Rantapohjan alue

Kesäis­tä menoa

Ran­ta­poh­jas­ta 7.6.1979Enti­si­nä hyvi­nä aikoi­na oli Kii­min­ki­joel­la puu­ta­va­ran uit­to käyn­nis­sä usein­kin läpi kesän. Joki­var­ren mökit sai­vat kah­vi­vie­raik­seen reip­pai­ta tuk­ki­lai­sia. Tapah­tui ker­ran­kin, että uit­to­mie­het meni­vät kah­vil­le erää­seen kos­ken­par­taal­la ole­vaan mök­kiin. Mökin emän­tä oli juu­ri kah­vi­kup­pien pesu­puu­his­sa, nykäi­si vyö­tä­röl­tään pai­tan­sa hel­man esiin ja alkoi pyyh­kiä sii­hen kah­vi­kup­pe­ja. Täl­löin eräs tuk­ki­lai­nen huo­maut­ti, että onko tuo nyt oikein sopi­vaa. Tähän emän­tä heläyt­ti: Hyh, mitä se hait­taa — pes­tä­vä paita!”Todeksi väi­tet­ty tari­na”

Lue lisää

Kor­va­sie­ni­vuo­si on hyvä

Kor­va­sie­ni kausi on par­haim­mil­laan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kos­teus ja sopi­van läm­min jak­so on nos­ta­nut sie­net pin­taan ja saa­nut poi­mi­jat liik­keel­le. Tänä kevää­nä satoa on tar­jol­la kii­tet­tä­väs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit 13.6.2019

Iin Hami­nan Vih­ko­saa­res­sa pidet­tä­vis­tä moot­to­ri­kelk­ka­kil­pai­luis­ta vet­ten pääl­lä. Sehän on niin tren­di-eko­ta­pah­tu­ma ja ollaan Euroo­pan keu­la­ku­va­na. Kyl­lä kai mei­dän kun­nan eko­myön­tie­set päät­tä­jät kut­su­vat vaik­ka vih­rei­den Haa­vis­ton tutus­tu­maan eko­ta­pah­tu­maan, niin saa­tai­siin täl­lai­sia tapah­tu­mia pitää jakos­sa­kin.

Lue lisää

Vei­jo Vää­nä­nen Oulun Seu­dun Lea­de­rin puheen­joh­ta­jak­si

Oulun Seu­dun Lea­de­rin 5.6. pide­tys­sä hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa valit­tiin yhdis­tyk­sel­le uusi puheen­joh­ta­ja. Puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Yli­kii­min­ki­läi­nen Vei­jo Vää­nä­nen. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si vali­koi­tui Tau­no Kova Iis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rent­ta­he­lek­ku: Pari lumi­pal­loa

Olin pie­ne­nä arka monel­le­kin asial­le. Pimeän­pel­ko oli yksi. 50-luvul­la maa­seu­dul­la ves­sa-asiat hoi­det­tiin ulko­huus­sis­sa eli kak­ka­ma­kis­sa, jon­ka sijain­ti oli aivan pihan peräl­lä. Ei sii­nä mitään kum­maa ollut päi­vä­sai­kaan, eikä kesäl­lä, kun oli valoi­saa. Pimei­nä syys- ja tal­vi-iltoi­na asia oli aivan toi­nen. Pit­kään piti pis­saa pidä­tel­lä, ennen kuin alkoi kave­rin ker­jää­mi­nen. Onni oli, jos sys­te­ril­lä oli hätä yhtä aikaa. Men­tiin tie­ten­kin yhdes­sä, ei mitään ongel­maa. Kun ei sit­ten hätä syn­kan­nut kenen­kään kans­sa, mei­na­si se tul­la housuun!Har­taus­kir­joi­tus: Elä­män oppi­tun­nit

Olet­ko huo­lis­sa­si jos­ta­kin? Toi­set ihmi­set huo­leh­ti­vat ja mureh­ti­vat asioi­ta enem­män kuin toi­set. Minä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti lukeu­dun huo­leh­ti­joi­hin. Pidän mie­lel­lä­ni ohjia käsis­sä­ni.…


Myrs­ky kaa­toi pui­ta ja irrot­ti kat­to­pel­te­jä per­jan­tai­na

Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tos suo­rit­ti vii­me per­jan­tai­na noin 110 myrs­kys­tä aiheu­tu­nut­ta vahin­gon­tor­jun­ta­teh­tä­vää. Teh­tä­viä aiheut­ti eni­ten pui­den kaa­tu­mi­set lii­ken­ne­väy­lil­le, raken­nuk­sien pääl­le ja säh­kö­lin­joil­le. Muu­ta­mia teh­tä­viä aiheu­tui kat­to­pel­tien tai mui­den raken­nus­ten ver­hoi­lu­jen irtoa­mi­ses­ta tuu­les­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myrs­ky rie­poo

Myrs­kyk­si äity­nyt tuu­li on aiheut­ta­nut vahin­ko­ja ja säh­kö­kat­ko­ja tänään per­jan­tai­na. Pui­ta on kaa­tu­nut ja säkö­kat­kok­sia on laa­jal­ti. Esi­mer­kik­si Yli-Iis­­sä on…


Raha­pe­lit: Viik­ko 21

Lot­to: 1, 5, 13, 15, 21, 27, 37. Lisä­nu­me­ro: 10. Plus­nu­me­ro: 23. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 2 kpl 1 200 000,00 e, 6+1 oikein 4 kpl 46 608,00 e, 6 oikein 1 304,81 e, 5 oikein 38,70 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.