Tyt­tö­jen jää­kiek­ko­har­ras­tus kasvussa

Koko seura ja joukkue toivottavat kaikki uudet pelaajat tervetulleiksi, aiempaa pelikokemusta ei tarvita lainkaan.Koko seura ja joukkue toivottavat kaikki uudet pelaajat tervetulleiksi, aiempaa pelikokemusta ei tarvita lainkaan.

11-vuo­tias Elsi Vää­nä­nen ker­too palan­neen­sa jää­kie­kon pariin pie­nen tauon jälkeen.

KKP:n tytöt otta­vat kaik­ki toi­sen­sa hyvin huo­mioon niin ken­töl­lö kuin ken­tän ulkopuolellakin.

Jää­lin jää­hal­lil­la käy sun­nun­tai­aa­mu­na kuhi­na, kun vajaa 30 inno­kas­ta tyt­tö­pe­laa­jaa har­joit­te­lee kau­ka­los­sa. Kii­min­gin Kiek­ko-Pojat ry:lle on tär­ke­ää tukea myös tyt­tö­jen jää­kiek­ko­har­ras­tus­ta ja intoa lajia kohtaan.

– Pelaa­jia jouk­ku­ees­sa on täl­lä het­kel­lä mel­kein 30 ja innok­kai­ta pelaa­jia on tul­lut tasai­seen tah­tiin lisää, mut­ta lisää­kin mah­tuu. Pelaa­jia on jouk­ku­ees­sa 8‑vuotiaasta 17-vuo­ti­aa­seen, eli kai­ken ikäi­set nuo­ret ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan, jouk­ku­een­joh­ta­ja Ter­hi Heik­ki­lä sanoo.

Seu­ran junio­ri­pääl­lik­kö Har­ri Män­nik­kö ker­too tyt­tö­jen jouk­ku­een saa­neen alkun­sa pari vuot­ta sit­ten, kun kak­si tyt­töä oli­vat olleet seu­raa­mas­sa ulko­jäil­lä poi­kien harjoituksia.

– Tytöt kysyi­vät tree­nien pää­tyt­tyä minul­ta mik­si tytöil­le ei ole omaa jouk­kuet­ta mis­sä har­joi­tel­la? Sanoin heil­le, että koh­ta on. Aluk­si har­joit­te­lim­me sun­nun­tai­aa­mui­sin ulko­jäil­lä ja nopeas­ti poruk­ka ja har­joi­tus­ker­rat sii­tä kas­voi­vat, Män­nis­tö kertoo.

Tär­keä osa tyt­tö­jen kiek­koa on hyvä yhteis­hen­ki ja Män­nis­tö sanoo­kin, että KKP:n jouk­ku­ee­seen on tyt­tö­jen help­po tul­la mukaan, kos­ka val­men­ta­jis­ta kak­si on nai­sia ja ryh­mäs­tä saa pal­jon vertaistukea.

Täl­lä het­kel­lä jouk­ku­eel­la on kol­mes­ta nel­jään har­joi­tus­ta vii­kos­sa, jois­ta osa pide­tään ulko­jäil­lä. Har­ras­ta­ja­mää­rän toi­vo­taan kas­va­van, ja se myös mah­dol­lis­tai­si pelaa­jien jaka­mi­sen ikä- tai tasoryhmiin.

Moni tyt­tö käy vapaa-ajal­laan­kin pelaa­mas­sa ulko­jäil­lä, ja se näkyy myös har­joi­tuk­sis­sa. Koro­nan vuok­si peruun­tu­nei­den tree­nien sijaan pelaa­jil­le annet­tiin kotit­ree­nioh­jei­ta ja pelaa­jat lähet­ti­vät videoi­ta teke­mis­tään tree­neis­tä val­men­ta­jil­le. Koro­nan takia oheis­har­joi­tuk­set peruun­tui­vat ja hal­lil­la huo­leh­di­taan koro­na­ra­joi­tus­ten mukai­sis­ta toi­mis­ta tarkkaan.

– Paras­ta­han täs­sä on se, että tämä on läh­te­nyt tyt­tö­jen omas­ta toi­vees­ta ja halus­ta pela­ta. Haluam­me seu­ra­na tukea yhtä lail­la tyt­tö­jen- kuin poi­kien­kin pelaa­mis­ta, Män­nik­kö sanoo.

Jouk­ku­een tavoi­te on pela­ta tänä vuon­na har­joi­tus­pe­lien lisäk­si har­ras­te­sar­jan pele­jä, ja ensi kau­del­la tavoi­te on jo kil­pa­sar­jas­sa. Har­joi­tus­pe­leis­sä vas­tas­sa on oman seu­ran poi­kien jouk­kuei­ta, eivät­kä tytöt arkai­le pela­ta poi­kia vas­taan. Har­ras­te­sar­jan ensim­mäi­set pelit on jo lyö­ty luk­koon, toi­voen ettei koro­na estä pelejä.

– Jokai­seen peliin kaik­ki ovat innok­kai­na tulos­sa, ja alun jän­ni­tyk­sen jäl­keen tytöt kyl­lä pelaa­vat todel­la roh­keas­ti. Tytöis­tä näkee, että pela­taan ilol­la, kun ulko­jäät­kään tuis­kus­sa eivät pidä tyt­tö­jä pois har­joi­tuk­sis­ta, tyt­tö­jen jojo Heik­ki­lä naurahtaa.

