Toi­vo kan­taa yli vai­kei­den aikojen

Poikkeusoloista huolimatta pääsiäiseen sisältyy iloa ja toivoa, sanoo Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra Jaakko Tuisku.

Eläm­me poik­keuk­sel­li­sia aiko­ja. Itse kul­le­kin perin­tei­siä ja totut­tu­ja pää­siäi­sen­viet­to­ta­po­ja voi jou­tua muut­ta­maan. Onhan pää­siäi­se­nä tapa­na tava­ta ystä­viä ja suku­lai­sia, mat­kus­taa tai osal­lis­tua seu­ra­kun­nan tilai­suuk­siin. Ulkoil­la ja luon­nos­sa voi toki liik­kua liik­kua ja näh­dä pil­kah­duk­sia kevään etenemisestä.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­ku ajat­te­lee, että pää­siäi­nen on tot­ta ja riip­pu­ma­ton yhteis­kun­nan val­lit­se­vis­ta olosuhteista.

– Pää­siäi­se­nä yhdym­me sii­hen iloon ja toi­voon, joka meil­le on annet­tu, olim­me sit­ten karan­tee­nis­sa, kipeä­nä tai yksin. Pää­siäi­nen liit­tyy myös kevää­seen. Aurin­ko ja valo tul­vii pime­ään. Toi­vo pais­taa yli vai­kei­den aikojen.

Poik­keus­o­lot vai­kut­ta­vat myös seu­ra­kun­tien toi­min­taan, mis­sä siel­lä­kin on kehi­tel­ty uusia tapo­ja toimia.

– Seu­ra­kun­nan viik­ko­toi­min­ta on koro­nan vuok­si tauol­la, mut­ta saim­me oman stree­maus­lait­teen ja pys­tym­me näin lähet­tä­mään juma­lan­pal­ve­luk­set vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta Hau­ki­pu­taan kir­kos­ta. Vir­tu­aa­li­kir­kos­ta tulee myös seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­siä har­tauk­sia ja kon­sert­te­ja. Var­hais­kas­va­tus tavoit­taa nuo­ria muun muas­sa you­tu­be-kana­van kautta.

Tuis­ku ker­too, että Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa­kin on jou­dut­tu otta­maan se pal­jon puhut­tu digiloikka.

– Yllät­tä­vän hyvin on men­nyt. Toki jän­nit­tää, miten Team­sin väli­tyk­sel­lä sujuu esi­mer­kik­si lähe­tys­sih­tee­rin haki­joi­den haas­tat­te­lu ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton kokous.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa pide­tään poik­keus­o­lois­sa yllä sie­lun­hoi­dol­lis­ta päi­vys­tys­pu­he­lin­ta ja dia­ko­nian päi­vys­tys­tä. Seu­ra­kun­ta osal­lis­tui myös OuluA­puun soit­ta­mal­la yli 80-vuo­tiail­le ihmisille.

Koh­taa­mi­sis­sa tuli Jaak­ko Tuis­kun mukaan ilmi, että ihmi­set ovat sopeu­tu­neet val­lit­se­vaan tilan­tee­seen koh­tuul­li­sen hyvin. Toki rea­goi­mis­ta­po­ja on monen­lai­sia. Toi­sil­la herää uhma, toi­sil­la pelko.

– Useim­mis­sa koh­taa­mi­sis­sa tuli esil­le ihmis­ten luot­ta­mus. Van­hem­mal­la väel­lä on pit­kän elä­män tuo­maa koke­mus­ta eikä vähäs­tä hät­käh­de­tä. Oli iha­naa myös kuul­la, miten tääl­lä aute­taan toi­nen tois­ta, kuvai­lee Tuisku.

Pää­siäi­nen muis­tut­taa mei­tä, että vaik­ka elämäŠssäŠ on kŠärsimystäŠ, taus­tal­la on luottamus.

Yhtei­söl­li­syys ja aut­ta­mi­sen halu on kas­va­nut ja van­ha kun­non kylä­hen­ki on heräil­lyt eloon. Seu­ra­kun­nan vapaa­eh­toi­sil­le aut­ta­mis­työ on entuu­des­taan tut­tua, mut­ta haas­tee­na on nyt, että moni vapaa­eh­toi­nen kuu­luu itse ris­ki­ryh­mään ja hei­dän on annet­tu­jen ohjei­den mukaan syy­tä pysyä kotona.

Jaak­ko­Tuis­kun mukaan yksi hyvä esi­merk­ki virin­nees­tä yhteis­työs­tä on kau­pun­gin, seu­ra­kun­tien ja jär­jes­tö­jen OuluA­pu. Esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työl­lä on kau­pas­sa­käyn­tia­puun niin pal­jon pyyn­tö­jä, että apu­voi­mia on pyydetty.

