Ylikiiminki

Ensia­puop­pe­ja kesään, SPR:n Yli­kii­min­gin osas­to jär­jes­ti näy­tös­tyyp­pi­sen ulko­har­joi­tuk­sen

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van edes­sä saa­tiin tär­keim­mät ensia­puo­pit kesän varal­le, kun Suo­men Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­to ensia­pu­ryh­mä jär­jes­ti näy­tös­tyyp­pi­sen ulko­har­joi­tuk­sen ensia­pu­tai­dois­ta. Har­joi­tuk­sis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup alkaa Jolos­jär­vel­tä

Perin­tei­nen uis­te­lu­kil­pai­lu Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyy ensi vii­kon per­jan­tai­na 25.5. Tänä vuon­na kil­pai­lu­jär­vien jär­jes­tys on muut­tu­nut. Avaus­kil­pai­lu uis­tel­laan Jolos­jär­vel­lä. Toi­nen osa­kil­pai­lu uis­tel­laan Juo­pu­lin­jär­vel­lä per­jan­tai­na 1.6. Vii­mei­nen ja cupin rat­kai­se­va osa­kil­pai­lu on Vuo­ton­jär­vel­lä per­jan­tai­na 8. kesä­kuu­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rau­hoi­tet­tu jät­ti­su­kel­ta­ja löy­tyi Vii­ni­vaa­ras­ta

Pudas­jär­vi­nen Mar­ja Kuusi­ni­va löy­si vii­me vii­kon­lop­pu­na Kuik­ka­lam­mil­ta sukun­sa kan­ta­pai­kan lähet­ty­vil­tä kak­si jät­ti­su­kel­ta­jaa. Dytiscus latis­si­mus on eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen, kos­ka sil­lä on vah­va lain­suo­ja, sil­lä se kuu­luu EU:n habi­taat­ti­di­rek­tii­vil­lä suo­jel­tui­hin lajei­hin. Suo­mes­sa laji on rau­hoi­tet­tu, mut­ta niin elin­voi­mai­nen, ettei sitä ole pide­tä uha­na­lai­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pit­kok­set ja uut­ta kalaa Vaa­ra­lam­peen

Kou­ral­li­nen Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­nan tal­koo­mie­hiä on pais­ki­nut vii­me päi­vien hel­tees­sä töi­tä Yli­kii­min­gin Vaa­ra­lam­mel­la, jot­ta kalas­ta­jil­le saa­daan uudet pit­kos­puut val­miik­si kalas­tus­kau­del­le. Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten lam­mel­le val­mis­tui­vat leveäm­mät, esteet­tö­mät lai­tu­rit eri­tyis­ryh­mien käyt­töön. Vii­me kesä­nä raken­net­tiin upea kota ja nyt tekeil­lä ovat koko lam­men kier­tä­vät, noin 1,5 kilo­met­rin mit­tai­set pit­kos­puut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moto­ris­tit kir­kos­sa

Moto­ris­ti­kirk­ko veti kir­kon ja park­ki­pai­kan täy­teen väkeä hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gis­sä. Kau­nis sää sai moto­ris­tit liik­keel­le hake­maan siu­naus­ta kesän ajo­ki­lo­met­reil­le. Park­ki­pai­kal­la oli…Kar­hu liik­kuu Vep­säl­lä

Vii­me lau­an­tai­na havait­tiin kar­hun liik­ku­neen Yli­kii­min­gin Vep­säl­lä aivan asu­tuk­sen tun­tu­mas­sa. Veik­ko Jur­va­kai­nen ker­too, että jäl­jet oli­vat havait­tes­sa kor­kein­taan kah­den vuo­ro­kau­den…


Ilves­kan­nan kas­vus­ta ei kan­na­ta huo­les­tua

Ter­hi Haa­pa­kos­kiIl­ves­kan­ta on kas­va­nut Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin alu­eel­la. Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jan ja peto­yh­dys­hen­ki­lön Pent­ti Tolo­sen mukaan myös ilves­ha­vain­not ovat kas­va­neet kan­nan muka­na, ja nii­tä ilmoi­te­taan yhdis­tyk­sel­le vuo­sit­tain noin 200.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYhteis­työ­ryh­mis­tä asu­ka­sil­loik­si

Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhteis­työ­ryh­mä­toi­min­ta siir­tyi­vät osak­si sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja vuo­den 2017 alus­sa. Toi­min­taa kehi­te­tään voi­mak­kaas­ti alue­mal­lin kaut­ta siten, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus