Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­ta saa lou­nas­ta koti­pa­ket­tei­na, asioin­tia­pu on käynnistynyt

Yhtei­sö­ta­lot ja- asu­kas­tu­vat ovat sul­ke­neet oven­sa ehkäis­täk­seen koro­nan leviä­mis­tä. Tilat ovat kiin­ni tois­tai­sek­si. Joi­den­kin aluei­den asu­kas­tu­vat, kuten Yli­kii­min­gin, ovat läh­te­neet jär­jes­tä­mään kun­ta­lai­sil­le ruo­ka- ja asioin­tia­pua. Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la on myös vas­ti­kään käyn­nis­ty­nyt mak­su­ton asioin­tia­pu yli 70-vuo­tiail­le sekä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le esi­mer­kik­si kaup­pa- ja apteek­ki­käyn­te­jä varten.

Asu­ka­sak­tii­vi Mai­ja Pit­kä­nen Yli­kii­min­gis­tä toi­voo, että ihmi­set seu­rai­si­vat nyt tar­kas­ti ilmoit­te­lua sii­tä, mil­lai­sia pal­ve­lui­ta omal­la alu­eel­la on jär­jes­tet­ty arjen hel­pot­ta­mi­sek­si. Pit­kä­nen on tyy­ty­väi­nen sii­hen, miten Yli­kii­min­gis­sä on asu­kas­tu­van puo­les­ta pys­tyt­ty rea­goi­maan, mut­ta hän on huo­lis­saan aluis­ta joil­la, ei asu­kas­tu­van kal­tais­ta toi­mi­jaa ole.

– Miten asioin­tia­pu saa­daan jär­jes­tet­tyä esi­mer­kik­si Yli-Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä, Pit­kä­nen kysyy.

Päi­vit­täin val­mis­tet­tua lou­nas­ta myy­dään Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la koti­pa­ket­tei­na kel­lo 11–12 väli­se­nä aika­na. Jake­lua var­ten on rajat­tu pie­ni tila ulko-oven eteen, asiak­kai­ta ei pääs­te­tä sisä­ti­loi­hin. Koti­pa­ket­ti mak­saa 5 euroa, kotiin­vie­ty­nä 5,50 euroa, jos kul­je­tus autol­la on autol­la, niin sil­loin hin­ta on 6 euroa. Kilo­met­ri­kor­vauk­sia ei peri­tä. Yhtey­de­no­tot 045 — 277 9980, ylikiimingin.asukastupa@gmail.com