Sor­to­lan tilal­la men­nään eläin­ten ehdoil­la

Lammasaitauksen asukkaat kiinnostivat Sortolan tilan vierailijoita. Lampaat tuotiin Päivä maalla -tapahtumaan Kiimingistä.

Sor­to­lan tilan joka­ke­säi­nen Päi­vä Maal­la -tapah­tu­ma kerää vuo­si vuo­del­ta enem­män kävi­jöi­tä. Sor­to­lan jää­te­lön yrit­tä­jä San­na Kok­ko­nie­mi ker­too, että vii­me kesä­nä tapah­tu­ma­vii­kon­lo­pun arvioi­tu kävi­jä­mää­rä oli noin 3500 ihmis­tä, ja hän arve­lee luke­man ole­van tänä kesä­nä saman kal­tai­nen.

Kok­ko­nie­mel­le itsel­leen tapah­tu­mas­sa kaik­kein muka­vin­ta on näh­dä las­ten ihmet­te­le­vän maa­ti­lan eläi­miä.

– Omas­sa lap­suu­des­sa­ni leh­miä oli lai­dun­ta­mas­sa usei­den tei­den var­sil­la, mut­ta nyky­päi­vä­nä näin ei enää ole. On muka­vaa näh­dä kuin­ka hyvin lap­set viih­ty­vät eläin­ten äärel­lä, Kok­ko­nie­mi tii­vis­tää.

Sor­to­lan tilal­la leh­mät ovat tilan omia, mut­ta muut tapah­tu­mas­sa näh­tä­vät eläi­met tuo­daan muu­al­ta. Kok­ko­nie­men mukaan esi­mer­kik­si lam­paat kul­je­tet­tiin tapah­tu­maan Kii­min­gis­tä, ja kano­ja tuo­tiin suku­lais­ten hoi­vis­ta.

Kok­ko­nie­mi koros­taa, että eläi­nen hyvin­voin­nis­ta on tapah­tu­man suun­nit­te­lus­sa huo­leh­dit­tu.

– Eläi­mil­le on teh­ty suo­jia, joi­hin ne pää­se­vät kat­seil­ta pii­loon halu­tes­saan. Lisäk­si jo eläin­ten valin­ta­vai­hees­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta sii­hen, ettei nii­tä kai­kis­ta arim­pia eläi­miä ote­ta näyt­teil­le. Tapah­tu­maan tuo­ta­vien eläin­ten on olta­va myös ter­vei­tä.

Uute­na täh­te­nä mini­pos­su

Päi­vä maal­la -vii­kon­lop­puun pyri­tään Kok­ko­nie­men mukaan tuo­maan joka vuo­si jotain uut­ta. Vii­me vuon­na pai­kal­la oli alpa­koi­ta, ja tänä kesä­nä tapah­tu­ma sai ensi ker­taa vie­raak­seen mini­pos­sun Suo­men Mini­pos­su­yh­dis­tyk­sel­tä. Kok­ko­nie­mi oli Mini­pos­su­yh­dis­tyk­sen vie­rai­lus­ta eri­tyi­sen innois­saan.

– Tämä meni lois­ta­vas­ti yksiin, sil­lä me halusim­me tapah­tu­maan pos­su­ja, ja yhdis­tys toi­voi toi­min­nal­leen näky­vyyt­tä. Lisk­si minä saan uusia koke­muk­sia, sil­lä en ole kos­kan aiem­min näh­nyt mini­pos­sua, Kok­ko­nie­mi intoi­li.

Suo­men mini­pos­su­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na ja sijais- ja sijoi­tus­ko­ti­vas­taa­va­na toi­mi­va Mar­jo Saa­ri­maa ker­too, että vie­rai­lu Sor­to­lan tilal­le oli yhdis­tyk­sel­le­kin muka­va tilai­suus.

Saa­ri­maal­la itsel­lään on koto­na seit­se­män mini­pos­sua. Edus­ta­maan Sor­to­lan tilal­le vali­koi­tui Pot­tu-kar­ju.

– Pot­tu tuli mukaan, kos­ka sil­le ei ole löy­ty­nyt sopi­vaa laji­to­ve­ria, ja näin ollen se ele­lee yksi­nään. Yhden pos­sun kul­jet­ta­mi­nen on hel­pom­paa, ja Pot­tu on myös tot­tu­nut ihmi­siin, Saa­ri­maa ker­too.

Mini­pos­su Pot­tu kei­mai­li ylei­söl­le tot­tu­nein elkein herk­ku­jen toi­vos­sa.

Pos­su mikä pos­su

Suo­men Mini­pos­su­yh­dis­tys jakaa tie­toa mini­pos­suis­ta, ja tar­jo­aa mini­pos­suil­le sijais- ja sijoi­tus­ko­ti­toi­min­taa. Mar­jo Saa­ri­maan mukaan mini­pos­suis­ta on edel­leen liik­keel­lä pal­jon vää­rää tie­toa.

– Moni hank­kii mini­pos­sun lem­mi­kik­si aja­tel­len, että se on kuten koi­ra eikä kas­va­kaan kovin isok­si. Kun totuus pal­jas­tuu, ollaan sor­mi suus­sa ja mie­ti­tään, mitä pos­sun kans­sa teh­dään, Saa­ri­maa ker­too.

Mini­pos­su ei nimes­tään huo­li­mat­ta ole eri­tyi­sen pie­ni: aikui­sen pos­sun tulee pai­naa vähin­tään 30 kiloa, mut­ta kar­jut pai­na­vat hel­pos­ti sata­kin kiloa. Sor­to­lan tilal­la vie­rail­lut Pot­tu kan­net­tiin pai­kal­le kul­je­tus­bok­sis­saan nel­jän ihmi­sen voi­min.

Mini­pos­sun luon­tai­seen käy­tök­seen kuu­luu ton­ki­mi­nen ja kai­va­mi­nen.

– Jos pos­su ei saa toe­teut­taa lajil­le tyy­pil­lis­tä käyt­tä­ty­mis­tä, se pur­kau­tuu epä­toi­vot­tu­na käyt­täy­ty­mi­se­nä ja aggres­sii­vi­suu­te­na.

Saa­ri­maa toi­voo, että pos­sus­ta haa­vei­le­vat hank­ki­si­vat eläi­mes­tä kat­ta­vas­ti taus­ta­tie­toa ennen pos­sun ostoa.