Ter­vas­mark­ki­noil­la pal­kit­tiin ja nau­ra­tet­tiin

Koomikko Matti Patronen viihdytti markkinakansaa Tervasmarkkinoilla viime torstaina.

– On tär­ke­ää tukea pai­kal­li­sia tapah­tu­mia – jos ei näis­sä ketään kävi­si, niin eihän tapah­tu­mia sit­ten jär­jes­tet­täi­si.

Näin poh­ti Yli­kii­min­gin Ter­vas­mark­ki­noil­la muik­ku­ja napos­tel­lut Pek­ka Viks­ted, joka kehui käy­vän­sä mark­ki­noil­la joka vuo­si. Yli­kii­min­gin Ter­vas­mark­ki­nat ovat osa Ter­vas­Tii­ma-viik­koa, ja ne jär­jes­tet­tiin tors­tai­na perin­tei­seen tapaan Yli­kii­min­gin toril­la.

Viks­ted oli iloi­nen mark­ki­noi­den väen­pal­jou­des­ta ja aurin­koi­ses­ta sääs­tä. Hänen mukaan­sa mark­ki­noil­le oli­vat tul­leet tytär Kati Viks­ted ja tyt­tä­ren­ty­tär Lin­nea. Mark­ki­na­saa­liik­si oli saa­tu muun muas­sa ries­kaa ja lakua.

– Olen Yli­kii­min­gis­tä kotoi­sin, mut­ta en enää tääl­lä asu. Nyt kesä­lo­ma sat­tui samaan aikaan kun mark­ki­nat­kin, joten piti­hän tän­ne tul­la, Kati Viks­ted tote­aa.

Mark­ki­na­vie­rail­le oli tar­jol­la monen­lais­ta ruo­kaa ja myyn­ti­ko­jua. Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen ter­va­tuot­tei­ta ihmet­te­le­mäs­sä oli Lau­ra Les­ke­lä tyt­tä­ren­sä Ven­lan ja Tai­ka-koi­ran kans­sa.

Tai­kal­le löy­tyi leik­ki­to­ve­ri, kun Lei­la Kan­na­lan 12-viik­koi­nen Coco-pen­tu kävi tutus­tu­mas­sa ensim­mäis­tä ker­taa mark­ki­na­tun­nel­maan.

– Mark­ki­nat kuu­lu­vat kesään. Vesa­las­ta tän­ne on help­po tul­la käy­mään, Lau­ra Les­ke­lä tote­aa.

Samaa miel­tä oli Lei­la Kan­na­la, joka ker­toi käy­vän­sä myös muis­sa Ter­vas­tii­ma-vii­kon tapah­tu­mis­sa.

Yrit­tä­jäyh­dis­tys pal­kit­si pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä

Yksi mark­ki­na­päi­vän koho­koh­dis­ta oli Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen myön­tä­män Vuo­den Yrit­tä­jä -pal­kin­non luo­vut­ta­mi­nen, jon­ka tänä vuon­na sai itsel­leen MT Forest Oy:n Jan­ne Mart­ti­la-Tor­nio.

Pal­kin­non luo­vut­ti­vat yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Heik­ki Vää­nä­nen ja sih­tee­ri Hen­na Park­ki­nen. Laval­la yrit­tä­jän vas­taa­not­ti Kyös­ti Rasi.

– Yrit­tä­jä on toi­mi­nut alal­laan yhdek­sän vuot­ta ja kehit­tä­nyt omaa toi­min­taan­sa voi­mak­kaas­ti. Työs­tä näkee, että hän on antau­tu­nut omal­le alal­leen, Rasi perus­te­li yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen valin­taa.

Mt Forest Oy tekee koneel­lis­ta puun­kor­juu­ta. Mart­ti­la-Tor­nio ker­too pal­kin­non tuleen yllä­tyk­se­nä, ja jopa hie­man jän­nit­tä­neen­sä sen vas­taa­not­ta­mis­ta ja laval­le nousua.

– Pyrin pitä­mään aika mata­laa pro­fii­lia, ja olen työ­ni­kin puo­les­ta aina met­säs­sä pois­sa ihmis­ten ilmoil­ta. Onhan tämä pal­kin­to kui­ten­kin osoi­tus sii­tä, että jotain olem­me teh­neet oikein, Mart­ti­la-Tor­nio tote­aa nau­raen.

Mart­ti­la-Tor­nio kier­te­li mark­ki­noi­ta pal­kit­se­mi­sen jäl­keen hymys­sä suin, mut­ta tote­si työ­asioi­den kut­su­van vie­lä myö­hem­min päi­väl­lä.

Vuo­den yrit­tä­jä -pal­kin­non lisäk­si jaet­tiin kun­nia­mai­nin­nat pit­kien ura­pol­ku­jen joh­dos­ta. Ne myön­net­tiin Kyös­ti Rasil­le ja Tii­na Mäen­kos­kel­le

Pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­den jäl­keen mark­ki­naoh­jel­ma jat­kui, kun laval­le hyp­pä­si hau­ki­pu­taa­lai­nen koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen. Pat­ro­nen kier­tää kesän tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan vie­raa­na. Laval­le koo­mi­kon avuk­si kapusi myös Ran­ta­poh­jan pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Kevä­jär­vi.

Kyös­ti Rasi (vsem­mal­la) haas­tat­te­li Vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tua Jan­ne Mart­ti­la-Tor­nio­ta. Kuvas­sa myös Yli­kii­min­gin yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Heik­ki Vää­nä­nen ja sih­tee­ri Hen­na Park­ki­nen.

Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kojul­la riit­ti vipi­nää.