Jouk­ku­ee­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki haluk­kaat. Luis­ti­mien pääl­lä pysy­mi­sen lisäk­si muu­ta ei tar­vi­ta. Ensim­mäi­sil­lä ker­roil­la mukaan riit­tää luis­ti­met ja ris­tik­ko­ky­pä­rä, mui­ta väli­nei­tä voi lai­na­ta aluk­si seu­ral­ta. Jos lajis­ta innos­tuu, on hyvä hank­kia oma mai­la ja kau­la­suo­ja. Seu­ra halu­aa pitää kus­tan­nuk­set alhai­si­na ja pitää tär­keä­nä har­ras­te­mah­dol­li­suuk­sien ole­van tas­a­puo­li­sia kai­kil­le. Tänä vuon­na kausi­mak­su kevääl­tä on 120 euroa.

Rak­kau­des­ta lajiin ‑peri­aat­teel­la monet toi­mi­jois­ta ja val­men­ta­jis­ta ovat toi­min­nas­sa muka­na. Jouk­ku­een­joh­ta­ja huo­leh­tii seu­ran ja van­hem­pien väli­ses­tä yhtey­den­pi­dos­ta ja aut­taa val­men­ta­jia kans­sa aika­tau­lu­jen kans­sa. Jouk­ku­een vas­tuu­val­men­ta­ja Nina Puo­ti­nie­mi läh­ti mukaan, kun seu­ra etsi val­men­ta­jaa tytöil­le. Puo­ti­nie­mi on itse­kin pelan­nut jää­kiek­koa 15 vuot­ta, jois­ta vii­si vuot­ta SM-tasol­la. Aiem­min hän on val­men­ta­nut myös Kiek­ko-Lase­reis­sa poi­kien joukkueita.

– Hyvä poruk­ka sai minut läh­te­mään mukaan. Haluan, että jouk­kue on tii­vis ja hyvä ryh­mä­hen­ki on todel­la tär­ke­ää. Har­mi, kun koro­nan vuok­si tree­nit ovat olleet niin kat­ko­nai­sia. Oli­si kiva saa­da uusia pelaa­jia mukaan niin voi­sim­me jakaa pelaa­jia useam­paan ryh­mään, jol­loin jokai­nen voi­si kehit­tyä oman ikä- tai tai­to­ryh­män kans­sa. Tyt­tö­jen val­men­ta­mi­nen on niin muka­vaa, että jos­kus itsel­lä­kin tekee mie­li takai­sin pelaa­maan, Puo­ti­nie­mi kertoo.

Seu­ral­le ja junio­ri­pääl­lik­kö Män­ni­köl­le on tär­ke­ää opet­taa nuo­ril­le lii­kun­nan tär­keyt­tä. Yhteis­työ jal­ka­pal­lo­seu­ra Lai­va­kan­kaan Futis Klu­bi ry:n kans­sa avaa myös ovet monel­le moni­puo­li­seen ja ympä­ri­vuo­ti­seen har­joit­te­luun. Yhteis­työ mah­dol­lis­taa jää­kie­kon pelaa­jien siir­ty­mi­sen kesäk­si jal­ka­pal­lon pariin.

– Täh­tääm­me sii­hen, että nuo­ret ottai­si­vat lii­kun­nan elä­män­ta­vak­si. Seu­ral­la on myös luis­te­lu­kou­lu, jos­sa jo 2‑vuotiaat pää­se­vät har­joit­te­le­maan luis­te­le­mis­ta. Kan­nus­tam­me koko­nais­val­tai­seen urhei­luun ja liik­ku­mi­seen nuo­ria, Män­nik­kö muistuttaa.

Pelaa­jia jouk­ku­ees­sa käy jopa Pudas­jär­vel­tä saak­ka, mut­ta suu­rin osa tulee Oulun alu­eel­ta. Jää­lis­sä asu­va, vii­det­tä luok­kaa käy­vä Elsi Vää­nä­nen pala­si lajin pariin vii­me vuon­na. Jää­kiek­koa hän pela­si jo 1–2 luo­kal­la ja pie­nen tauon jäl­keen jää­kiek­ko veti nuo­ren pelaa­jan takaisin.

–Paras­ta täs­sä on kivat tyy­pit ja todel­la hyvä yhteis­hen­ki itse jää­kie­kon lisäk­si. Jos yhtään miet­tii, että haluai­si tul­la kokei­le­maan jää­kiek­koa, kan­nat­taa roh­keas­ti tul­la tes­taa­maan. Me kyl­lä otam­me avoi­min mie­lin kaik­ki vas­taan, Vää­nä­nen sanoo iloisesti.

Moni tytöis­tä on innos­tu­nut lajis­ta, kun on pääs­syt mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä sitä kokei­le­maan ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä. Jouk­ku­een yhte­nä huol­ta­ja­na toi­mi­va Tiia Leh­to­la ker­too, että on hyvil­lään sii­tä, kuin­ka hyvin kaik­ki ote­taan jouk­ku­ees­sa huo­mioon, tai­to­ta­soon katsomatta.

Kii­min­gin Kiek­ko-Poi­kien tyt­tö­jen jouk­ku­ee­seen voi tutus­tua lisää seu­ran net­ti­si­vuil­la, ja lajis­ta innos­tu­neet voi­vat olla yhtey­des­sä suo­raan vas­tuu­val­men­ta­ja Nina Puo­ti­nie­meen tai jouk­ku­een­joh­ta­ja Ter­hi Heik­ki­lään. Tyt­tö­jen jouk­kue löy­tyy myös Ins­ta­gra­mis­ta @kkptytöt