Artikkelit joiden kirjoittaja on Kauppila Anu

Kivi­nie­mes­sä halut­tiin kuun­nel­la nuoria

Kel­lon Kivi­nie­men sata­ma-alu­eel­la jal­kau­dut­tiin per­jan­tai­na 27.5 tapaa­maan nuo­ria ja kuu­le­maan hei­dän tar­pei­taan nuo­ri­son viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si alu­eel­la Tää on mul­le tär­kee- hank­keen toi­mes­ta. Han­ke etsii yhdes­sä poh­jois­poh­ja­lais­ten nuor­ten aikuis­ten kans­sa uusia tapo­ja olla muka­na itsel­le tär­kei­den asioi­den kehittämisessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhdel­lä veren­luo­vu­tuk­sel­la voi aut­taa jopa kol­mea potilasta

Veri­val­mis­tei­ta tar­vi­taan muun muas­sa leik­kaus­po­ti­lail­le, onnet­to­muusuh­reil­le, syö­pää sai­ras­ta­vil­le sekä kes­kos­las­ten hoi­toon. Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa tar­vi­taan 800 luo­vut­ta­jaa jokai­se­na arki­päi­vä­nä, jot­ta kaik­ki tar­vit­se­vat saa­vat verivalmisteita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­mes­sä juh­lit­tiin vap­pu­na latumiehiä

Latu­jen lois­ta­va kun­to on ollut Vir­pi­nie­men ylpey­den aihe jo vuo­si­kym­me­niä. Ladut ovat olleet prii­ma­kun­nos­sa aina sekä kun­to- että kil­pa­hiih­tä­jil­le. Latu­jen kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa­vat Sep­po Illi­kai­nen, Jou­ko Kos­ki­nen ja Lau­ri Suorsa jää­vät vuo­den lop­puun men­nes­sä eläk­keel­le, ja hiih­to­vä­ki halusi muis­taa mie­hiä vap­pu­hiih­don yhteydessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Brain Relief-hoi­dol­la tavoi­tel­laan syvää rentoutumista

Hoi­to­muo­to tar­jo­aa rasit­tu­neil­le aivoil­le, kehol­le ja mie­lel­le mah­dol­li­suu­den hen­gäh­tä­mi­seen kii­rei­sen arjen ja stres­si­te­ki­jöi­den kes­kel­lä. Lem­peä hie­ron­ta­hoi­to on kehi­tet­ty Suo­mes­sa ja se on yhdis­tel­mä niin uusia oival­luk­sia kuin myös vuo­si­tu­han­sia van­ho­ja aasia­lai­sia ja suo­ma­lai­sia hoitotekniikoita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­sen ADHD-diag­noo­si aut­taa van­hem­pia ymmär­tä­mään las­taan paremmin

ADHD eli aktii­vi­suu­den ja tark­kaa­vai­suu­den häi­riön diag­noo­sien ja hoi­don pii­ris­sä ole­vien las­ten ja nuor­ten mää­rä on kas­va­nut. Kui­ten­kaan ADHD-oirei­den esiin­ty­vyys ei ole kas­va­nut, vaan nyky­ään oireet tun­nis­te­taan ja yhdis­te­tään parem­min ADHD:n oirei­siin. Tämä tar­koit­taa sitä, että myös tukea ja apua van­hem­mil­le tuli­si tar­jo­ta entis­tä enemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­viuin­ti­pai­kal­le oli­si käyt­tä­jiä myös Hau­ki­pu­taal­la ja Kellossa

Tal­viuin­ti on ken­ties nyt suo­si­tum­paa kuin kos­kaan aiem­min, mut­ta uin­ti­pai­kois­ta on Oulus­sa pulaa. Eten­kin Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon alu­eel­la oli­si pal­jon käyt­tä­jiä, mut­ta tal­viuin­ti­pai­kan saa­mi­nen alu­eel­le on vaikeaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Taitaja2021 –kil­pai­lun semi­fi­naa­li­vii­kot alkoi­vat Haukiputaalla

OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksik­kö ava­si maa­nan­tai­na 1.2 Taitaja2021 ‑kil­pai­lun semi­fi­naa­lit auto­ko­rin­kor­jaus­la­jil­la. Lajin teh­tä­vät perus­tu­vat autoa­lan perus­tut­kin­toon. Taitaja2021 ‑kil­pai­lus­sa kisa­taan 46 eri lajis­sa aina auto- ja kul­je­tus­tek­nii­kas­sa, pal­ve­lua­loil­la kuin myös teol­li­suu­den eri lajeissa.Uusia pal­ve­lu­ja: Par­tu­ri-kam­paa­mo Cava­let­ti avaa oven­sa Kel­lon liikekeskuksessa

Uuden par­tu­ri-kam­paa­mon tilois­sa teh­dään kovas­ti vii­meis­te­ly­töi­tä, jot­ta kaik­ki on val­mii­na, kun lii­ke avaa oven­sa asiak­kail­le 1.2.2021. Vuon­na 2005 Hau­ki­pu­taan ammat­tiop­pi­lai­tok­ses­ta val­mis­tu­nut yrit­tä­jä Han­na Tak­ku­la ker­too ole­van­sa innois­saan liik­keen avaa­mi­ses­ta Kelloon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kari Hol­ma 70 vuot­ta: Vuo­si­kym­me­net täyn­nä muis­to­ja, kult­tuu­ria ja elämää

Per­jan­tai­na 8.1.2021 tai­tei­li­ja Kari Hol­ma juh­lii 70-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä. Iso­ja juh­lia ei koro­nan takia ole nyt mah­dol­lis­ta jär­jes­tää, ja syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri juh­lii­kin merk­ki­päi­vään­sä perhepiirissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus