Hau­Pal­le pis­te Rova­nie­mel­tä

Hau­Pan mie­het pela­si­vat toi­sen peräk­käi­sen tasa­pe­lin Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa, nyt rova­nie­me­läi­sen RoPon vie­raa­na 1–1 luke­min. Vie­ras­jouk­kue hal­lit­si peliä, mut­ta lopul­ta myös tap­pio oli lähel­lä.

Otte­lu alkoi hie­man tun­nus­tel­len, mut­ta Hau­Pa kyke­ni luo­maan parem­mat maa­li­pai­kat jo avaus­jak­sol­la. Vaik­ka vie­rai­den hyök­käys­pe­li ei ollut par­haas­sa teräs­sään, jou­tui RoPo rik­ko­maan aiheut­taen vapaa­pot­ku­ja vaa­ral­li­sil­ta sek­to­reil­ta. Muu­ta­maa seka­vaa tilan­net­ta lukuun otta­mat­ta koti­jouk­kue sel­vi­si tilan­teis­ta kui­ten­kin hyvin. Hau­Pa sai luo­tua vaa­ral­li­sia hyök­käyk­siä myös var­sin­kin lai­doil­ta, mut­ta rat­kai­susyö­töt kar­ka­si­vat usein rajo­jen ulko­puo­lel­le.

Toi­sen puo­lia­jan alku oli vah­vaa vie­rai­den hal­lin­taa. Mik­ko Suo­me­la, Vil­le Nis­ka­la ja Eetu Vil­mu­nen pää­si­vät jokai­nen lau­ko­maan oman kul­je­tuk­sen päät­teek­si her­kul­li­sen oloi­ses­ta pai­kas­ta, mut­ta huo­nol­la menes­tyk­sel­lä. Lisäk­si var­sin­kin vasem­mal­ta lai­dal­ta Hau­Pa raken­te­li usean tilan­teen, mut­ta vii­meis­te­lyis­sä ei onni­kaan ollut vie­rai­den puo­lel­la.

Tasa­pe­li var­mis­tui lisä­ajal­la

Vah­va­na eri­kois­ti­lan­ne­jouk­ku­ee­na tun­net­tu RoPo onnis­tui ker­taal­leen vapaa­pot­kun jäl­ki­ti­lan­tees­ta. Pää­asias­sa hyvin tilan­teet sel­vit­tä­nyt vie­ras­jouk­kue sai ensin lähel­le maa­lia kes­ki­te­tyn pal­lon puret­tua. Tilan­ne palau­tui kui­ten­kin takai­sin maa­lin edus­tal­le ja kään­tö­lau­kaus toi koti­jouk­ku­eel­le 1–0 joh­don kes­ken vie­rai­den hal­lin­nan vart­ti ennen lop­pua.

Hau­Pa kyke­ni luo­maan pai­net­ta tap­pio­ase­mas­sa, mut­ta pis­teet vai­kut­ti­vat jää­vän jo Rova­nie­mel­le. Lopul­ta pai­nos­tus kui­ten­kin pal­kit­tiin, kun lisä­ajal­la Pee­tu Jume­ri tasoit­ti lop­pu­nu­me­roik­si 1–1. Jos aiem­min otte­lus­sa Hau­Pal­la ei vai­kut­ta­nut ole­van tuu­ria­kaan muka­na, niin lopul­ta Jume­rin mää­rä­tie­toi­nen lau­kaus uppo­si hie­man onnek­kaas­ti puo­lus­ta­jan jalan kaut­ta ala­nurk­kaan.

Hau­Pa hakee sar­jan avaus­voit­to­aan tule­va­na lau­an­tai­na jäl­leen Rova­nie­mel­tä, kun isän­tä­jouk­ku­ee­na on kau­den hyvin aloit­ta­nut Roi Uni­ted. Seu­raa­va kotiot­te­lu pela­taan kes­ki­viik­ko­na 22.5 Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la klo 19. Täl­löin pai­kal­li­sot­te­lus­sa vas­taan aset­tuu OTP.