Taitaja2021 –kil­pai­lun semi­fi­naa­li­vii­kot alkoi­vat Haukiputaalla

Kilpailunjohtaja Sauli Jaara ja kilpailupäällikkö Petri Heikkinen seuraavat tyytyväisinä kisoja, ja pitävät huolen yhdenmukaisesta arvioinnista.Kilpailunjohtaja Sauli Jaara ja kilpailupäällikkö Petri Heikkinen seuraavat tyytyväisinä kisoja, ja pitävät huolen yhdenmukaisesta arvioinnista.

OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksik­kö ava­si maa­nan­tai­na 1.2 Taitaja2021 ‑kil­pai­lun semi­fi­naa­lit auto­ko­rin­kor­jaus­la­jil­la. Lajin teh­tä­vät perus­tu­vat autoa­lan perus­tut­kin­toon. Taitaja2021 ‑kil­pai­lus­sa kisa­taan 46 eri lajis­sa aina auto- ja kul­je­tus­tek­nii­kas­sa, pal­ve­lua­loil­la kuin myös teol­li­suu­den eri lajeissa.

Kil­pai­lu­joh­ta­ja­na toi­mi­va Sau­li Jaa­ra ker­too, että semi­fi­naa­lit pide­tään amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa ympä­ri Suo­men 1.–5.2.2021. Vaik­ka moni kou­lu­tusa­la on täl­lä het­kel­lä etä­ope­tuk­ses­sa, semi­fi­naa­lit jär­jes­te­tään kou­luil­la koro­naoh­jeis­tuk­sia tar­kas­ti nou­dat­taen. Näin mah­dol­lis­te­taan myös SM-finaa­lin toteu­tu­mi­nen tou­ko­kuus­sa. Semi­fi­naa­lei­hin on ilmoit­tau­tu­nut mel­kein 1 600 ammat­ti­lis­ta opis­ke­li­jaa ympä­ri Suomen.

– Koro­na on tuo­nut meil­le pal­jon uusia toi­min­ta­ta­po­ja amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen, ja se vai­kut­taa myös Tai­ta­ja- tapah­tu­maan. Poik­keuk­sel­li­ses­ti semi­fi­naa­lit jär­jes­te­tään nyt hajau­tet­tu­na niin että, jokai­nen opis­ke­li­ja suo­rit­taa kil­pai­lu­teh­tä­vät omas­sa oppi­lai­tok­ses­saan. Siten voim­me taa­ta osal­lis­tu­jien ja toi­mi­joi­den tur­val­li­suu­den, eikä mat­kus­ta­mis­ta oman oppi­lai­tok­sen ulko­puo­lel­le tarvita.

OSAO on menes­ty­nyt aina kisois­sa hyvin, ja pal­kin­to­pal­li­si­jo­ja on usei­ta. Hau­ki­pu­taal­la kou­lu­tus on laa­du­kas­ta ja uudet ja moder­nit tilat ovat Suo­men par­haim­mat. Kou­lu­tusa­la­na autoa­la on pitä­nyt pin­tan­sa, mut­ta enem­män­kin Jaa­ran mukaan sopi­si hakijoita.

– Käden­tai­doil­le on edel­leen pal­jon käyt­töä. Osaol­la on myös hyvät yhteis­työ­kump­pa­nit ja yri­tyk­set tuke­vat Tai­ta­ja-kil­pai­lua todel­la pal­jon. Yri­tyk­set osal­lis­tu­vat muun muas­sa tar­joa­mal­la kisoi­hin mate­ri­aa­le­ja, pal­kin­to­ja ja tuo­ma­rei­ta. Yri­tyk­set halua­vat tukea nyky­ai­kais­ta kou­lu­tus­ta ja saam­me pal­jon tie­toa yri­tyk­sil­tä sii­tä, mil­lais­ta kou­lu­tus­ta tar­vi­taan enem­män ja mil­le tai­doil­le ei enää ole niin pal­jon tar­vet­ta. Tavoit­teem­me on kou­lut­taa työ­mark­ki­noil­le moni­puo­li­sia taitureita.

Hau­ki­pu­taan OSAO:n auto-osas­tol­la kil­pai­li­vat maa­nan­tai­na 1.2.2021 auto­ko­rin­kor­jauk­ses­sa Oli­via Ant­ti­la, Miro Tör­mä­nen ja Elias Tarak­ka­mä­ki. Kaik­ki kil­pai­li­jat ovat Oulun alu­eel­ta ja semi­fi­naa­lin ensim­mäi­se­nä teh­tä­vä­nä on hel­ma­pel­lin kat­kai­su annet­tu­jen mit­to­jen mukaan ja takai­sin liit­tä­mi­nen hit­saa­mal­la. Toi­ses­sa teh­tä­väs­sä täy­tyy oikais­ta hel­ma­pel­lis­sä ole­va lom­mo ja vii­meis­tel­lä alue maa­la­ril­le valmiiksi.

Aiem­pi­na vuo­si­na myös töi­den väli­vai­heet on arvioi­tu, mut­ta tänä vuon­na vain työn lop­pu­tu­los rat­kai­see. Työ­hön on aikaa kol­me tun­tia. Kil­pai­lu käy­dään yhtä aikaa joka puo­lel­la Suo­mea, jot­ta voi­daan var­mis­taa, ettei kukaan saa ylityöaikaa.

– Kisaa­jat vali­taan opet­ta­jien ja haluk­kai­den osal­lis­tu­jien kans­sa yhteis­työs­sä. Finaa­liin men­täes­sä 1 000 kisaa­jaa kar­si­taan pois. Tär­kein tar­koi­tus ei ole halu tie­tää kuka on paras, vaan kehit­tää kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää ja jakaa uusia työ­ta­po­ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien kes­ken. Joku voi huo­ma­ta kisan aika­na, että toi­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa jokin asia teh­dään­kin uudel­la ja tehok­kaam­mal­la taval­la, ja sen voi sit­ten ottaa käyt­töön omas­sa oppi­lai­tok­ses­sa. Tie­ten­kin haluam­me samal­la tar­jo­ta opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den näyt­tää tai­ton­sa ja jat­kaa halu­tes­saan MM-kisoi­hin. Kenen­kään ei tuli­si pahoit­taa miel­tään, jos tie tys­sää semi­fi­naa­liin. Arvioin­ti tapah­tuu vain sii­nä het­kes­sä, ja jokai­sel­la meis­tä voi jos­kus olla päi­viä, mil­loin ei kaik­ki mene täy­del­li­ses­ti suun­ni­tel­man mukaan, Jaa­ra muistuttaa.

Tämän vuo­den koro­na­ti­lan­teen vuok­si on todel­la tär­ke­ää, että jokai­nen työ arvos­tel­laan samoil­la kri­tee­reil­lä. Kil­pai­lun­joh­ta­ja Jaa­ra onkin kou­lut­ta­nut noin 1 000 opet­ta­jaa ja toi­mi­jaa tal­ven aika­na, juu­ri sik­si että jokai­sel­le oli­si uusi tilan­ne mah­dol­li­sim­man yhden­mu­kai­nen ja tasa­ver­tai­nen. Kou­lu­tuk­set on jär­jes­tet­ty etä­nä ja nau­hoi­tet­tu­ja mate­ri­aa­le­ja on sit­ten jaet­tu eteenpäin.

Tou­ko­kui­sen finaa­li­ta­pah­tu­man osal­ta kil­pai­lu­jär­jes­tä­jät ovat varau­tu­neet eri­kois­jär­jes­te­lyi­hin, jot­ta kaik­kien ter­veys ja tur­val­li­suus voi­daan taa­ta. Fina­lis­tit jul­kis­te­taan Tai­ta­ja2021- verk­ko­si­vuil­la sitä mukaan, kun tulok­set var­mis­tu­vat. Val­tao­sa tulok­sis­ta on tie­dos­sa 19.2.2021 mennessä.

Jaa­ra ker­too alku­tal­ven olleen rank­ka, kos­ka tilan­ne on ollut kai­kil­le uusi, ja kaik­ki käy­tän­nöt piti suun­ni­tel­la nol­las­ta. Oppi­lai­tok­set ovat vel­vol­li­sia var­mis­ta­maan, ettei koro­na hidas­ta val­mis­tu­mis­ta ja sik­si näyt­tö­jä on ollut mah­dol­lis­ta suo­rit­taa oppi­lai­tok­sis­sa. Esi­mer­kik­si ravin­to­loi­den olles­sa kiin­ni tai supis­te­tus­ti auki, ravin­to­la-alal­la opis­ke­le­vien on ollut mah­do­ton­ta suo­rit­taa näyt­tö­jä työ­pai­koil­la. Jaa­ra itse innos­tui Tai­ta­ja- tapah­tu­mas­ta Jyväs­ky­läs­sä 1997, ja vuon­na 1999 Oulus­sa jär­jes­te­tyis­sä kisois­sa hän oli jo toi­min­nas­sa mukana.

– Kuusi ker­taa olen ollut pää­tuo­ma­ri­na ja Hel­sin­gis­sä vuon­na 2005 jär­jes­te­tyis­sä MM-kisois­sa olin put­ki­puo­len kis­ajoh­ta­ja­na. Ulko­mail­la­kin on tul­lut käy­tyä yli 20 ker­taa tuo­ma­roi­mas­sa kan­sain­vä­li­siä kiso­ja. Nyt kier­rän usei­den eri lajien teh­tä­viä kat­so­mas­sa, jot­ta pysy­tään kar­tal­la, miten arvioin­ti ja eri­kois­jär­jes­te­lyt toimivat.

Suo­ri­tuk­set kuva­taan ja osa strii­ma­taan live­nä kat­so­jil­le. Vaik­ka strii­maus onkin tapah­tu­mal­le iso kulue­rä, se koe­taan ehdot­to­mak­si näis­sä olo­suh­teis­sa, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni voi kiso­ja katsoa.