Seu­ra­kun­nat etsi­vät uusia työ­muo­to­ja poik­keus­ti­lan­tee­seen

Vaikka kirkot ovat nyt hiljenneet, jatkuu työ seurakunnissa uusin menetelmin. Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä sanoo, että kirkon tehtävä on vaikeassa tilanteessa pitää yllä toivoa ja antaa elämän juurihoitoa. (Arkisto: Teea Tunturi)

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä ker­too, että koro­na-krii­si panee ihmi­set miet­ti­mään elä­män perus­ky­sy­myk­siä ja mer­ki­tyk­siä, ja kir­kon teh­tä­vä on sanoit­taa näi­tä asioi­ta ja poh­tia vas­tauk­sia yhdes­sä seu­ra­kun­ta­lais­ten kans­sa. Tämän lisäk­si seu­ra­kun­ta osal­lis­tuu edel­leen käy­tän­nön tasol­la ihmis­ten arkeen muun muas­sa kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten muo­dos­sa ja etsii työ­aloit­tain uusia kei­no­ja vir­tu­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­seen.

Tois­tai­sek­si muun muas­sa hau­ta­jai­set on pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa poik­keus­o­lo­jen sään­tö­jen mukaan Nie­me­län mukaan var­sin suju­vas­ti. Siu­naa­mi­sia on toteu­tet­tu pie­nel­le saat­to­jou­kol­le hau­dal­la ja jot­kut ovat siir­tä­neet muis­to­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­sen tule­vai­suu­teen esi­mer­kik­si kuo­le­man vuo­si­päi­vään. Myös ris­tiäi­siä ja vih­ki­mi­siä voi halu­tes­saan siir­tää uuteen ajan­koh­taan.

– Sii­hen­kin on varau­dut­ta­va, että hau­tauk­sis­sa tulee ruuh­kaa, Nie­me­lä sanoo.

Lap­si­työn puo­lel­la on muun muas­sa Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä käyn­nis­ty­mäs­sä päi­vit­täis­tä las­te­noh­jel­maa netis­sä Pik­ku Kak­ko­sen tyy­liin. Kii­min­gin seu­ra­kun­nan Face­book-sivu tar­jo­aa monen­lais­ta tie­toa ja ohjel­maa seu­ra­kun­ta­lai­sil­le.

– Kas­va­tus­työn puo­lel­la poh­di­taan tilan­teen pit­kit­tyes­sä rip­pi­kou­lu­jen toteut­ta­mis­ta vir­tu­aa­li­ses­ti. Voi olla että osa rip­pi­kou­luis­ta vain siir­re­tään eteen­päin, Nie­me­lä sanoo.

Uusia avauk­sia on syn­ty­nyt hänen mukaan­sa Kii­min­gin seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työs­sä muun muas­sa isos­kou­lu­tuk­sen pariin. Myös nuor­ten vir­tu­aa­li­nen peli-ilta eli nuork­ka­ri on käyn­nis­tä­nyt toi­min­tan­sa.

– Olem­me pys­ty­neet todel­la nopeas­ti teke­mään ison loi­kan digi­maa­il­maan, ja haluan­kin aja­tel­la, että tämä on tule­vai­suut­ta sil­mäl­lä pitäen hyvä, että olem­me pako­tet­tu­ja miet­ti­mään uusia­kin työ­ta­po­ja. Tie­ten­kin seu­ra­kun­nan ensi­si­jai­nen teh­tä­vä on on olla kokoon­tu­va ja yhtei­söl­li­nen, Nie­me­lä koros­taa.

Myös seu­ra­kun­ta on Oulus­sa läh­te­nyt mukaan kau­pun­gin kehit­tä­mään Oulu-apuun, jos­sa useat eri toi­mi­vat vas­taa­vat ris­ki­ryh­mä­läis­ten ja mui­den apua tar­vit­se­vien tar­pei­siin.

– Kir­kon val­mius­suun­ni­tel­man mukaan mei­dän teh­tä­väm­me täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa on kan­sa­kun­nan hen­ki­nen huol­to. Haluan, että krii­sin kes­kel­lä emme sul­keu­du, vaan pidäm­me huol­ta toi­sis­tam­me ja pidäm­me yllä toi­voa. Annam­me elä­män juu­ri­hoi­toa, Nie­me­lä kuvai­lee.