Yli­kii­min­ki­läi­set kai­paa­vat jouk­ko­lii­ken­neyh­teyt­tä Muhok­sen suun­taan

Ylikiimingistä toivotaan Muhoksen suuntaan joukkoliikennettä, joka palvelisi erityisesti toisen asteen opiskelijoiden tarpeita. (Kuva: Pekka Keväjärvi)

Yli­kii­min­ki­läi­set menet­ti­vät jo usei­ta vuo­sia sit­ten lin­ja-auto­yh­tey­den Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen välil­tä. Muhok­sel­la, suh­teel­li­sen muka­van väli­mat­kan pääs­sä, sijait­se­vat kui­ten­kin yli­kii­min­ki­läis­ten näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na moni­puo­li­set jat­ko-opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det OSAO:lla, Muhok­sen lukios­sa ja Luo­vil­la. – Nyt Yli­kii­min­gin nuo­ret hake­vat enem­män Oulun Luo­vil­le, OSAO:lle ja Oulun eri lukioi­hin, joka kuor­mit­taa osal­taan muu­ten­kin suu­ria haki­ja­mää­riä Oulus­sa. Oulun Luo­vil­ta olen saa­nut tie­don, että haki­ja­mää­rät…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus