Toi­mit­ta­jal­ta: Myön­tei­syyt­tä vaik­ka vän­gäl­lä

Ystä­vä tila­si netis­tä uku­le­le-soit­ti­men, kos­ka nyt koti­ka­ran­tee­nis­sa vih­doin on aikaa toteut­taa haa­ve soit­ta­mi­sen opet­te­lus­ta. Toi­nen tut­tu ker­toi somes­sa etä­työs­ken­te­lyn ja koto­nao­lon sii­vit­tä­män arjen koho­koh­das­ta. Hän meik­ka­si ensim­mäi­sen ker­ran kol­meen viik­koon, pukeu­tui kotoi­san lökö­asun sijas­ta parem­min ja meni osta­maan lähi­kau­pas­ta juus­toa. Iäk­kääm­män väen koke­muk­set ovat karum­pia. Voi olla tun­ne, että on van­ki omas­sa kodis­saan. Kun lii­kut ovat muu­ten­kin vähis­sä, nyt kukaan ei saa tul­la edes käy­mään.

Rajoi­tus­ten tär­keys kui­ten­kin ymmär­re­tään. Ja kuu­liai­suu­des­ta me suo­ma­lai­set voim­me kaik­ki onni­tel­la itseäm­me. Näyt­tää nimit­täin sil­tä, että toi­met tep­si­vät. Voim­me olla ylpei­tä sii­tä, että yhteis­kun­tam­me toi­mii poik­keus­o­lois­sa­kin. Val­tiol­la on myös var­muus­va­ras­tot, jot­ka on huo­mioi­tu New York Time­sin uuti­sia myö­ten. Meil­lä on val­miuk­sia koh­da­ta koro­na­so­ta.

Suun­ni­tel­mat tes­taus­ten laa­jen­ta­mi­ses­ta vai­kut­ta­vat oikeal­ta suun­nal­ta. Samaan aikaan on jo mie­tit­tä­vä miten täs­tä tilan­tees­ta sel­viy­dy­tään kui­vil­le, kun sen aika on — sitä ei kukaan osaa vie­lä ennus­taa. Pan­de­mia­krii­sin kes­kel­lä elä­mi­nen ja työs­ken­te­ly vaa­tii kai­kil­ta kär­si­väl­li­syyt­tä ja pon­nis­te­lu­ja vie­lä pit­kään. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le, kau­pan- ja mui­den pal­ve­lua­lo­jen ja yhteis­kun­nan rat­tai­den pyö­rit­tä­jil­le kuu­luu eri­tyis­kii­tok­set, kuten myös vapaa­eh­toi­sil­le aut­ta­jil­le.

Jos epä­toi­vo iskee pääl­le, voi miet­tiä mitä posi­tii­vi­sia asioi­ta elä­mäs­sä on ja kään­tää välil­lä aja­tuk­set koro­nas­ta nii­hin. Tar­peen on myös pitää kiin­ni arjen rutii­neis­ta, joi­den teke­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Haas­ta­vaa se voi olla, kun sai­ras­tu­mi­sen pelon ohel­la monil­la on huo­li toi­meen­tu­los­ta tai yri­tyk­sen toi­min­nan tule­vai­suu­des­ta.

Aina on kui­ten­kin toi­voa. Tar­vi­taan yhteen hii­leen puhal­ta­mis­ta, myös poliit­ti­sil­ta päät­tä­jil­tä. Neu­vo­ja tuli­si sie­tää ja ottaa vin­keis­tä vaa­ri laa­jal­la rin­ta­mal­la.

auli.haapala(at)rantapohja.fi