Pala­sia elä­mäs­tä Yokin tahtiin

Yoki julkaisee ensilevyn huhtikuussa.Yoki julkaisee ensilevyn huhtikuussa.

Yoki jul­kai­see ensim­mäi­sen levyn­sä “Pala­sia elä­mäs­tä” 18. huh­ti­kuu­ta. Yhtyeen ensim­mäi­nen single “Tah­don tie­tää” jul­kais­tiin jo 13.3.

Levyn tuot­taa legen­daa­ri­nen musii­kin moniam­mat­ti­lai­nen Edu Kettunen.

Yoki on perus­tet­tu syk­syl­lä 2018 esit­tä­mään omaa suo­men­kie­lis­tä tuo­tan­to­aan. Yokin lau­la­ja ja lau­lun­te­ki­jä Eli­sa Koi­vu­pu­ro on aiem­min teh­nyt musiik­kia val­tao­sin omal­la nimel­lään. Nyt hän sei­soo vah­vas­ti omal­la ton­til­laan lau­la­ja­na bän­din rivis­sä yhdes­sä vii­den muun muusi­kon kanssa. 

Soit­ta­jien eri­lai­set musii­kil­li­set taus­tat ruok­ki­vat värik­kääs­ti maa­lai­le­vaa koko­nais­ku­vaa antaen juu­ri täl­le ryh­mäl­le omin­ta­kei­sen äänen ja soin­nin. Kap­pa­lei­den teks­tit ovat moni­syi­siä ihmis­tä lähel­lä ole­via tari­noi­ta, joi­ta kuu­li­jal­la on mah­dol­li­suus tulkita.

Ohjel­mis­to koos­tuu pää­osin lau­la­ja- ja lau­lun­te­ki­jä Eli­sa Koi­vu­pu­ron sävel­tä­mis­tä ja sanoit­ta­mis­ta kap­pa­leis­ta väri­tet­ty­nä bän­din vah­voil­la yhtei­sil­lä sovi­tuk­sil­la, jot­ka luo­vat omat sävyn­sä musiikkiin.

Yokin oli mää­rä star­ta­ta kier­tu­een­sa Hau­ki­pu­taal­ta maa­lis­kuun lopul­la, mut­ta koro­na­ti­lan­teen takia tule­vat kei­kat ja ajan­koh­dat var­mis­tu­vat myöhemmmin.

– Sel­vää on kui­ten­kin, että levy jul­kais­taan tuol­loin 18.4., kuten on suun­ni­tel­tu, ker­too kokoon­pa­non hau­ki­pu­taa­lai­nen kita­ris­ti Niko Ruus­kanen.