Ylikiiminki

Val­tuu­tet­tu­jen huo­mio tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon

Yli­kii­min­ki­läi­set tie­ak­tii­vit ovat lähet­tä­neet kai­kil­le Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le kir­jeen, jos­sa he muis­tut­ta­vat sii­tä, miten hei­dän mie­les­tään tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­to tuli­si hoi­taa. Yli­kii­min­ki­läi­set ker­to­vat vies­tis­sään muun muas­sa vai­keuk­sis­ta löy­tää auraa­jia, perus­taa tie­kun­tia tai saa­da apua kau­pun­gil­ta uuden asia edes­sä.

Lue lisää

Nui­ja­mie­het sel­vit­te­le­vät yli­kii­min­ki­läis­ten toi­vei­ta

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het kar­toit­taa säh­köi­sen kyse­lyn avul­la yli­kii­min­ki­läis­ten toi­vei­ta ja odo­tuk­sia seu­ran toi­min­nas­ta. Saa­tu­jen vas­taus­ten perus­teel­la seu­ras­sa teh­dään pää­tök­siä sii­tä, miten sen toi­min­taa kehi­te­tään. Tavoit­tee­na on, että toteu­tet­ta­vis­sa ole­vat muu­tok­set ote­taan käyt­töön syk­syl­lä 2020. Kyse­ly on avoin­na 28.2. saak­ka ja se löy­tyy osoit­teen www.nuijamiehet.net kaut­ta.

Lue lisää

Aine­kir­joi­tuk­set toi­vat muka­naan muis­to­ja – Tert­tu Les­ke­läl­le pää­tyi Vep­sän kou­lu­lais­ten aine­kir­joi­tuk­sia vuo­si­kym­men­ten takaa

Vep­sän kou­lun opet­ta­ja Aimo Lah­to­sen jää­mis­tös­tä löy­ty­neet oppi­lai­den aine­kir­joi­tuk­set 1950–1960-luvuilta pää­tyi­vät tuol­loin kou­lun oppi­laa­na olleen ja opet­ta­ja Lah­to­sen sekä hänen vai­mon­sa Lee­nan per­hees­sä ajoit­tain asu­neen Tert­tu Les­ke­län hal­tuun pari vuot­ta sit­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvin­voin­ti­tu­pa­kier­tue asu­kas­tu­vil­la

Hyvin­voin­ti­tu­pa-kier­tue pysäh­tyy kevään aika­na Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­vil­la. Tupa­päi­vät innos­ta­vat liik­ku­maan ja pitä­mään huol­ta omas­ta koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kier­tu­ee­seen sisäl­tyy myös kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia, jump­pa­tuo­kioi­ta, sau­va­kä­ve­lyä, kehon­huol­toa sekä ter­vey­sin­foa.

Lue lisää

Pos­ti jakoi lakon­ai­kai­sia Ran­ta­poh­jia

Ran­ta­poh­jan tilaa­jat ovat ihme­tel­leet täl­lä vii­kol­la pos­ti­laa­tik­koi­hin kan­net­tu­ja mar­ras­kuus­sa ilmes­ty­nei­tä Ran­ta­poh­jia. Kysei­set leh­det ovat Pos­tin lakon aika­na jaka­mat­ta jää­neet leh­det, jot­ka Pos­ti on jaka­nut nyt.Ran­ta­poh­jan vuo­si 2019

Ran­ta­poh­ja ker­toi kulu­nee­na vuon­na jäl­leen tuhan­sin jutuin ja kuvin alu­een­sa asiois­ta ja tapah­tu­mis­ta. Ran­ta­poh­jan toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mer­kit­tä­vän aiheen vuo­den jokai­sel­ta kuu­kau­del­ta.


Jou­lu on vil­kas­ta aikaa hau­taus­mail­la

Jou­lun aikaan Oulun seu­ra­kun­tien hau­taus­mail­la lois­ta­vat tuhan­net kynt­ti­lät ja esi­mer­kik­si Oulun hau­taus­maal­la kävi­jöi­tä arvioi­daan ole­van jou­lu­vii­kol­la kym­me­niä tuhan­sia. Myös muil­la hau­taus­mail­la kävi­jöi­tä on run­saas­ti ja Oulu­joen ja Hau­ki­pu­taan hau­taus­mail­la­kin kävi­jöi­tä on usei­ta tuhan­sia. Run­sas kävi­jä­mää­rä aiheut­taa jopa ruuh­kia hau­taus­mai­den park­ki­pai­koil­la koko jou­lu­aa­ton aika­na.


Uusi reit­ti­va­ri­aa­tio kesäk­si Oulun ja Kii­min­gin välil­le – 35K kul­kee kesäl­lä Jää­lis­sä Lai­va­kan­kaan kaut­ta

Uuden jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton teke­män lin­jas­to­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti kesä­kau­del­la aloi­te­taan uusi reit­ti­va­ri­aa­tio 35B, jon­ka reit­ti kul­kee Elo­ku­va­kes­kuk­sel­ta Kii­min­kiin. Jää­lin koh­dal­la 35B:n reit­ti kul­kee Kuusa­mon­tie­tä pit­kin.