Ylikiiminki

Talous­kas­vu vai brut­to­kan­sa­non­nel­li­suus?– Päi­vi Aho­nen tekee Jolok­sel­la väi­tös­kir­jaa liit­tyen Bhu­ta­niin, joka on maa­il­man ainoa hii­li­ne­ga­tii­vi­nen maa

Jolok­sel­la lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Päi­vi Aho­nen otti ensim­mäi­sen irtio­ton juu­ril­taan kym­men­vuo­ti­aa­na 1960-luvun alus­sa läh­ties­sään koti­ky­läl­tään oppi­kou­luun Ouluun. Ken­ties sii­nä on yksi…

Lue lisää

Pudas­jär­vi ja Uta­jär­vi ilmai­si­vat jyr­kän vas­tus­tuk­sen­sa ja vaa­ti­vat veden­ot­to­hank­keen kes­keyt­tä­mis­tä

Oulun Veden Vii­ni­vaa­ran vara­ve­si­han­ket­ta kos­ke­va Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton jär­jes­tä­mä maas­to­kat­sel­mus aloi­tet­tiin Hete­pir­til­lä ja Vii­ni­vaa­ran maas­tos­sa Olvas­suon ja Kii­min­ki­joen Natu­ra-alueil­la tiis­tai­na. Kat­sel­mus jat­kui kes­ki­viik­ko­na näil­lä Pudas­jär­ven ja Uta­jär­ven kun­tien alu­eel­la sijait­se­vil­la veden­ot­toa­lueil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Ikäih­mis­ten kun­tou­tus ja omais­hoi­ta­jis­ta huo­leh­ti­mi­nen tuo sote­sääs­tö­jä

Suu­rien van­husi­kä­luok­kien hoi­don jär­jes­tä­mi­nen nos­taa hoi­to­me­no­ja ja luo pai­nei­ta jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen rahoi­tuk­sen kes­tä­vyy­del­le. Näi­den meno­jen kehi­tyk­seen vai­kut­ta­vat eni­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­vuus ja van­hus­ten pit­kä­ai­kais­hoi­don tar­peen siir­ty­mi­nen myö­häi­sem­pään ikään sekä lai­tos­hoi­don pur­ka­mi­nen.


Ook­ko nää kuul­lu: Nos­tal­gia­mat­ko­ja ja joke­ri­kak­kua

Ran­ta­poh­ja 24.5.1979 Per­he oli mat­kal­la kesä­mö­kil­le asun­to­vau­nun­sa kans­sa. Tien ris­teyk­ses­sä oli lii­ken­ne­po­lii­si kovan ruuh­kan takia. Kyy­dis­sä ole­va 3-vuo­tias Tei­ja-tyt­tö kat­soi polii­sia sil­mät ja suu suu­ri­na, kuin­ka se hui­to­mal­la ohja­si lii­ken­net­tä. Kun oli pääs­ty polii­sis­ta ohi, hel­pot­tui Tei­ja ja sanoi: ”Eiväp­pä saa­nee kiin­ni”. Hän oli kuul­lut puhut­ta­van kuin­ka polii­si ”ottaa kiin­ni eli pidät­tää” ja luu­li nyt että se ottaa asun­to­vau­nun peräs­tä ”kiinni”.T.K. Jak­ku­ky­lä

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup ete­nee Kokon ja Isoa­hon tah­tiin – Byro­kra­tia lisää kisa­jär­jes­tä­jien työ­tä

Uis­te­lu­kil­pai­lu Yli­kii­min­ki-cup alkoi Jolos­jär­vel­tä tois­sa per­jan­tai­na. Toi­nen osa­kil­pai­lu uis­tel­tiin vii­me per­jan­tai­na Juo­pu­lin­jär­vel­lä. Molem­mat osa­kil­pai­lut on uis­tel­tu koleas­sa säässä.Ylikiiminki-cupissa vuo­sia yhdes­sä kier­tä­nyt kak­sik­ko Jani Kaner­va­la ja Tuo­mas Kamu­la oli­vat hyvis­sä ajoin ennen Jolok­sen kisan alkua naut­ti­mas­sa Jolok­sen Erän kah­vion anta­mis­ta. Jani ja Tuo­mas aiko­vat ehdot­to­mas­ti kier­tää koko cupin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gis­sä äänes­tys sujui hyvin

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien äänes­tys­pai­kal­la kaik­ki sujui hyvin Yli­kii­min­gin yhteis­pal­ve­lu­pis­teel­lä. Vaa­li­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Pau­la Vah­to­la ja vaa­li­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Vim­pa­ri sekä vaa­li­lau­ta­kun­nan jäse­net Mar­git Vää­nä­nen, Anu Ohu­kai­nen, Tai­na Män­ty­kent­tä, Jor­ma Han­he­la, Unto Kär­ki ja Heli Käs­mä oli­vat pan­neet mer­kil­le, että tasai­seen tah­tiin päi­vän aika­na käy­neet äänes­tä­jät oli­vat kaik­ki olleet hyvän­tuu­li­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus