Vaa­ra­lam­min ja Ter­va­lam­min kalas­tus­kausi käy jo kuu­ma­na

Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­nan istu­tus­lam­piin on istu­tet­tu kalaa täl­le kevääl­le jo kah­teen ker­taan. Ter­va­lam­mil­le on istu­tet­tu 260 kiloa ja Vaa­ra­lam­mil­le 320 kiloa kir­jo­loh­ta. Kalo­jen kes­ki­pai­no on noin 1,4 kiloa.

– Vii­me lau­an­tai­na sain jo itse yhden yli kak­si­ki­loi­sen kalan, ker­too kalas­tus­kun­nan puheen­joh­ta­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio.

 

Vii­me vuon­na nopea kevään­tu­lo aiheut­ti ongel­mia kalan toi­mi­tuk­ses­sa, ja kalas­tus­kausi pää­si alka­maan nor­maa­lia myö­hem­min. Nyt kalaa saa­tiin istu­tet­tua ensim­mäi­sen ker­ran jo ennen vap­pua. Toi­sen ker­ran istu­tuk­sia teh­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na. Uut­ta kalaa saa­daan lam­mil­le vii­koit­tain.

Vaa­ra­lam­mil­la käy vuo­sit­tain noin 2 000 – 2 500 kalas­ta­jaa. Vaa­ra­lam­min ympä­ris­töön raken­net­tiin vii­me kevää­nä koko lam­men kier­tä­vät pit­kos­puut ja jo aiem­min sin­ne on teh­ty uusi kota.

Luvan lam­mil­la kalas­ta­mi­seen voi ostaa lam­pien lähei­syy­den itse­pal­ve­lu­pis­tees­tä kätei­sel­lä.