Toi­mit­ta­jal­ta: Vir­tu­aa­li­joo­gaa sekä -keik­ko­ja etä­työn vas­ta­pai­nok­si

Nyt ne lii­kun­nan-, tans­sin- ja joo­ga­noh­jaa­jat sekä muut eri har­ras­tus­muo­to­jen ammat­ti­mai­set ohjaa­jat pää­se­vät kehit­tä­mään ja kokei­le­maan sitä, mil­lais­ta on jär­jes­tää eri­lai­sia ohjat­tu­ja tuo­kioi­ta koro­nan vai­vaa­mal­le kan­sal­le. Samoin monet artis­tit ovat lait­ta­neet eri­lais­ten vir­tu­aa­li­pal­ve­lui­den kans­sa hynt­tyyt yhteen ja tul­leet olo­huo­nei­siim­me viih­dyt­tä­vien keik­ko­jen muo­dos­sa.

Alku­vii­kos­ta kokei­lin vir­tu­aa­li­joo­ga Face­book-liven kaut­ta, enkä todel­la­kaan ollut ainoa joo­gaa­ja ruu­dun ääres­sä sil­lä het­kel­lä. Noin 300 joo­gaa­jaa kokoon­tui ruu­dun ääreen tree­naa­maan. Ohjaa­ja oli kyy­nel sil­mä­kul­mas­sa sii­tä yhtei­söl­li­syy­des­tä, joka netin kaut­ta välit­tyi kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le. Nor­maa­lis­ti Oulus­sa toi­mi­van Sie­lun­lii­ke-joo­gas­tu­dion tun­nil­le osal­lis­tui yhtä aikaa iso jouk­ko ihmi­siä ympä­ri Suo­men.

Kat­se­lin Yle Olo­huo­nees­ta Kaik­ki koto­na liveä, joka oli nos­tet­tu pys­tyy hyvin nopeal­la aika­tau­lul­la. Ensim­mäi­ses­tä lähe­tyk­ses­tä ei sel­vit­ty kom­mel­luk­sit­ta, mut­ta tuli tun­ne, että nyt halu­taan todel­la kehit­tää suo­ma­lai­sil­le viih­dy­ket­tä vaa­ti­vaan tilan­tee­seen. Sun­nun­tai­na pää­sen Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­leil­le­kin buu­kat­tua Ans­si Kelaa kuun­te­le­maan Keikalla.fi -live­strii­mis­sä.

Tun­tuu, että mah­dol­li­suu­det ovat nyt rajat­to­mat. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin nousee jat­ku­vas­ti esiin uusia yhtei­söl­li­siä teko­ja, jois­sa netin avul­la tai ilman halu­taan aut­taa lähim­mäi­siä han­ka­las­sa tilan­tees­sa sekä nos­taa ole­mas­sa ole­vaa tai uut­ta yri­tys­toi­min­taa jaloil­leen. Jos haluat ker­toa meil­le uudes­ta yri­ty­si­deas­ta­si tai aut­ta­mis­muo­dos­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, ole yhtey­des­sä toimitus@rantapohja.fi.