Tilan­ne on lisän­nyt myös seu­ra­kun­nan työyh­tei­sön sisäl­lä yhteis­tä teke­mis­tä. Toi­sia on autet­tu eri tilan­teis­sa ja uut­ta on jou­dut­tu opis­ke­le­maan. Esi­mer­kik­si stree­maus­ka­me­ran käyt­tö juma­lan­pal­ve­lus­ten kuvaa­mi­ses­sa on suu­rim­mal­le osal­le ollut aivan uutta.

– Mie­tim­me myös, miten aut­taa Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jiä. Ajat­te­lim­me pää­siäi­sen jäl­keen jal­kau­tua ja läh­teä kyse­le­mään kuu­lu­mi­sia ja voin­te­ja tilan­teen kes­kel­lä, ker­too Tuisku.

Hän arvioi, että koro­nan tuo­mat vai­ku­tuk­set tule­vat poik­keus­o­lo­jen­kin jäl­keen säi­ly­mään vie­lä pit­kään. Eri­tyi­ses­ti huo­li pai­naa talous­ti­lan­teen elpy­mi­ses­tä ja taan­tu­man tai jopa laman tuo­mis­ta mur­heis­ta. Kui­ten­kin posi­tii­vi­sia merk­ke­jä näkyy jo nyt, sil­lä poik­keus­o­lo­jen pakot­teet alka­vat tepsiä.

– Kat­se kään­tyy koh­ti kesää, toi­vot­ta­vas­ti tilan­ne on sil­loin jo ohi. Toi­von, että tämä pysäh­ty­mi­nen puhut­te­li­si mei­tä. Tämä­kin krii­siai­ka todis­taa, että ihmi­nen on todel­la sopeu­tu­vai­nen. Pär­jääm­me vähemmälläkin.

Pää­siäi­sen kris­til­li­nen sano­ma ker­too Jaak­ko Tuis­kun mukaan suos­tu­mi­ses­ta, jota voi pei­la­ta myös val­lit­se­vaan aikaan.

– Jee­sus suos­tui kär­si­myk­sen tiel­le, kär­si­myk­seen puo­les­tam­me. Kaik­kein rak­kain annet­tiin pois, jot­ta jotain muu­ta ainut­laa­tuis­ta pelas­tui­si. Jää­mäl­lä kotiin, suos­tu­mal­la poik­keuk­sel­li­seen aikaan, mekin annam­me tilaa tois­ten pelas­tu­mi­sel­le. Pää­siäi­nen muis­tut­taa myös sii­tä, että vaik­ka elä­mä täyt­tyy kär­si­myk­ses­tä, siel­lä taus­tal­la on luot­ta­mus, että Juma­la ohjaa kai­ken par­haak­sem­me. Kaik­ki on lopul­ta aina Juma­lan käsissä.

– Raa­ma­tus­sa sano­taan hyvin mon­ta ker­taa ihmi­sil­le sanat vai­keis­sa ja uusis­sa tilan­teis­sa ”älkää pelät­kö”. Se on keho­tus voit­taa pel­kom­me ja luot­taa Juma­laan, joka kan­taa mei­dät uuteen aikaan.

Oma pää­siäi­nen Jaak­ko Tuis­kul­la sujuu aika totu­tus­ti eli pal­jol­ti töi­den mer­keis­sä. Hän toi­mit­taa kii­ras­tors­tain ja pää­siäis­päi­vän juma­lan­pal­ve­luk­set, mut­ta poik­keuk­sel­li­ses­ti ilman läs­nä­ole­vaa seu­ra­kun­taa ja kii­ras­tors­tain ehtool­lis­ta. Välis­sä hän ehtii käy­mään seu­ra­kun­tayh­ty­män lomao­sak­kees­sa, mikä sat­tui ole­maan vapaana.

 

Pää­siäi­sen tapah­tu­mat verkossa

Monet pää­siäi­seen liit­ty­vät seu­ra­kun­tien tapah­tu­mat ja tilai­suu­det toteu­te­taan nyt koro­nae­pi­de­mian vuok­si toi­sin. Pää­siäi­sen toi­mi­tuk­siin voi osal­lis­tua verk­ko­lä­he­tys­ten kaut­ta suo­raan kotisohvalta.

Iin kir­kos­ta strii­ma­taan eli lähe­te­tään net­tiin kii­ras­tors­tain mes­su 9.4. kel­lo 19, pit­kä­per­jan­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus 10.4. kel­lo 10, pää­siäi­syön mes­su lau­an­tai­na 11.4. kel­lo 23 ja toi­sen pää­siäis­päi­vän mes­su maa­nan­tai­na 13.4. kel­lo 10.

Iin kir­kon pihal­la voi osal­lis­tua oma­toi­mi­seen pää­siäis­vael­luk­seen 8.4.–13.4. Vael­luk­sen läh­tö­paik­ka on kir­kon pää­por­til­la. Äly­pu­he­li­men avul­la voi lukea vael­luk­sen var­rel­la ole­vat QR-koo­dit. Muis­ta tur­va­vä­lit kierroksella.

Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa (Kii­min­ki, Yli­kii­min­ki, Yli-Ii) pää­siäi­sen toi­mi­tuk­set lähe­te­tään vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta Kii­min­gin kir­kos­ta: Kii­ras­tors­tain ilta­kirk­ko klo 19, pit­kä­per­jan­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 10, sun­nun­tai­na pää­siäis­päi­vän sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 10, maa­nan­tai­na 2. pää­siäis­päi­vän sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 10.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan juma­lan­pal­ve­luk­set Hau­ki­pu­taan kir­kos­ta näh­dään vir­tu­aa­li­kir­kos­sa: Kii­ras­tors­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 19, pit­kä­per­jan­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 10, pää­siäis­lau­an­tain ilta­har­taus klo 18, 1. pää­siäis­päi­vän (su) sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 10, 2. pää­siäis­päi­vän (ma) per­he­sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 10.

Suo­rat video­lä­he­tyk­set ja tal­len­teet löy­ty­vät osoit­tees­ta www-virtuaalikirkko.fi tai seu­ra­kun­nan verk­ko­si­vu­jen kaut­ta www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Monis­sa kir­kois­sa pide­tään nyt poik­keus­o­lo­jen aika­na ovia avoin­na yksi­tyis­tä hil­jen­ty­mis­tä var­ten. Tar­kem­paa tie­toa ajan­koh­dis­ta löy­tyy seu­ra­kun­tien ilmoi­tuk­sis­ta, verk­ko­si­vuil­ta (www.oulunseurakunnat.fi, www.oulunseurakunnat/paasiainen, www.iinseurakunta.fi ja seu­ra­kun­tien omis­ta somekanavista.

Pää­siäi­sen tapah­tu­mis­ta ker­ro­taan Sal­la Leh­ti­puun piir­tä­mis­sä videoa­ni­maa­tios­sa, joi­ta jul­kais­taan osoit­tees­sa evl.fi/paasiainen. Videoil­la ker­ro­taan pal­musun­nun­tain, kii­ras­tors­tain, pit­kä­per­jan­tain ja pää­siäis­päi­vien tapah­tu­mis­ta Raa­ma­tun mukaan.

Hau­ki­pu­taal­la ja Oulus­sa kuva­tut ja Yle TV1:ssä esi­tet­tä­vät Pisa­ra-har­tau­det näyt­tä­vät hil­jai­sen vii­kon ete­ne­mi­sen ker­to­jan­sa sanoin. Seu­raa­vat lähe­tyk­set ovat tors­tai­na, per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na. Kaik­ki har­tau­det voi kat­soa Yle Areenasta.

Hau­ki­pu­taal­ta muka­na har­tauk­sis­sa ker­to­ji­na ovat kant­to­ri Rai­mo Paa­so ja pap­pi Nuusa Nis­ka­la.

Hil­jai­sen vii­kon Pisarat

YleTV1:

• Tors­tai 9.4. klo 13.20 Kii­ras­tors­tain pyhä ehtool­li­nen. Oulu­lai­nen opet­ta­ja ja pap­pi Tei­ja Sal­mi kokee toi­mi­van­sa ihmi­se­lä­män raja­pin­to­jen hal­kea­mis­sa. (Luuk. 22:14–23).

• Per­jan­tai 10.4. klo 13.20 Kant­to­ri Rai­mo Paa­so istui lap­se­na Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa ja hur­jat sei­nä­maa­lauk­set kau­his­tut­ti­vat, mut­ta onnek­si musiik­ki toi tur­van. (Vir­si 69:1,4).

• Lau­an­tai 11.4. klo 13.30 Hau­ki­pu­taan 1700-luvun kir­kon Mikael Top­pe­liuk­sen maa­lauk­set ins­pi­roi­vat pap­pi Nuusa Nis­ka­laa. (Matt. 27:62–66).

Pää­siäi­nen on kris­ti­nus­kon juh­lis­ta van­hin ja tär­kein. Hau­ki­pu­taan kir­kon alt­ta­rin ylläŠ kat­to­hol­vis­sa on Mikael Top­pe­liuk­sen (s. 1734‑k. 1821) näyt­tä­vä maa­laus Jee­suk­sen käŠrsimystiestä ja ristiinnaulitsemisesta.