Rantapohjan alue

Ylei­nen uima­ran­ta ei ole koi­ran paik­ka

Kesä­kuu­mal­la ihmis­ten lisäk­si myös eläi­met kai­paa­vat vii­len­nys­tä. Uimi­nen on oiva tapa vir­kis­täy­tyä, mut­ta koi­rien tuo­mi­nen vesis­tö­jen ääreen aiheut­taa joka kesä häm­men­nys­tä. Mis­sä koi­raa saa uit­taa ja mis­sä ei?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­ras­la­jit kuriin tor­jun­ta­tal­koil­la

Suo­men luon­toon levin­nei­tä kas­vi­vie­ras­la­je­ja pyri­tään tor­ju­maan nyt hana­kas­ti. Kesä­kuus­sa val­tio­neu­vos­to jul­kai­si oman ase­tuk­sen­sa vie­ras­la­jeis­ta aiheu­tu­vien ris­kien hal­lin­nas­ta, ja samaan aikaan hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien lis­tal­le pää­tyi­vät komea­lu­pii­ni ja kurt­tu­ruusu. Hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien luet­te­los­ta löy­ty­vät myös esi­mer­kik­si jät­ti­put­ki ja jät­ti­pal­sa­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyön­teis­ho­tel­li

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si leh­ti­kir­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kor­va­sie­ni­vuo­si on hyvä

Kor­va­sie­ni kausi on par­haim­mil­laan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kos­teus ja sopi­van läm­min jak­so on nos­ta­nut sie­net pin­taan ja saa­nut poi­mi­jat liik­keel­le. Tänä kevää­nä satoa on tar­jol­la kii­tet­tä­väs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myrs­ky rie­poo

Myrs­kyk­si äity­nyt tuu­li on aiheut­ta­nut vahin­ko­ja ja säh­kö­kat­ko­ja tänään per­jan­tai­na. Pui­ta on kaa­tu­nut ja säkö­kat­kok­sia on laa­jal­ti. Esi­mer­kik­si Yli-Iis­­sä on…
Hiih­tä­jä­suu­ruus Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ret ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Mar­tin­nie­me­läi­nen his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nut Pent­ti Utriai­nen on sel­vi­tel­lyt Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ria aina 1700-luvun alku­puo­lis­kol­le saak­ka. Karl (Kal­le).…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus