ta alkaa olla! Outi Hir­ve­lä (vas.), Kai­sa Anna­la ja Lii­sa Ervas­ti Jul­ku Hau­ki­pu­das-seu­ras­ta tut­kai­le­mas­sa saha­pe­rin­teen näyt­te­lyä aitas­sa. Taka­sei­näl­lä ole­vas­sa kuvas­sa on San­ta­hol­man sahan työn­te­ki­jöi­tä Kiiminkijoella.

– Halusim­me nos­taa van­hat valo­ku­vat kook­kai­na esil­le, nii­hin lii­te­tään tari­noi­ta ja nimiä, ker­too Outi Hir­ve­lä, joka on Lii­sa Ervas­ti-Jul­kun kans­sa vali­koi­nut kuvia ja kir­joit­ta­nut esitystaulun.

Museo­käyn­nil­lä voi myös arvuu­tel­la asioi­ta, kuten mik­si sahan palo­pos­tien ämpä­rei­den poh­jat oli­vat suip­po­ja? Tai mitä teh­tiin palokeksillä?

Esi­nei­den nimeä­mi­ses­sä ja tie­don han­kin­nas­sa apu­na on ollut mar­tin­nie­me­läi­nen asian­tun­ti­ja ja his­to­rian­tie­tä­jä Pent­ti Utriai­nen. Museoait­taan tar­vit­tu­ja raken­teel­li­sia kor­jauk­sia on toteut­ta­nut res­tau­roin­nin ammat­ti­lai­nen Juha Väy­ry­nen, joka on raken­ta­nut näyt­te­lyn rekvi­sii­tak­si myös lau­ta­ta­pu­lit pie­nois­koos­sa. Valo­ku­vat, työ­ka­lut ja muu esi­neis­tö on peräi­sin San­ta­hol­man, Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men sahoilta.

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museon pää­ra­ken­nus­ta, 1800-luvun lopul­ta peräi­sin ole­vaa lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­nia kun­nos­tet­tiin ja perus­näyt­te­lyä uudis­tet­tiin vuon­na 2015. Museon kokoel­mis­sa on kaik­ki­aan yli 1900 esi­net­tä. Kokoel­mis­sa on van­haa talon­poi­kais­ta­lois­ta saa­tua esi­neis­töä, saho­jen tar­peis­toa ja eri­koi­suu­te­na Kaa­ri­na Tilan­non lah­joit­ta­ma, mar­tin­nie­me­läi­sen Lehes­suon kau­pan esi­neis­tös­tä koot­tu näyt­te­ly yhteen huoneeseen.

Koti­seu­tu­museo ava­taan perin­tei­ses­ti kesä­kuun lopun val­ta­kun­nal­li­se­na museo­päi­vä­nä ja se on avoin­na heinäkuun.

Kevääl­lä museo on avoin­na jo kevääl­lä kou­lu­lais­ryh­mil­le. Hau­ki­pu­das-seu­ran tavoit­tee­na on lisä­tä kou­lu­yh­teis­työ­tä jat­kos­sa saha­pe­rin­teen näyt­te­lyn myö­tä. Tätä sil­mäl­lä­pi­täen tar­koi­tus  on lisä­tä jota­kin museo­näyt­te­lyyn liit­ty­vää  kat­sel­ta­vaa ja kuun­nel­ta­vaa oheis­ma­te­ri­aa­lia, suun­nit­te­le­vat Hau­ki­pu­das-seu­ran Outi Hir­ve­lä, Lii­sa Ervas­ti-Jul­ku ja Kai­sa Anna­la, joil­le kou­lu­maa­il­ma on tut­tua opet­ta­jan­työn myötä.

Museoait­taa on lai­tet­tu kevään mit­taan kun­toon, sii­vot­tu ja lai­tet­tu tava­roi­ta pai­koil­leen. Apu­na on ollut myös Pirit­ta Pietilä-Litendahl.

Kehi­tys­työ­tä vähin varoin

Hau­ki­pu­das-seu­ran haa­vee­na on, että tule­vai­suu­des­sa museo­pi­haa voi­tai­siin uudis­taa viih­tyi­säm­mäk­si, mikä puol­tai­si paik­kaan­sa, sil­lä museoa­lue kuu­luu kir­kon, van­han hau­taus­maan ja Kir­kon­nie­men van­han kou­lun (Wirk­ku­lan) muo­dos­ta­maan kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kaan raken­nus­ryh­män muo­dos­ta­maan alu­ee­seen.  Maa-alu­eet omis­taa seurakuntayhtymä.

Myös kult­tuu­ri­pol­ku opas­kylt­tei­neen on haa­veis­sa. Hank­keet ovat jää­neet kun­ta- ja seu­ra­kun­ta­lii­tos­ten ja kaa­voi­tus­pro­ses­sin jal­koi­hin. Kii­min­ki­jo­ki­var­teen on nyt suun­nit­teil­la vir­kis­tys­reit­ti, jon­ka jat­kok­si aina­kin Hau­ki­pu­das-seu­ran mie­les­tä kult­tuu­ri­pol­ku oli­si hyvää jatkumoa.

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo­ta on kehi­tet­ty ja yllä­pi­det­ty vapaa­eh­tois­voi­min pie­nil­lä resurs­seil­la, sil­lä tulon­läh­tei­tä ei ole eikä avus­tuk­sia­kaan ole juu­ri heru­nut. Museo­vi­ras­tol­ta voi hakea avus­tus­ta pro­jek­tei­hin, mut­ta nii­hin tar­vi­taan 20 pro­sen­tin omavastuuosuus.

Hau­ki­pu­das-seu­ral­la on puu­te käyt­tö- ja yllä­pi­to­va­rois­ta. Oulun kau­pun­ki ei myön­tä­nyt avus­tus­ta, mut­ta antoi tukea oppai­den muo­dos­sa kesäksi.

Olem­me miet­ti­neet mah­tai­si­ko löy­tyä yri­tyk­siä spon­so­reik­si ja halua läh­teä tuke­maan koti­seu­tu­työ­tä, poh­tii Hau­ki­pu­das-seu­ran  muse­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kai­sa Annala.

Pal­lo on nyt heitetty!

– Nuo­ria har­tei­ta tar­vit­tai­siin myös mukaan toi­min­taan, lisää Lii­sa Ervasti-Julku.

Saha­muis­to­mer­kin paik­ka avoinna

Kun Mar­tin­nie­men sahan piip­pu puret­tiin huo­non kun­ton­sa vuok­si ja San­ta­hol­man piip­pua odot­taa sama koh­ta­lo, on Hau­ki­pu­taal­la herän­nyt halu saha­muis­to­mer­kin saa­mi­ses­ta paik­ka­kun­nal­le. Muis­to­mer­kin paik­ka kuin muis­to­mer­kin muo­to­kin on vie­lä avoin­na, mut­ta Oulun kau­pun­gin suun­nal­ta on näy­tet­ty vih­re­ää valoa ja tukea muistomerkkihankkeelle.

Mar­tin­nie­mes­sä ollaan ehdot­to­mas­ti sitä miel­tä, että muis­to­merk­ki kuu­luu pys­tyt­tää Mar­tin­nie­meen. Esi­tyk­siä on tul­lut myös San­ta­hol­man ja kir­kon­ky­län puolesta.

Hau­ki­pu­das-seu­ra ei halua läh­teä otta­maan kan­taa ja osoit­ta­maan muis­to­mer­kil­le paik­kaa, saa­ti rii­te­le­män sii­tä. Näkö­kul­ma­na on, että muis­to­merk­ki on tär­ke­ää ja ansait­tua saa­da. Muis­to­mer­kin pai­kan tuli­si olla sel­lai­nen, että se on hyvin ihmis­ten näh­tä­vil­lä ja pai­kan tuli­si pal­vel­la pit­käl­le tulevaisuuteen.

Koti­seu­tu­museon kupeel­la, enti­sen kun­nan­vi­ras­ton ton­til­la sei­soo muis­to­merk­ki­nä perin­ne­tyk­ki, jol­le myös on  paik­ka on haus­sa, sil­lä alu­eel­le raken­ne­taan ker­ros­ta­lo­ja. Museon alue on kat­sot­tu lii­an ahtaak­si eikä maa-alu­eet omis­ta­va seu­ra­kun­tayh­ty­mä ole suo­pea otta­maan tyk­kiä mail­leen. Tykil­le on esi­tet­ty yhdek­si mah­dol­li­sek­si pai­kak­si Hau­ki­pu­taan­tien itä­puo­lis­ta puis­toa,  jon­ka lähel­tä kul­ki­si suun­nit­teil­la ole­va virkistysreitti.

Hau­ki­pu­taan kotiseutumuseo

• Perus­tet­tu 1961

• Toi­mii vuo­del­ta 1858 peräi­sin ole­vas­sa lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­nis­sa Kirk­ko­tiel­lä. Kokoel­mis­sa yli 1900 esinettä.

• Museo­pi­haan siir­ret­tiin 2016  ait­ta, jos­sa ava­taan museon sahanäyttely.

• Museos­ta vas­taa Hau­ki­pu­das-seu­ra, jol­la on myös julkaisutoimintaa.

• Museo avoin­na 2.7.–27.7.

• ti-pe klo 10–16

• la klo 10–13

•su ja ma museo suljettu

• Museon ja saha­näyt­te­lyn ava­jai­set 29.6. klo 12–16.

Hau­ki­pu­taan sahat

• Mau­nun saha 1863–1908

• Pate­nie­men saha 1873–1990

• Pirt­ti­ka­rin saha 1890–1902

• Mar­tin­nie­men saha 1905–1987

• San­ta­hol­man saha 1915–1967

• Halo­sen­nie­men saha 1921–1950

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo on Kirk­ko­tien var­rel­la van­has­sa lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­nis­sa ja van­has­sa aitas­sa. Saha­pe­rin­teen näyt­te­ly ava­taan aitas­sa tänä kesänä.

Halo­sen­nie­men sahan lau­ta­po­jil­la on käsis­sään pau­kat, joil­la lau­ta­ta­pu­lin päät lyö­tiin tasai­sik­si. Kun­kin omat pau­kat oli nimi­koi­tu. Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museon kokoel­miin ei ole löy­ty­nyt yhtään pauk­kaa, sel­lai­nen ote­taan mie­lel­län vas­taan, jos jos­ta­kin löytyy.