Oulu Apu aloit­taa puhe­lin­soi­tot ikäih­mi­sil­le – Myös ruo­ka- ja asioin­tia­pu käyn­nis­tyy alu­eel­li­ses­ti

Oulu-Avun tunnistaa tästä logosta. Työhön osallistuville on myös tulossa käyttöön liivit, joista heidät tunnistaa.

Oulun kau­pun­ki usei­den eri yhdis­tys­ten ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa halu­aa var­mis­taa koro­na­vi­ruk­ses­ta aiheu­tu­vas­sa poik­keus­ti­lan­tees­sa sen, että arjen apu tavoit­taa kau­pun­ki­lai­set ja eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vat hen­ki­löt.

Työ­tä teh­dään niin sano­tun Oulu Apu -mal­lin kaut­ta yhteis­työs­sä kau­pun­gin, seu­ra­kun­tayh­ty­män, asu­kas­tu­pa­ver­kos­ton ja laa­jas­ti eri jär­jes­tö­jen, yhdis­tys­ten ja seu­ro­jen kans­sa. Muun muas­sa Suo­men Punai­nen Ris­ti ja Vuol­le Set­le­ment­ti ovat isos­sa roo­lis­sa avun koor­di­noin­nis­sa sekä toteu­tuk­ses­sa.

– Tänään Oulun kau­pun­ki aloit­taa puhe­lin­soi­tot kai­kil­le yli 80-vuo­tiail­le oulu­lai­sil­le kar­toit­taak­seen hei­dän tilan­teen­sa ja avun tar­peen­sa. Tätä ikä­luok­kaa on Oulus­sa noin 8 000 ihmis­tä, Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka sanoo.

Myö­hem­min soit­to­kier­ros­ta laa­jen­ne­taan yli 70-vuo­tiai­den ryh­mään, jol­loin soi­tet­ta­via puhe­lui­ta tulee yli 20 000 lisää. Puhe­lui­ta ovat soit­ta­mas­sa kau­pun­gin omien toi­mi­joi­den lisäk­si myös vapaa­eh­toi­set. Soit­ta­jat ovat saa­neet kou­lu­tuk­sen ja heil­lä on tar­kat ohjeet puhe­lui­ta var­ten tie­to­suo­ja huo­mioi­den. Lisäk­si lähi­päi­vien aika­na on tulos­sa neu­von­ta­nu­me­roi­ta kun­ta­lais­ten käyt­töön niin kes­ki­te­tys­ti kuin alu­eel­li­ses­ti­kin.

Ikäih­mis­ten lisäk­si Oulu Apu aut­taa myös lap­si­per­hei­tä muun muas­sa jaka­mal­la ruo­kaa etä­kou­lu­lai­sil­le.

– Raja­ky­län, Kak­ku­rin, Myl­ly­ojan ja Lin­tu­lam­men kou­luil­la alkaa ruu­an jake­lu etä­op­pi­lail­le pilot­ti­na jo täl­lä vii­kol­la. Kou­lu­ruo­kai­lu tulee toden­nä­köi­ses­ti laa­je­ne­maan ensi vii­kol­la.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jo ruo­ka- ja asioin­tia­pua anta­van Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van lisäk­si Kel­lon ja Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­vat saa­daan osak­si toi­min­taa. Sin­ne, min­ne kau­pun­gin omat toi­mi­jat eivät yllä, apuun tulee seu­ra­kun­ta ver­kos­toi­neen.

Myös muun ruo­ka-avun anta­mis­ta suun­ni­tel­laan ja Lauk­ka ker­too, että pai­kal­li­set kaup­pi­aat ovat han­ka­las­ta tilan­tees­ta huo­li­mat­ta läh­dös­sä mukaan anta­maan apua.

Vapaa­eh­tois­ten roo­li täl­lai­ses­sa krii­si­ti­lan­tees­sa on Lau­kan mukaan mer­kit­tä­vä. Yhdis­tyk­sil­lä on val­miit, laa­jat ver­kos­tot ja toi­min­ta­ta­po­ja, joi­ta voi nyt hyö­dyn­tää.

– Yhtey­den­ot­to­ja yhdis­tyk­sil­tä tuli todel­la kii­tet­tä­väs­ti. Olen todel­la tyy­ty­väi­nen, sil­lä nyt kai­kil­la on sel­väs­ti halu aut­taa.

Pasi Lauk­ka koros­taa sitä, kuin­ka tär­keä­tä on, että toi­min­ta­mal­lit saa­daan suju­vik­si nyt, kun koro­na­krii­si ei vie­lä alu­eel­lam­me ole todel­la han­ka­la.

– Kun tilan­ne eska­loi­tuu, krii­si­val­mius on koh­dil­laan ja olem­me val­mii­na aut­ta­maan joka puo­lel­la kau­pun­kia.

Lauk­ka myön­tää, että krii­si­val­miu­den nos­to etä­kei­noin on ollut var­sin eri­koi­nen koke­mus, mut­ta se on osoit­tau­tu­nut myös toi­mi­vak­si.

– Toi­von, että kun täs­tä sel­vi­tään, jää meil­le elä­mään uusia toi­min­ta­ta­po­ja, jot­ka aut­ta­vat myös taval­li­ses­sa arjes­sa.