Ylikiiminki

Asu­kas­tu­val­la jou­lu­myy­jäi­set

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la jär­jes­te­tään jou­lu­myy­jäi­set tors­tai­na 5.12. kel­lo 9–15 väli­se­nä aika­na. Yli­kii­min­gin asu­ka­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mis­sä myy­jäi­sis­sä on myy­tä­vä­nä kaik­kea hyvää jou­lui­seen kotiin.

Lue lisää

EL Yli­kii­min­ki val­mis­tau­tuu vire­ään vuo­teen

Elä­ke­lii­ton Yli­kii­min­gin yhdis­tys valit­si syys­ko­kouk­ses­saan edel­leen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si Rai­li Louk­ko­jär­ven. Hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä jat­ka­vat Esko Lin­dahl, Mai­ja Pit­kä­nen, Tuu­la Poh­jo­la, Mai­re Ukon­maa­na­ho ja Esko Vää­nä­nen. Uusi­na jäse­ni­nä aloit­ta­vat Toi­vo Pel­ko­nen, Sinik­ka Runt­ti, Paa­vo Saa­re­la, van­ha­na jat­kaa Ani­ta Virk­ku­la.

Lue lisää

Väi­tös­tut­ki­mus: Vähän liik­ku­vat nuo­ret liik­keel­le pelin avul­la

Tuo­reen väi­tös­tut­ki­muk­sen mukaan nuor­ten kans­sa yhdes­sä suun­ni­tel­tu pelin­kal­tai­nen hyvin­voin­ti­pal­ve­lu akti­voi liik­keel­le eri­tyi­ses­ti nii­tä nuo­ria mie­hiä, jot­ka liik­ku­vat vähän ja koke­vat hyvin­voin­tin­sa huo­nok­si. Nuor­ten mies­ten liik­ku­mi­seen ja pai­kal­laa­no­loon liit­tyy monia yksi­löl­li­siä sekä per­hee­seen ja ympä­ris­töön liit­ty­viä teki­jöi­tä, jot­ka tulee ottaa huo­mioon ohjauk­ses­sa.

Lue lisää

Nuo­ret näky­väk­si – Gut­sy Go tekee rau­han­työ­tä, jos­sa nuo­ret pää­se­vät näyt­tä­mään poten­ti­aa­lin­sa

Yli­kii­min­gin kou­lul­la val­lit­si koko vii­me vii­kon ajan posi­tii­vi­nen mei­nin­ki, jol­lais­ta ei ehkä kos­kaan ennen ole siel­lä näh­ty. Eikä tun­nel­ma rajoit­tu­nut pel­käs­tään kou­lul­le, vaan kes­ki­viik­ko­na iso jouk­ko yli­kii­min­ki­läi­siä pää­si mais­ta­maan pala­sen­sa nuor­ten pro­jek­tis­ta.
Nos­tal­gia­tans­seis­sa muis­to­ja ja tans­sia

Vesai­sen­lin­nan 90-vuo­tis­ta his­to­ri­aa juh­lit­tiin Nos­tal­gia­tans­sien mer­keis­sä. Las­se Haa­pa­mä­ki ker­too, että kaik­ki sujui hyvin, väki oli tul­lut pait­si tans­si­maan myös veres­tä­mään muis­to­ja ja tapaa­maan tut­tu­ja.


Met­säs­sä liik­ku­jan on syy­tä kier­tää hak­kuu­työ­maa kau­kaa — Tapah­tur­mil­ta on väl­tyt­ty, vaik­ka lähel­tä piti -tilan­tei­ta on sat­tu­nut

Kun tal­vi tulee ja pak­ka­nen kovet­taa maat, hak­ku­työ­maat lisään­ty­vät myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin. Yllät­tä­vän monen hak­ku­työ­maan lähet­ty­vil­lä met­säs­sä kul­kee monen­lais­ta luon­nos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus