Kir­jas­ton sijoit­tu­mi­nen Jatu­liin mahdotonta

Haukiputaan kirjasto ja Oulu10 saanevat jatkaa nykyiselläŠ paikallaan, sillä selvityksen mukaan niille ei ole riittävästi tilaa Jatulissa. Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo.

Oulun kau­pun­ki on sel­vit­tä­nyt mah­dol­li­suuk­sia sijoit­taa kir­jas­to- ja Oulu10-pal­ve­lut Jatu­lin tiloi­hin, kuten kau­pun­gin­val­tuus­to on lin­jan­nut lähi­vuo­sien sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen ver­kos­ta tilo­jen käy­tön tehos­ta­mi­sek­si. Sel­vi­tys­työ­tä var­ten kau­pun­gin­joh­ta­jan aset­ta­man Jatu­lin toi­min­ta­kes­kuk­sen han­ke­sel­vi­tys­työ­ryh­män laa­ti­ma sel­vi­tys on ete­ne­mäs­sä sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn. Sel­vi­tyk­sen mukaan kir­jas­ton sijoit­ta­mi­nen Jatu­liin on mah­do­ton­ta, kun huo­mioi­daan kaik­ki muut tilaan sijoit­tu­vat toi­min­not. Oulu10 asioin­ti­pis­teen nykyinen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus