Oulun lukiot ja OSAO palaa­vat lähiopetukseen

Oulun kau­pun­gin lukio­kou­lu­tus palaa lähio­pe­tuk­seen uuden jak­son alkaes­sa kes­ki­viik­ko­na 10.2., lin­ja­si Oulun kau­pun­gin joh­to­ryh­mä kes­ki­viik­ko­na. Edel­ly­tyk­se­nä lähio­pe­tuk­seen palaa­mi­sel­le on, ettei epi­de­mia­ti­lan­ne huo­no­ne. Var­si­nai­sen pää­tök­sen tekee kult­tuu­ri- ja sivis­tys­joh­ta­ja Mika Penttilä.

Myös OSAO ilmoit­taa palaa­van­sa lähio­pe­tuk­seen maa­nan­tai­na 15. helmikuuta.

Muut suo­si­tuk­set ja rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa Oulun kau­pun­gis­sa 23.2. saak­ka. Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kokoon­tuu tors­tai­na 4.2. päät­tä­mään kau­pun­gin tilo­jen sulun jat­ka­mi­ses­ta 23.2. saakka.

Oulu on edel­leen koro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta ilmaan­tu­vuus­lu­vut las­ke­vat nyt sel­väs­ti. Tar­tun­ta­läh­tee­nä on per­heen sisäi­set tar­tun­nat ja työ­paik­ka. Eri­tyi­sen ris­kialt­tii­ta tilan­tei­ta ovat tii­vis kans­sa­käy­mi­nen annis­ke­lu­ra­vin­to­lois­sa ja raken­nus­työ­mai­den tai vas­taa­vien ahtais­sa tau­ko­ti­lois­sa, jois­ta tar­tun­nat leviä­vät per­hei­siin ja edel­leen per­heen­jä­sen­ten kaut­ta hei­dän työ­pai­koil­leen. Puo­les­sa tapauk­sis­ta tar­tun­ta­läh­de on tuntematon.

Joh­to­ryh­mä veto­aa kun­ta­lai­siin, että ahke­ra mas­kien käyt­tö, hyvä käsi­hy­gie­nia ja riit­tä­vä etäi­syys toi­siin ihmi­siin takaa­vat sen, että rajoi­tus­toi­mia pääs­tään pur­ka­maan hal­li­tus­ti. Koro­na-aika vaa­tii nyt eri­tyi­ses­ti hen­kis­tä kes­tä­vyyt­tä, jos­sa toi­sia kan­nus­ta­vat ja tuke­vat vies­tit ovat avainasemassa.

Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nan avaa­mi­nen edel­tä­vi­nä viik­koi­na ei ole vai­kut­ta­nut kiel­tei­ses­ti tar­tun­ta­mää­riin, tote­aa Poh­jois-Poh­jan­maan koor­di­naa­tio­ryh­män puheen­joh­ta­ja, OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Juha Kor­pe­lai­nen. Koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si tiis­tai­na, että voi­mas­sa ole­via ylei­siä suo­si­tuk­sia jat­ke­taan, mut­ta toi­sen asteen lähio­pe­tuk­sen avaa­mis­ta voi­daan harkita.

Kol­man­nen mark­ki­noil­le tule­van rokot­teen arvioi­daan vauh­dit­ta­van roko­tus­ten ete­ne­mis­tä myös Oulun alu­eel­la ensi vii­kos­ta alkaen ensin pie­nem­pi­nä mää­ri­nä ja enem­män 3–4 vii­kon kulues­sa. Roko­tus­ten toteu­tu­mi­ses­ta tie­do­te­taan, kun roko­te­toi­mi­tus­ten suu­ruus ja aika­tau­lu varmistuvat.

Kes­ki­viik­ko­na ker­rot­tiin yhdek­säs­tä uudes­ta koro­na­tar­tun­nas­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Näis­tä seit­se­män oli Oulus­sa. Koko Suo­mes­sa tar­tun­ta­lu­ku oli 265.

Oulus­sa voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set ja rajoi­tuk­set löy­ty­vät Oulun kau­pun­gin koro­na­si­vul­ta www.ouka.fi/korona.