Ilmai­set puhe­lin­so­vel­luk­set voi­vat ede­saut­taa oppi­mis­ta

Sara Alaraappana on innostunut espanjan opiskelusta löydettyään vahingossa sopivan sovelluksen, eikä koe harjoittelua kuormittavaksi vaan innostavaksi erilaisten tehtävien ansiosta.Sara Alaraappana on innostunut espanjan opiskelusta löydettyään vahingossa sopivan sovelluksen, eikä koe harjoittelua kuormittavaksi vaan innostavaksi erilaisten tehtävien ansiosta.

Sovel­lus­kau­pois­sa on tar­jol­la laa­ja kat­taus eri­lai­sia sovel­luk­sia niin lap­sil­le kuin aikui­sil­le­kin oppi­mi­sen tuek­si. Valit­ta­va­na on sovel­luk­sia matik­ka­pe­leis­tä, kie­li­so­vel­luk­siin ja kas­vien tun­nis­tuk­seen. Vaik­ka kat­taus on moni­puo­li­nen, tuli­si omal­la ajal­la opis­ke­lun olla lap­sel­le mie­le­käs­tä, ja läh­töi­sin lap­sen innok­kuu­des­ta. Opet­ta­jat voi­vat myös ohja­ta lap­sia, joil­la on haas­tei­ta esi­mer­kik­si mate­ma­tii­kas­sa käyt­tä­mään eri sovel­luk­sia, jois­sa tär­kei­den tois­to­jen teke­mi­nen on mie­lek­kääm­pää…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus