Kau­pun­ki­lei­kin vils­ket­tä Yli­kii­min­gis­sä

Liisa Hiltunen oli ostoksilla Ylikiimingin leikkikaupungin karkkikauppa Makumajassa tyttäriensä Elisia ja Solina Hiltusen kanssa. Liisan mielestä kaikki kaupunkileikkipisteeet olivat mahtavia ja niissä oli tosi ihanaa kierrellä. Makumajan toimitusjohtaja Petra Sarajärven mukaan kaikki sujui kaupassa hyvin.

Yli­kii­min­gin kou­lul­la kävi vili­nä, kun ala­kou­lun puo­lel­le perus­tet­tu Yli­kii­min­gin leik­ki­kau­pun­ki piti avoi­mia ovia. Yli­kii­min­gin vilk­kaas­sa kau­pun­gis­sa oli kark­ki­kaup­pa Maku­ma­ja, Hyper­puis­to kah­vioi­neen, eläinkli­nik­ka Tas­su­la, museo Yli­kii­min­ki, Verk­ko­kaup­pa, C-mar­ket, peli­luo­la Koo­di ja Hes­bur­ger.

Vie­rai­li­jat sai­vat kau­pun­kiin saa­pues­saan pan­kis­ta rahaa, jol­la saat­toi­vat ostaa tuot­tei­ta ja mak­saa pää­sy­mak­su­ja. Yli­kii­min­gin museoon ja Hyper­puis­toon sai pää­sy­mak­sun mak­set­tu­aan ran­nek­keen, jot­ta var­ti­jat­kin näki­vät, että alu­eel­le oli mak­set­tu asi­aan­kuu­lu­va pää­sy­mak­su. Yli­kii­min­gin museos­sa oli tai­de­museon puo­lel­la upei­ta tai­de­teok­sia ja eläin­museos­sa mie­len­kiin­toi­sia eläi­miä ja tie­toa eläi­mis­tä. Peli­luo­la Koo­dis­sa saat­toi uppou­tua monen­lais­ten pelien maa­il­maan. Hyper­par­kin tou­hu­jen lomas­sa oli hyvä istuu­tua välil­lä kah­vil­le. Verk­ko­kau­pas­sa oli hyviä tar­jouk­sia sekä kaik­ki uutuu­det ja ret­ro­hen­ki­set­kin tuot­teet.

Eläinkli­nik­ka Tas­su­lan eläin­lää­kä­rit Essi ja Lin­nea ja eläin­ten­hoi­ta­ja Iida ker­toi­vat, että pun­kin­pois­to­ja on ollut päi­vän aika­na aika pal­jon. Myös sitei­tä oli lai­tet­tu tas­sui­hin, mut­ta kaik­ki toi­men­pi­teet oli­vat hoi­tu­neet hyvin.

Hes­bur­ge­ris­sa oli usein väkeä jonok­si asti.

– Tai­ka­tai­ki­nas­ta on teh­ty ham­pu­ri­lai­nen, jon­ka välis­sä on salaat­tia, juus­toa ja tomaat­tia. Iha­nas­ti on kyl­lä lap­set osal­lis­tu­neet. Las­ten osal­li­suus näkyy kyl­lä täs­sä lei­kis­sä tosi vah­vas­ti. Oppi­laat sai­vat itse vali­ta, mis­sä roo­lis­sa halua­vat toi­mia tääl­lä. Meil­lä puo­let oli eilen töis­sä, ja he ovat sit­ten tänään vapaal­la kier­tä­mäs­sä mui­ta yri­tyk­siä, luo­kan­opet­ta­ja Jen­na Kuop­pa­la ker­too.

Maku­ma­jas­sa ja C-mar­ke­tis­sa oli laa­ja vali­koi­ma eri­lai­sia tuot­tei­ta. Ostos­ko­rit ja kädet täyt­tyi­vät jo hyvis­sä ajoin ennen kas­soil­le menoa. Opet­ta­ja Tes­sa Tiek­so­lan mie­les­tä paras­ta on ollut näh­dä las­ten rie­mu ja ilo lei­kin, suun­nit­te­lun ja tou­hun kes­kel­lä.

– Monet oikein eläy­ty­vät roo­liin­sa työn­te­ki­jä­nä tai asiak­kaa­na. Lap­set ovat tykän­neet tosi pal­jon ja leik­ki­neet mie­lel­lään. Tosi kiva, että van­hem­mat­kin ovat käy­neet tääl­lä tutus­tu­mas­sa, Tiek­so­la iloit­see.

Kau­pun­ki­lei­kin ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä yri­tyk­sis­sä oli vie­rail­lut myös Yli­kii­min­gin kou­lun reh­to­ri Art­tu Park­ki­nen sekä apu­lais­joh­ta­ja Bir­git­ta Uhre-Kor­pi­ran­ta, joi­den vie­rai­lu oli jää­nyt lap­sil­le mie­lui­sa­na mie­leen. Kau­pun­ki­leik­ki on osa Yli­kii­min­gin kou­lun Yli­kii­min­gin yksi­kön 0–3-luokkalaisten monia­lais­ta oppi­mis­ko­ko­nai­suut­ta.

– Kaik­ki 0–3-luokkalaiset on jaet­tu sekai­sin pie­nem­piin ryh­miin ja sii­nä on opet­ta­jan joh­dol­la suun­ni­tel­tu ja val­mis­tel­tu omaa yri­tys­tä. Oppi­laat ovat saa­neet itse vali­ta, min­kä yri­tyk­sen tai pis­teen ovat perus­ta­neet. He ovat päät­tä­neet ja äänes­tä­neet nimet, Tes­sa Tiek­so­la ker­too

– Meil­lä on ollut ker­ran vii­kos­sa yksi tun­ti, jol­loin tätä on val­mis­tel­tu. Tosi pit­kään ja har­tau­del­la on teh­ty. Yhdes­sä on tut­kit­tu, mitä siel­lä museos­sa, Hesel­lä tai muu­al­la on ja mitä sin­ne pitäi­si val­mis­taa ja min­kä­lai­sia työ­teh­tä­viä siel­lä pitäi­si olla. On har­joi­tel­tu myös tapa­käyt­täy­ty­mis­tä, miten ote­taan vas­taan, mitä sano­taan asiak­kail­le. Jokai­nen on teh­nyt omat rahat ja lom­pa­kon. Tämä on mah­ta­va pro­jek­ti, kun täs­sä on yhdis­ty­nyt niin mon­ta oppiai­net­ta. Nämä ovat olleet nii­tä tun­te­ja, joi­den jäl­keen opet­ta­jat­kin ovat olleet innois­saan, että tämä on niin kivaa, luo­kan­opet­ta­ja Annuk­ka Kyn­tö­maa iloit­see.