Ran­ta­poh­jan mini­gal­lup: Äänes­tät­kö EU-vaa­leis­sa?

Euroopan parlamentin vaalien ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona. Arkistokuva

Mia Oja­la, Ii.

Rai­li Koleh­mai­nen, Ii.

Ran­ta­poh­ja kysyi katu­gal­lu­pis­sa, aiot­ko äänes­tää tule­vis­sa Euroo­pan par­la­ment­ti­vaa­leis­sa?

– Aion äänes­tää, vas­taa hau­ki­pu­taa­lai­nen Hilk­ka Jäm­sä pai­nok­kaas­ti.

– Eilen pää­tin juu­ri, ketä äänes­tän, ja valin­ta oli help­po.

Jäm­sä ei ole kui­ten­kaan var­ma, voi­ko äänes­tä­mäl­lä tai EU-par­la­men­tis­sa pal­jon vai­kut­taa asioi­hin, mut­ta tot­ta­han se ääni pitää antaa, ker­ta sin­ne suo­ma­lai­sia­kin vali­taan.

– Oli­si­han se hyvä, että oli­si tääl­tä Poh­jois-Suo­mes­ta edus­ta­ja.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Aino Outi­la ei tie­dä vie­lä, aikoo­ko äänes­tä EU-vaa­leis­sa.

– En ole hir­veäs­ti seu­ran­nut noi­ta asioi­ta. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa äänes­tin kyl­lä.

Yli-iiläi­nen Toi­vo Hyy­ry­läi­nen on har­mis­saan sii­tä, että EU-vaa­lit jää­vät ihmis­ten mie­lis­sä hel­pos­ti sivuun var­sin­kin nyt, kun edus­kun­ta­vaa­lit oli­vat aivan vas­ti­kään.

Aino Outi­la, Hau­ki­pu­das.

Hilk­ka Jäm­sä, Kel­lo.

– Äänes­tä­mi­nen on tär­ke­ää, yhtei­sis­tä asiois­ta siel­lä­kin pää­te­tään eli äänes­tän var­mas­ti. Voi olla, että van­hem­man väen on nyt vai­kea pääs­tä liik­keel­le, kun ihan juu­ri piti käy­dä anta­mas­sa äänen­sä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kail­le.

Kii­min­ki­läi­nen Tit­ta-Tiri Luuk­ko­nen on aktii­vi­ses­ti muka­na euro­vaa­li­kam­pan­join­nis­sa.

– Äänes­tän tie­tys­ti, kos­ka EU:ssa ollaan ja on hyvä, että meil­lä on siel­lä on siel­lä oma edus­ta­ja yhtei­si­tä asiois­ta päät­tä­mäs­sä.

– Tot­ta­kai äänes­tän, sanoo iiläi­nen Rai­li Koleh­mai­nen.

Koleh­mai­nen äänes­tää, jot­ta voi vai­kut­taa asioi­hin.

– Ei mitään tapah­du, jos ei äänes­tä. Äänes­tä­mäl­lä voi yrit­tää paran­nus­ta asioi­hin. Olen äänes­tys­pai­kal­la myös vaa­li­toi­mit­si­ja­na.

Vas­ta Iihin muut­ta­nut Mia Oja­la ei vie­lä tie­dä, äänes­tää­kö EU-vaa­leis­sa.

– Oikeas­taan en ole ehti­nyt aja­tel­la koko asi­aa.

Aiem­mis­sa vaa­leis­sa Oja­la on käyt­tä­nyt äänioi­keut­taan.

– Äänes­tin kyl­lä edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Seu­raan jon­kin ver­ran näi­tä asioi­ta.

Tit­ta Tiri-Luuk­ko­nen, kii­min­ki.

Toi­vo Hyy­ry­läi­nen, Yli-Ii.