Etä­ope­tuk­ses­sa ole­vien oppi­lai­den eväs­ja­ke­lu laa­je­nee Oulus­sa myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­le

Koro­na­vi­ruk­ses­ta joh­tu­van poik­keus­ti­lan­teen vuok­si etä­ope­tuk­ses­sa ole­vien oppi­lai­den eväs­ja­ke­lua on nel­jäl­tä kou­lul­ta saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la on pää­tet­ty laa­jen­taa tiis­tai­na 7.4. alkaen kol­meen­kym­me­neen oulu­lai­seen kou­luun.

Laa­jen­ta­mis­ta kokeil­laan noin kak­si viik­koa 7.–17.4. On mah­dol­lis­ta, että eväs­ja­ke­lua jat­ke­taan tämän jäl­keen­kin, mikä­li val­ta­kun­nan tai kau­pun­gin tasol­ta ei tule uusia toi­min­taoh­jei­ta.

Etä­ope­tuk­ses­sa ole­vil­le jaet­ta­vat tuot­teet ovat yksit­täis­pa­kat­tu­ja. Eväs­pak­kaus voi olla yhden, kah­den tai kol­men päi­vän annok­sis­sa. Se sisäl­tää pää­ruo­an sekä esi­mer­kik­si 2–3 seu­raa­vis­ta: koko­nai­nen hedel­mä, tuo­re­me­hu­juo­ma, väli­pa­la­kek­si, kui­va­tut hedel­mät. Eväs­pak­kauk­sia jae­taan kak­si ker­taa vii­kos­sa. Kou­lut ilmoit­ta­vat omil­le oppi­lail­leen, minä päi­vi­nä pak­kauk­set ovat nou­det­ta­vis­sa.

Eväs­pak­kauk­set hae­taan kotio­soit­teen mukai­ses­ta lähim­mäs­tä kou­lus­ta. Myös eri­kois- ja eri­tyis­luok­kien ja Oulun kan­sain­vä­li­sen kou­lun oppi­laat hake­vat eväs­pak­kauk­set kotio­soit­teen mukai­ses­ta lähim­mäs­tä kou­lus­ta.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la eväs­pak­kauk­sia jae­taan seu­raa­vis­sa kou­luis­sa: Kel­lon kou­lu, Hau­ki­pu­taan kou­lu, Mar­tin­nie­men kou­lu, Pate­nie­men kou­lu, Yli-Iin kou­lu, Yli­kii­min­gin kou­lu, Vesa­lan kou­lu, Hut­tu­ky­län kou­lu, Kii­min­ki­joen kou­lu, Ala­ky­län kou­lu ja Jää­lin kou­lu.

Huol­ta­jil­ta tie­dus­tel­laan ruo­an tar­vet­ta lop­pu­vii­kon aika­na. Ruo­an tar­pees­ta voi ilmoit­taa myö­hem­min­kin oman kou­lun reh­to­ril­le.

Ruo­an jake­lus­sa nou­da­te­taan ter­veys­vi­ran­omais­ten koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä hygie­niaoh­jei­ta. Lou­na­san­nos­ten jake­lu tapah­tuu eri tilas­sa kuin lähio­pe­tusop­pi­lai­den ruo­kai­lu.