Naa­pu­ria­pu toi­mii maa­seu­dul­la

Elä­ke­lii­ton Yli-Iin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Ahti Ala­ta­lo ker­too, että kuten muu­al­la­kin, myös hei­dän yhdis­tyk­ses­sään kaik­ki toi­min­ta on tois­tai­sek­si kes­key­tet­ty.

– Pää­tim­me lopet­taa toi­min­nan sil­loin rei­lut pari viik­koa sit­ten, vaik­ka tar­vet­ta raa­taa­mi­seen oli­si täs­sä tilan­tees­sa var­mas­ti kai­kil­la. Mei­dän kevät­kausi lop­puu tou­ko­kuul­la, joten ensi syk­sy­nä sit­ten seu­raa­van ker­ran jär­jes­täm­me sään­nöl­li­siä tapaa­mi­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus