Rantapohjan alue

Pien­tuot­ta­jil­le yhtei­nen verk­ko­kaup­pa

Oulun ja lähia­luei­den pien­tuot­ta­jil­le on avau­tu­nut yhtei­nen verk­ko­kaup­pa Tilalta.fi. Kaup­pa­paik­ka vah­vis­taa pien­tuot­ta­jien ase­maa ja hel­pot­taa samal­la kulut­ta­jien mah­dol­li­suut­ta hank­kia lähia­lu­eel­la tuo­tet­tua ruo­kaa ja mui­ta tuot­tei­ta.

Lue lisää

Raha­pe­lit viik­ko 34

Lot­to: 11, 12, 20, 23, 31, 35, 37 . Lisä­nu­me­ro: 6. Plus­nu­me­ro: 11. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 3 600 000,00 e, 6+1 oikein — kpl, 6 oikein 2 120,81 e, 5 oikein 62,63 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, 3 oikein — e.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Val­ta­kun­nal­li­nen kou­lu­rau­ha julis­tet­tiin alka­neek­si

Val­ta­kun­nal­li­sen kou­lu­rau­han julis­tus kuu­lu­tet­tiin tiis­tai­na Kajaa­nis­ta käsin. Kou­lu­rau­han julis­tuk­sel­la halu­taan muis­tut­taa jokais­ta las­ta, nuor­ta ja aikuis­ta luku­kau­den alkaes­sa sii­tä, että kai­kil­la pitää olla oikeus hyvään, tur­val­li­seen, tasa-arvoi­seen, viih­tyi­sään sekä kan­nus­ta­vaan kou­lun­käyn­tiin.


Toi­mit­ta­jal­ta: Elo­kuu on pal­jon

Elo­kuun hämär­ty­vät illat, ukko­sen kumi­na jos­sain kau­ka­na. Kui­van hei­nän tuok­su. Hei­li­möi­vät vil­ja­pel­lot, toi­saal­la sateen jäl­jil­tä lakoon­tu­neet. Mai­to­hors­ma aamu-usvai­sen pel­to-ojan värit­tä­jä­nä.Huo­mat­ta­via yli­no­peuk­sia

Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kön par­tiot jou­tui­vat sun­nun­tai­na 11.8. puut­tu­maan useam­paan huo­mat­ta­vaan yli­no­peu­teen val­ta­tie nel­jäl­lä Oulun poh­joi­sel­la alu­eel­la.


Lii­ken­ne seis, kou­lu­lai­sia tiel­lä

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tänään. Useim­mat eka­luok­ka­lai­set kul­ke­vat ensim­mäi­set kou­lu­mat­kat yhdes­sä van­hem­man kans­sa. Van­hem­pien lisäk­si ensim­mäis­ten päi­vien kou­lu­mat­kaa on…


Bus­sit siir­ty­vät tal­viai­ka­tau­lui­hin

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sit siir­ty­vät tors­tai­na tal­viai­ka­tau­lui­hin. Tal­viai­ka­tau­lut tuo­vat muu­tok­sia myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la lii­ken­nöi­viin bus­sei­hin. Hau­ki­pu­taal­ta Ouluun lii­ken­nöi­vän lin­jan 22 reit­ti…