Ylikiiminki

Jää­lin alue­foo­ru­mis­sa inves­toin­nit näh­tiin veto­voi­ma­te­ki­jöi­nä – Itäi­sen alu­een oli vai­kea löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta omal­ta osal­taan

Jos ei huo­mioi­da luo­ka­ton­ta äänen tasoa teat­te­ril­ta tule­vas­sa Face­book-live­lä­he­tyk­ses­sä Oulun itäi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa Jää­lis­sä, piti­vät osal­lis­tu­jat uuden­lais­ta kon­sep­tia mel­ko toi­mi­va­na. Eri pöy­dis­sä vir­ka­mie­het, päät­tä­jät ja kun­ta­lai­set kes­kus­te­li­vat aktii­vi­ses­ti kau­pun­gin tulois­ta, menois­ta ja inves­toin­tien prio­ri­soin­nis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Tul­va­ra­joi­tuk­set uhkaa­vat raken­ta­mis­ta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä kylien osay­leis­kaa­vo­ja kos­ke­vis­sa tilai­suuk­sis­sa asuk­kaat ovat olleet ihmeis­sään ELY-kes­kuk­sen tul­va­ris­kien kar­toi­tuk­sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty­jen raken­ta­mis­ra­joi­tus­ten edes­sä. Kii­min­gin Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän ja Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län Onka­mon­tien asuk­kaat tun­te­vat jou­tu­van­sa vää­rin­koh­del­luik­si.

Lue lisää

Kii­min­ki-Kol­la­jan palis­kun­ta tekee pesäe­roa – Palis­kun­tien kir­jan­pi­to on eriy­tet­ty toi­sis­taan

Koko palis­kun­ta­jär­jes­tel­män ole­mas­sao­lon ajan Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­nat ovat hal­lin­nol­li­ses­ti olleet eri­koi­sia. Ne ovat hoi­ta­neet jo vuo­des­ta 1936 saak­ka yhdes­sä poro­ta­lout­taan ja kir­jan­pi­to­aan aivan kuten oli­si­vat yksi palis­kun­ta. Ylei­ses­sä kie­len­käy­tös­sä puhu­taan­kin usein Kii­min­ki-Kol­la­jan palis­kun­nas­ta.

Lue lisää

4H uusiin tiloi­hin Yli­kii­min­gis­sä

– Oulun kau­pun­ki päät­ti myy­dä Yli­kii­min­gis­sä sijait­se­van kel­tai­sen talon kevääl­lä 2019. Huu­to­kau­pal­la myyn­nis­sä ollut talo löy­si osta­jaeh­dok­kaan. Talo luul­ta­vim­min tulee asuin­ra­ken­nuk­sek­si, joten 4H-toi­min­nas­sa ollut talo tyh­je­nee mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä odot­te­le­maan uut­ta omis­ta­jaa, ker­too 4H:n toi­min­ta- ja kou­lu­tus­koor­di­naat­to­ri Miia Kont­ti­nen.Tal­vi tulee, eivät­kä yksi­tyis­tei­den asuk­kaat saa aurauk­sia jär­jes­ty­mään – Suk­ke­li-ase­ma avat­tiin Yli­kii­min­kiin, hätä on todel­li­nen

Yli­kii­min­ki­läi­set alka­vat ole­maan epä­toi­vois­saan ja pet­ty­nei­tä, sil­lä kau­pun­gin pää­tös lopet­taa yksi­tyis­tei­den aurauk­set on saat­ta­mas­sa osan alu­een asuk­kais­ta todel­li­seen pulaan tal­ven tul­les­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Viko­jen sel­vit­te­ly on auto­kor­jaa­jan työn suo­la

Yli­kii­min­ki­läi­nen Sau­li Mart­ti­la-Tor­nio on teh­nyt koko työ­uran­sa ajan eli koh­ta lähes 40 vuot­ta töi­tä auto­kor­jaa­moa­lal­la. Yli­kii­min­gis­sä hän työs­ken­te­li pit­kään Yli­kii­min­gin Huol­to Oy:ssä. Vuon­na 1990 työt vei­vät maa­il­mal­le rau­han­tur­vaa­jak­si, jos­ta hän siir­tyi lopul­ta YK:n alai­sel­le, kan­sain­vä­li­sel­le kor­jaa­mol­le Jugos­la­vias­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus