Nuo­ret luki­jat ovat haas­te perin­tei­sel­le sano­ma­leh­del­le – Ran­ta­poh­ja tekee sään­nöl­lis­tä yhteis­työ­tä alu­een kou­lu­jen kans­sa

Vaik­ka Suo­mi on edel­leen vah­va sano­ma­leh­ti­maa, on alle 24-vuo­tiai­den nuor­ten sano­ma­leh­tien luke­mi­nen vähen­ty­nyt Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan huo­mat­ta­vas­ti 1990-luvun alus­ta.

Ran­ta­poh­ja halu­aa pitää nuo­ret osa­na yhtei­söään ja jul­kais­ta myös nuor­ten maa­il­maa käsit­te­le­viä jut­tu­ja. Vii­koit­tain leh­den nuor­ten pals­tal­la Rant­si­kas­sa jut­tu­jaan jul­kai­se­vat alu­een kou­lu­jen eri ikäi­set oppi­laat. Yhteis­työs­sä opet­ta­jien kans­sa sovi­taan luku­kausit­tain kun­kin kou­lun jul­kai­su­päi­vä­mää­rät ja käy­dään läpi toi­veet, joi­ta kul­la­kin kou­lul­la yhteis­työn suh­teen on. Kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat vie­rai­le­vat Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­ses­sa ja toi­mit­ta­jat teke­vät kou­lu­vie­rai­lu­ja eri puo­lil­le ilmes­ty­mi­sa­luet­ta.

Oman yhteis­työn lisäk­si Ran­ta­poh­ja ja alu­een kou­lut osal­lis­tu­vat yhdes­sä muun muas­sa eri­lai­siin Sano­ma­leh­tien lii­ton kam­pan­joi­hin, kuten kah­dek­sas­luok­ka­lai­sil­le suun­nat­tuun Luet­ko sinä? –kam­pan­jaan. Eri kou­lu­jen kans­sa Ran­ta­poh­jal­la on vuo­sien aika­na vakiin­tu­nut haus­ko­ja yhteis­työ­ku­vioi­ta, kuten esi­mer­kik­si Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lun jou­lui­nen pipar­kak­ku­ta­lo-kil­pai­lun tulos­ten ja teos­ten jul­kai­su.

Lukio­lai­set vie­rai­lul­la Ran­ta­poh­jas­sa. (Kuva: Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo)

Jouk­ko Hau­ki­pu­taan lukion opis­ke­li­joi­ta tutus­tui Ran­ta­poh­jaan ja samal­la ker­toi­vat suh­tees­taan pai­kal­lis­leh­teen sekä sano­ma­leh­dis­töön ylei­ses­ti. Suu­rin osa opis­ke­li­jois­ta ker­toi seu­raa­van­sa uuti­sia pää­asias­sa netis­tä. Vai­kut­taa sil­tä, että ne, joil­le Ran­ta­poh­ja tulee kotiin, luke­vat sitä sil­loin täl­löin.

Pari Ran­ta­poh­jan kyse­lyyn vas­tan­neis­ta ker­too, että vaik­ka ei lue­kaan Ran­ta­poh­jaa aktii­vi­ses­ti, kokee kui­ten­kin leh­den ole­van tär­keä alu­eel­leen.

– Toi­voi­sin, että leh­des­sä jul­kais­tai­siin jut­tu­ja jot­ka liit­tyi­si­vät nuo­riin, vaik­ka­pa kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­tä asioi­ta tai nuor­ten tapah­tu­mis­ta, ker­too eräs lukio­lai­nen.

Nuo­ret toi­vo­vat, että Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tai­siin ajan­koh­tai­sia jut­tu­ja pai­kal­li­sis­ta ihmi­sis­tä ja tapah­tu­mis­ta, mut­ta toi­saal­ta hei­dän kat­seen­sa suun­tau­tuu vah­vas­ti oman lähiym­pä­ris­tön ulko­puo­li­siin asioi­hin ja uuti­sia seu­ra­taan val­ta­kun­nan ja koko maa­il­man kat­ta­vis­ta mediois­ta. Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan nuor­ten luki­joi­den koh­dal­la mediayh­tiöi­den uutis­si­vut ovat jos­sain mää­rin kor­van­neet sano­ma­leh­den luke­mi­sen.