Toi­mit­ta­jal­ta: Hel­po­tus­ta per­hei­den kesään

Aiem­paa useam­pi yhdis­tys jär­jes­tää tänä kesä­nä eri­lai­sia kesä­lei­re­jä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Myös kun­nat ovat aktii­vi­sia päi­vä­lei­rien jär­jes­tä­ji­nä. Osa lei­reis­tä ja ker­hois­ta on mak­sut­to­mia, osa mak­saa jon­kun ver­ran.

Yksin kotiin jää­vil­le ala­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le on tar­jol­la esi­mer­kik­si 4H:n kesä­lei­re­jä, urhei­luseu­ro­jen lii­kun­ta­lei­re­jä ja rat­sas­tus­lei­re­jä. Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­min­nal­la on kylä­päi­viä pie­nim­mil­le ja lii­kun­ta­pal­ve­luil­la eri lajei­hin liit­ty­viä vii­kon mit­tai­sia kurs­se­ja. Myös Iin kun­nas­sa on mak­sut­to­mia kesä­ker­ho­ja ala­kou­lui­käi­sil­le.

Van­hem­mal­le on suu­ri hel­po­tus, kun voi läh­teä hyvil­lä mie­lin töi­hin ja tie­tää, että lap­sel­la on muka­vaa ja ohjat­tua teke­mis­tä kesä­päi­väk­si. Ja kun suu­res­sa osas­sa lei­reis­tä vie­lä ruo­ka­kin kuu­luu hin­taan, on kesän ruo­kai­lu­pul­mat­kin rat­kais­tu aina­kin jok­si­kin vii­kok­si.

Jois­sain Suo­men kun­nis­ta jär­jes­te­tään kou­lu­lai­sil­le mah­dol­li­suus kesä­ajan mak­sut­to­maan ruo­kai­luun vaik­ka­pa omal­la kou­lul­la, puis­tos­sa tai asu­kas­tu­val­la. Kuusik­ko­kun­nis­ta, joi­hin Oulu­kin lukeu­tuu, aina­kin Hel­sin­ki ja Van­taa jär­jes­tä­vät kesä­ajan ruo­kai­lua lap­sil­le ja nuo­ril­le.

Van­taal­la kou­lu­lais­ten kesä­ruo­kai­lu on toteu­tet­tu osa­na nuor­ten työ­pa­ja­ko­kei­lua, jol­loin nuo­ret val­mis­ta­vat ruu­at ja saa­vat näin työ­ko­ke­mus­ta. Mon­ta kär­päs­tä yhdel­lä iskul­la.

Oli­si­ko­han täs­sä ide­aa myös tääl­lä Oulun kor­keu­del­la?