Edel­lis­ten suku­pol­vien työ oman työn poh­ja­na – Jes­se Pyky luot­saa suku­ti­laa Yli­kii­min­gin Karahkassa

Jesse Pyky toteaa, että kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu paitsi aiemmille sukupolville myös sille työporukalle, joka tilalla nyt työskentelee. – Menestyminen vaatii hyvän karjan, olosuhteet ja ruokinnan. (Kuva: Tiina Pyky)

Pykyn koh­ta 400 vuot­ta van­han suku­ti­lan veto­vas­tuu Karah­kas­sa on täl­lä het­kel­lä tilan 12. pol­vel­la eli Jes­se Pykyl­lä, joka isän­sä Matin sekä hänen puo­li­son­sa ja kah­den työn­te­ki­jän voi­min vie­vät lyp­sy­kar­ja­ti­laa koh­ti tulevaa.

Proagria nos­ti Majek­si Oy:n nimel­lä toi­min­taan­sa pyö­rit­tä­vän tilan toi­sel­le sijal­le par­hai­den tuo­tos­seu­ran­ta­kar­jo­jen lis­tal­la, jol­la tark­kail­tiin mai­to­tuo­tos­ta kilo­jen mukaan mitat­tu­na. Kes­ki­tuos yli­kii­min­ki­läis­ti­lal­la oli 13 648 kiloa vuo­des­sa. Ener­gia­kor­jat­tu kes­ki­tuo­tos heil­lä oli 13 353, ja täl­lä lis­tal­la sijoi­tus oli kym­me­nes. Jes­se Pyky ker­too, että tila on aiem­min­kin ollut kym­me­nen par­haan jou­kos­sa, mut­ta toi­sel­le sijal­le se ylsi nyt ensim­mäis­tä kertaa.

Hän sanoo, että näin kor­keal­le yltä­mi­nen on pit­kän jalos­tus­työn tulosta.

– Se vaa­tii hyvän kar­jan, olo­suh­teet ja ruo­kin­nan. En oli­si täs­sä vii­des­sä vuo­des­sa, jon­ka olen ollut tilal­la veto­vas­tuus­sa, saa­nut miten­kään täl­lais­ta tulos­ta aikaan, ellei poh­ja oli­si ollut todel­la hyvä. Tämä on kym­me­nien vuo­sien työn tulos, jos­ta voin vain kiit­tää edel­li­siä suku­pol­via ja nykyis­tä työporukkaa.

Pykyn tila on yhden lyp­sy­ro­bo­tin tila, ja kar­jaa on kaik­ki­aan noin 150 pää­tä, jos­ta lyp­sy­kar­jaa noin 70. Nur­mea vil­jel­lään omaan käyt­töön rehuksi.

Suu­rin osa Pykyn kar­jas­ta on rodul­taan hols­tei­nia. Rotu on maam­me toi­sek­si ylei­sin, ja vuon­na 2017 lyp­sy­leh­mis­tä lähes puo­let oli hoslteineja.

Perin­tei­sen suku­ti­lan jat­ka­mi­sen Jes­se Pyky näkee posi­tii­vi­se­na vel­voit­tee­na, johon on kas­va­nut kiinni.

– Haluan jat­kaa suku­ti­laa ja muo­ka­ta sitä oman­nä­köi­sek­si sekä kehit­tää mie­lek­kääs­ti. Vie­lä tois­tai­sek­si mitään iso­ja muu­tok­sia emme ole teh­neet, mut­ta tar­koi­tus on laa­jen­taa toi­min­taa mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Täl­lä het­kel­lä laa­je­ne­mi­sen hidas­tee­na on lähin­nä se, että vil­je­ly­pin­ta-alaa on haas­ta­va kas­vat­taa. Pykyn tilal­la on noin 135 heh­taa­ria pel­toa vil­je­lyk­ses­sä, osa pel­lois­ta on vuokralla.

– Toi­voi­sin, että maa­ta­lou­den tuki­po­li­tiik­ka muut­tui­si niin, että maa­ta­lous­tu­kien mak­sa­mi­nen oli­si tuot­tee­seen sidot­tua. Sil­loin niil­lä, jot­ka toi­mi­vat maa­ta­lou­des­sa aktii­vi­ses­ti, oli­si mah­dol­li­suus kehit­tää toi­min­taan­sa, Pyky sanoo.

Hän uskoo, että vaik­ka mai­to­ti­lo­jen mää­rä Suo­mes­sa on jyr­käs­sä las­kus­sa, on alal­la mah­dol­li­suus pär­jä­tä, jos hom­maan panos­taa täysillä.

– Par­haat pär­jää­vät alal­la kuin alal­la. Haas­tei­ta on, mut­ta kun asiat ja tuo­te ovat kun­nos­sa ja töi­tä teh­dään kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sekä jär­ke­väs­ti, ei estet­tä menes­ty­mi­sel­le ole.

Jes­se Pyky kiit­te­lee ylä­as­teel­la hänel­lä opet­ta­ja­na ollut­ta Art­tu Park­kis­ta, joka antoi ohjeek­si: “Ihan sama mitä teet, kun­han vaan teet par­haa­si, niin pärjäät.”.

– Sil­lä ohjeel­la olen pär­jän­nyt hyvin.

Tämän het­ki­nen koro­nan aiheut­ta­ma tilan­ne ei Jes­se Pykyn mukaan näy vie­lä alkutuotannossa.

– En usko, että tämä vai­kut­taa juu­ri lain­kaan mei­dän toi­min­taam­me, sil­lä ala on niin kriit­ti­nen, että hom­man pitää toi­mia. Lisäk­si tilal­lam­me työs­ken­te­lee niin pie­ni poruk­ka, että pys­tym­me teke­mään työ­tä rajoi­tuk­sis­ta huolimatta.

Maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa mai­to­ti­lal­la ollaan nor­maa­liin tapaan nave­tal­la aamul­la ja illal­la. Samal­la teh­dään kiin­teis­tön ja kalus­ton huol­to­töi­tä, suun­ni­tel­laan tule­vaa kesää ja pide­tään hiu­kan lomaa­kin. Lisäk­si Majek­si Oy tekee jon­kin ver­ran myös maan­ra­ken­nusa­lan töitä.

Info: Mai­to­tuo­tok­set nousussa

Suo­ma­lai­sis­sa tuo­tos­seu­ran­ta­kar­jois­sa leh­mät lyp­si­vät vii­me vuon­na mai­toa kes­ki­mää­rin 9 937 kg leh­mää koh­den. Kes­ki­tuo­tos nousi edel­li­ses­tä vuo­des­ta 142 kg.

Proagria aset­taa tuo­tos­seu­ran­taan kuu­lu­vien tilo­jen tavoit­teek­si 11 000 kilon ener­gia­kor­ja­tun keskituotoksen.

Luo­mu­ti­lat ylit­ti­vät myös 9 000 kg:n tuo­tos­ra­jan, kes­ki­mää­räi­nen tuo­tos luo­mu­ti­loil­la oli 9 111 kg.

Ener­gia­kor­jat­tua mai­toa leh­mät tuot­ti­vat kes­ki­mää­rin 10 534 kiloa leh­mää koh­den, nousua edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na oli 245 kg leh­mää kohden.

(Läh­de: Proagria)