Rantapohjan alue

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja syn­tyi tar­pee­seen

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja perus­tet­tiin 50 vuot­ta sit­ten tar­pee­seen ker­to­maan pai­kal­li­sis­ta ihmi­sis­tä ja tapah­tu­mis­ta. Tut­tu luki­joi­ta kuul­tu sanon­ta “Ran­ta­po­ho­jas­ta­ha sen näk­kee”, pitää edel­leen­kin kutin­sa. Pai­kal­lis­leh­den perus­ta­mi­nen vaa­ti ennak­ko­luu­lo­ton­ta roh­keut­ta ja uskoa pai­kal­li­suu­teen, jon­ka mer­ki­tys näi­nä päi­vi­nä on koros­tu­nut enti­ses­tään. Ran­ta­poh­ja halu­aa jat­kos­sa­kin olla lähel­lä luki­joi­taan.


Ran­ta­poh­ja 50 vuot­ta: Pai­kal­li­suus ja vuo­ro­vai­ku­tus ovat Ran­ta­poh­jan voi­ma­va­ra tule­vai­suu­des­sa­kin

Ran­ta­poh­jan alu­een ihmis­ten arki ja sii­hen vai­kut­ta­vat eri­lai­set pää­tök­set ja ilmiöt ovat kes­kiös­sä 50-vuo­ti­aan pai­kal­lis­leh­den kai­kes­sa teke­mi­ses­sä nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Ran­ta­poh­ja on yksi Sano­ma­leh­tien Lii­ton 134 pai­kal­lis­leh­des­tä, jois­ta 50 eli 37 pro­sent­tia on Ran­ta­poh­jan tavoin itse­näi­siä eli eivät kuu­lu mihin­kään päi­vä­leh­tiä jul­kai­se­vaan kon­ser­niin. Ran­ta­poh­ja on Suo­men pai­kal­lis­leh­dis­tä Poh­jois-Suo­men alu­een laa­ja­le­vik­ki­sin.
Toi­mit­ta­jal­ta: Elo­kuu on pal­jon

Elo­kuun hämär­ty­vät illat, ukko­sen kumi­na jos­sain kau­ka­na. Kui­van hei­nän tuok­su. Hei­li­möi­vät vil­ja­pel­lot, toi­saal­la sateen jäl­jil­tä lakoon­tu­neet. Mai­to­hors­ma aamu-usvai­sen pel­to-ojan värit­tä­jä­nä.


Lii­ken­ne seis, kou­lu­lai­sia tiel­lä

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tänään. Useim­mat eka­luok­ka­lai­set kul­ke­vat ensim­mäi­set kou­lu­mat­kat yhdes­sä van­hem­man kans­sa. Van­hem­pien lisäk­si ensim­mäis­ten päi­vien kou­lu­mat­kaa on…