Koro­na­kuu­lu­mi­sia maa­il­mal­ta

Ihmiset jonottavat Torreviejassa kauppaan, osa pitää välimatkaa toisiinsa.Ihmiset jonottavat Torreviejassa kauppaan, osa pitää välimatkaa toisiinsa.

Espan­jan Tor­re­vie­jas­sa asu­va, kel­lo­lai­nen Lau­ra Sute­la, 20, ker­too tun­nel­mi­aan Koro­nas­ta joh­tu­van ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lon hil­jen­tä­mäs­tä Espan­jas­ta sekä sii­tä, mitä kai­paa tääl­tä Suo­mes­ta eni­ten.

Sute­la ker­too muut­ta­neen­sa Espan­jaan elo­kuus­sa 2018. Aja­tus ulko­mail­le muut­ta­mi­ses­ta oli pyö­ri­nyt vah­va­na mie­les­sä pit­kään ja se sai lisää tuul­ta alleen kevääl­lä 2018 Espan­jas­sa suo­ri­te­tun työ­har­joit­te­lun myö­tä. Tor­re­vie­ja sijait­see kaak­kois-Espan­jas­sa, noin 50 kilo­met­riä Alican­tes­ta ran­ta­vii­vaa alas­päin. Kau­pun­ki on eri­tyi­ses­ti suo­ma­lais­ten suo­sios­sa, ja pai­kas­ta löy­tyy jopa ruis­lei­vän tuok­sui­nen Suo­mi-kaup­pa.
– Halu muut­taa ulko­mail­le oli kova sekä työ­har­joit­te­lu tääl­lä sine­töi pää­tök­sen tän­ne muu­tos­ta.

Suo­ma­lai­sil­la on muka­va ja tii­vis yhtei­sö alu­eel­la. Suu­rim­paan osaan Sute­la ker­too tutus­tu­neen­sa aiem­man työ­paik­kan­sa kaut­ta, ja monet heis­tä ovat saman ikäi­siä hänen kans­saan. Alu­eel­la ihmi­set ovat aina val­mii­ta aut­ta­maan toi­si­aan.

– Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on tul­lut monia apu­tar­jouk­sia vas­taan. Muun muas­sa kau­pas­sa kävi­jää ja hätä­ti­lan­teis­sa auto­kyy­din tar­joa­jia on pal­jon.
Koro­na­vi­rus­ta ei otet­tu Espan­jas­sa tar­peek­si vaka­vas­ti ja tau­ti pää­si leviä­mään pahas­ti. Infor­maa­tio­ta saa onnek­si kui­ten­kin hyvin ja ohjeis­tuk­sia tulee useas­ti päi­vän aika­na. Tie­to­läh­tee­nä sosi­aa­li­nen media on Sute­lal­le tär­kein ja toi­mi­vin.

Sute­la odot­taa puo­li­son­sa Anto­nion kans­sa esi­kois­taan ja sik­si hei­dän on väl­tet­tä­vä mah­dol­li­suuk­sien mukaan kon­tak­te­ja mui­hin ihmi­siin. Koro­na on vai­kut­ta­nut per­heen elä­mään Tor­re­vie­jas­sa niin, että Anto­nio ei pää­se käy­mään töis­sä, ja koi­ran ulkoi­lut­ta­mi­sen lisäk­si ulos ei ole juu­ri­kaan mene­mis­tä.

– Ras­kau­tee­ni ei ole tul­lut eri­tyis­huo­mio­ta ulko­puo­lel­ta, mut­ta lää­kä­ri­käyn­te­jä ei ole ollut lain­kaan koro­na-aika­na, enkä ole ras­kau­den vuok­si käy­nyt edes kau­pas­sa.
Sute­lal­la oli­si ollut len­to koti-Suo­meen 26.3., mut­ta Norwe­gian perui len­non. Suo­meen kyl­lä pää­si­si, mut­ta infek­tio­ris­ki on len­to­ken­til­lä niin suu­ri, ettei sin­ne kan­na­ta men­nä. Myös koto­naan Kel­los­sa hän jou­tui­si ole­maan 14 vuo­ro­kaut­ta karan­tee­nis­sa, eli tilan­ne ei kovin muut­tui­si nyky­ti­lan­tee­seen näh­den.
– Päi­vä päi­väl­tä nouse­vat tar­tun­ta- ja kuo­lin­lu­vut huo­les­tut­ta­vat. Eni­ten olen huo­lis­sa­ni sii­tä, miten tämä saa­daan lop­pu­maan.

Espan­jas­sa mää­rät­tyä ulko­na­liik­ku­mis­kiel­toa ei otet­tu alus­sa vaka­vas­ti, joten vir­ka­val­ta jou­tui puut­tu­maan asi­aan. Täl­lä het­kel­lä Espan­jas­sa ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lon rik­ko­mi­nen voi joh­taa jopa tuhan­sien euro­jen sak­koi­hin, pidät­tä­mi­seen tai jopa van­keus­ran­gais­tuk­seen. Ulko­na liik­ku­mi­sen tar­koi­tus on pys­tyt­tä­vä todis­ta­maan esi­mer­kik­si kaup­pa­kui­til­la.

– Pai­kal­li­set yrit­tä­jät ovat huo­lis­saan tilan­tees­ta. Täl­lä het­kel­lä monet ovat alka­neet tar­jo­ta etä­pal­ve­lu­ja ja kotiin­kul­je­tuk­sia niin kuin Suo­mes­sa­kin.
Tor­re­vie­ja on todel­la suo­sit­tu turis­ti­koh­de. San­ta Sema­na eli pää­siäi­nen on nur­kan taka­na ja turis­tien puut­tu­mi­nen jät­tää ison loven monen yrit­tä­jän lom­pak­koon. Kaup­po­jen hyl­lyt tyh­je­ne­vät täl­lä het­kel­lä todel­la nopeas­ti. Espan­jas­sa on teh­ty mää­räyk­siä muun muas­sa sii­tä, että liha­tuot­tei­ta saa ostaa vain kak­si kap­pa­let­ta per talous, kos­ka muu­ten ruo­kaa ei rii­tä kai­kil­le.
– Kau­pois­sa jono­te­taan ulko-ovel­la, kos­ka kaup­paan saa men­nä vain 10 asia­kas­ta ker­ral­laan. Ovel­la sei­so­va var­ti­ja seu­raa, että tämä toteu­tuu. Ennen sisään menoa lai­te­taan käsi­neet ja jois­sain kau­pois­sa myös hen­gi­tys­suo­ja kas­voil­le.

Kun­han koro­na­ti­lan­ne hel­pot­taa, Sute­la aikoo tul­la koti­kon­nuil­leen Kel­loon muu­ta­man vii­kon lomal­le. Eni­ten hän odot­taa tääl­tä per­het­tä, ystä­viä ja tiet­ty­jä suo­ma­lai­sia ruo­kia on pak­ko saa­da tääl­lä olles­sa. Sute­la myös ker­too asioi­den hoi­ta­mi­sen ole­van Suo­mes­sa pal­jon hel­pom­paa kuin Espan­jas­sa.

– Suo­mes­sa kaik­ki asiat hoi­tu­vat niin käte­väs­ti netin kaut­ta, kun taas tääl­lä Espan­jas­sa jou­tuu otta­maan mapil­li­sen pape­rei­ta mukaan, ja jono­tusa­jat viras­toi­hin ovat tun­te­ja.