Nui­ja­mie­het kar­toit­ti­vat yli­kii­min­ki­läis­ten toi­vei­ta seu­raa kohtaan

Ylikiiminkiläisiltä kysyttiin, millaista toimintaa asukkaat haluavat seuran järjestävän. Monet toivoivat erilaisia yleisurheiluun liittyviä harrastusmahdollisuuksia. (Arkisto:Teea Tunturi)

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het teki alu­eel­laan kyse­lyn, jos­sa kar­toi­tet­tiin muun muas­sa sitä, mil­lais­ta toi­min­taa seu­ran halu­taan jär­jes­tä­vän ja löy­tyi­si­kö Yli­kii­min­gis­tä haluk­kai­ta ohjaa­jik­si eri­lai­sil­le toi­min­noil­le. Myös ohjaa­ja­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta kartoitettiin.Vastaajia kyse­lyl­lä oli kaik­ki­aan 111. – Olim­me yllät­ty­nei­tä sii­tä, että jopa noin 37 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ilmai­si haluk­kuu­ten­sa osal­lis­tu­mi­ses­ta ohjaa­ja­kou­lu­tuk­seen. Kyse­lys­sä toi­voim­me, että ohjaus­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neet oli­si­vat yhtey­des­sä minuun, ja toi­von­kin kovasti,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus