Artikkelit joiden kirjoittaja on Kauppila Anu

Uusia pal­ve­lu­ja: Vir­pi­nie­mes­sä uudet ainut­laa­tui­set ratsastuspuitteet

Wir­pi­nie­mi Green Door­sin uusi iso manee­si on val­mis­tu­nut loka­kuus­sa Vir­pi­nie­meen Hiit­ti­ku­jal­le. Manee­sin vapaa rat­sas­tus­ti­la on kool­taan 78 met­riä pit­kä ja 25 met­riä leveä. Samaan tilaan on tule­vai­suu­des­sa tulos­sa myös ylei­sö­ti­lat sekä talli.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lun suo­sik­ki­pe­le­jä nyt huo­nol­le­kin häviäjälle

Uusia lau­ta­pe­le­jä ilmes­tyy joka vuo­si. Tänä vuon­na kui­ten­kin on tul­lut pal­jon uusia ver­sioi­ta van­hois­ta klas­sik­ko­pe­leis­tä. Niin Kimbles­tä, kuin myös monis­ta sana­se­li­tys- ja tie­to­ki­sa­pe­leis­tä on tul­lut pal­jon junio­ri- ja erikoispainoksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vai­kut­ta­mi­sen halu vei pik­ku­ky­läl­tä puheenjohtajaksi

Pie­nel­tä­kin paik­ka­kun­nal­ta voi pon­nis­taa, kun­han vain tah­toa ja vai­kut­ta­mi­sen halua löy­tyy. Koti­seu­tu­rak­kaus näkyy mar­ras­kuus­sa Kes­kus­tao­pis­ke­li­joi­den uudek­si puheen­joh­ta­jak­si vali­tun Eve­lii­na Les­ke­län, 24, aja­tus­maa­il­mas­sa. Joki­ky­läs­tä kotoi­sin ole­val­le tuo­reel­le puheen­joh­ta­jal­le on tär­ke­ää huo­leh­tia opis­ke­li­joi­den oikeuk­sis­ta, hyvin­voin­nis­ta sekä pien­ten kou­lu­jen toi­min­nas­ta ja pysyvyydestä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isän­päi­vä ensi sun­nun­tai­na: Esa Koi­vu­la halu­aa opet­taa lap­sil­leen oikeu­den­mu­kai­suut­ta ja jalat maas­sa- asennetta

Kii­min­gis­sä asu­vien Koi­vu­loi­den koto­na huo­kuu läm­pö ja aito yhdes­sä, per­hee­nä teke­mi­sen mei­nin­ki. Per­heen isä Esa, odot­taa tule­val­ta isän­päi­väl­tä rau­hai­saa aamua.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOman kylän näköi­nen Tör­mä Soi­koon Live kiin­nos­ti paikallisia

Sateen uhkas­ta huo­li­mat­ta pai­kal­li­set löy­si­vät san­koin jou­koin Nie­me­län­tör­mäl­lä, tutum­min Vana­ran­nas­sa, jär­jes­tet­tyyn musiik­ki­ta­pah­tu­maan. Ajoit­tai­nen kova tuu­li hul­mut­ti hiuk­sia, mut­ta aurin­ko jaksoi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus