Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin mil­joo­na­tu­lot

Rantapohjan alueen metsistä tulee vuosittain merkittäviä tuloja metsänomistajille. Vaikka metsätalous on tänä vuonna matkalla hyvien vuosien menestyksestä kohti maltillisempia aikoja, usko puuhun ja suomalaiseen metsään säilyy yhä. Rantapohjan alueen metsänhoitoyhdistysten väki luottaa puun kysynnän säilymiseen, mutta pohtii käynnissä olevien työtaistelujen ja heikon talven merkitystä koko alalle.

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen Mik­ko Mäke­lä ker­too, että puu­kaup­pa vuon­na 2019 oli vil­kas­ta kesään asti. – Syys­puo­lel­la vauh­ti alkoi hii­pua. Kor­juu­mää­rät vuon­na 2019 oli­vat kui­ten­kin edel­leen ennä­tys­ta­sol­la. Vuon­na 2020 puu­kaup­pa tulee ole­maan mal­til­lis­ta, Mäke­lä ennus­taa. Hänen mukaan­sa kesä­kor­juu­kel­poi­sis­ta lei­mi­kois­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus