Koro­na vai­kut­taa moneen

Huolellisella käsienpesulla voi ennaltaehkäistä infektioiden leviämistä. Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo.

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la vah­vis­tui maa­nan­tai­na kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­tein vah­vis­tet­tu­ja sai­ras­tu­nei­ta on kaik­ki­aan 27. Koko maas­sa var­mis­tu­nei­ta tar­tun­to­ja on 272. Tar­tun­nan saa­nei­den mää­rä voi olla kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi, sil­lä kaik­kia ei tes­ta­ta.

Sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la ei ole täl­lä het­kel­lä teho- tai osas­to­hoi­toa vaa­ti­via koro­na­po­ti­lai­ta hoi­det­ta­va­na OYS:ssa.

Hin­tan kou­lus­sa Oulus­sa kak­si luok­kaa ase­tet­tiin karan­tee­niin maa­nan­tai­na, kos­ka yhdel­lä oppi­laal­la todet­tiin koro­na­tar­tun­ta. Karan­tee­nis­sa on 39 oppi­las­ta kak­si viik­koa. Altis­tu­nut kou­lun hen­ki­lö­kun­ta on kar­toi­tet­tu ja hei­dät ase­te­taan karan­tee­niin.

Oulun lukiois­sa siir­ryt­tiin maa­nan­tais­ta 16.3. alkaen tuet­tuun etä- tai verk­ko-ope­tuk­seen 2.4. saak­ka. Kou­lu­ja ei sul­je­ta, vaan oppi­ma­te­ri­aa­le­ja voi tar­vit­taes­sa nou­taa kou­lul­ta. Ruo­kai­lua ei jär­jes­te­tä tois­tai­sek­si. Mah­dol­lis­ta eväs­ja­ke­lua val­mis­tel­laan. Toi­men­pi­teel­lä pyri­tään myös var­mis­ta­maan yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten suju­vuus.

Muis­sa Oulun oppi­lai­tok­sis­sa kou­lun­käyn­ti ja päi­vä­ko­tien toi­min­ta jat­kuu aina­kin tois­tai­sek­si nor­maa­lis­ti.

Iin kun­nas­sa kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien toi­min­ta jat­kui maa­nan­tai­na nor­maa­lis­ti.

– Iis­sä val­mis­tel­laan lukio­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia siir­tyä etä­ope­tuk­seen ja saman­lai­sia val­mis­te­lu­ja teh­dään myös ylä­kou­lu­lais­ten osal­ta, ker­toi Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri.

Kaik­kien luok­ka-astei­den, myös ala­kou­lu­lais­ten osal­ta, on val­mis­tel­ta­va ja kar­toi­tet­ta­va eri­lai­sia rat­kai­su­ja ja val­miuk­sia, mikä­li tilan­teet ja tar­ve vaa­tii, sum­maa Luk­ka­ri. Tämän vuok­si maa­nan­tai­na Iin ope­tus­toi­mi ohjeis­ti, että kaik­kien oppi­lai­den on hyvä pitää jat­kos­sa oppi­ma­te­ri­aa­li muka­na ja koto­na.

Kir­jas­tot pide­tään aina­kin tois­tai­sek­si avoin­na niin Oulun aluel­la kuin Iis­sä­kin. Uima­hal­li Vesi-Jatu­li on avoin­na nor­maa­lis­ti, mut­ta esi­mer­kik­si tors­tain vau­vauin­ti on perut­tu.

Suo­men hal­li­tus kokoon­tui maa­nan­tai-ilta­päi­vä­nä lin­jaa­maan mah­dol­li­sis­ta lisä­toi­mis­ta koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si.

Vie­rai­lu­ja hoi­va­ko­tei­hin ja eri­tyis­ryh­mien pal­ve­lu­yk­si­köi­hin pyy­de­tään vält­tä­mään Oulun hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den ja Oulun­kaa­ren yksi­köis­sä. Pyyn­tö kos­kee myös yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien hoi­va- tai pal­ve­lu­yk­si­köi­tä.

Hoi­va­ko­dis­sa tai pal­ve­lu­yk­si­kös­sä asu­vaan lähei­seen tai ystä­vään voi olla yhtey­des­sä puhe­li­mit­se. Suo­si­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on estää koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­nen. Koro­na­vi­rus tart­tuu hel­pos­ti ja on vaa­ral­li­nen nime­no­maan van­huk­sil­le ja ihmi­sil­le, joil­la on jokin perus­sai­raus. Esi­mer­kik­si Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­yk­si­köi­hin ei ote­ta vas­taan myös­kään vie­rai­li­ja­ryh­miä.

Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­mät tapah­tu­mat ja tilai­suu­det on pää­tet­ty perua tou­ko­kuun lop­puun asti. Myös yhdis­tys­ten jär­jes­tä­miä ylei­sö­ta­pah­tu­mia on perut­tu. Urhei­luseu­ro­jen toi­min­nas­ta löy­tyy tie­toa seu­ro­jen net­ti­si­vuil­ta.

Iin kun­ta on sul­ke­nut nuo­ri­so­ti­lat ja Kui­va­nie­men kun­to­sa­lin. Lii­kun­ta­hal­lit ja lii­kun­ta­sa­lit ovat vain kou­lu­jen ja var­hais­kas­va­tuk­sen käy­tös­sä. Ilta- ja vii­kon­lop­pu­käyt­tö lope­te­taan.

Oulu-opis­to peruut­taa tois­tai­sek­si lii­kun­nan ja tans­sin ryh­mä­ope­tuk­sen. Oulu-opis­ton kaik­ki kevään esi­tyk­set peru­taan mm. Teat­te­ri­kuo­pal­la, Syke-talol­la ja Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Muu­toin opis­ton ope­tus­toi­min­ta jat­kuu tois­tai­sek­si nor­maa­lis­ti.

Iin kan­sa­lais­opis­tos­sa ja tai­de­kou­lus­sa kes­key­te­tään kaik­ki kurs­si­toi­min­ta tois­tai­sek­si. Kevään kon­ser­tit, näyt­te­lyt ja muut tapah­tu­mat peru­taan.

Oulun kau­pun­gin toi­mie­lin­ten kokouk­set pide­tään ja sel­vi­te­tään etä­ko­kous­mah­dol­li­suu­det. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to kokoon­tuu 30.3., mut­ta ilman ylei­söä. Kokous­ta voi seu­ra­ta net­ti­lä­he­tyk­se­nä. Oulun kau­pun­gin semi­naa­rit ja kou­lu­tus­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään etäyh­teyk­sil­lä tai peru­taan, jos ne eivät ole vält­tä­mät­tö­miä.

Iin kun­nan­val­tuus­ton kokous 16.3. pää­tet­tiin siir­tää pidet­tä­väk­si 30.3.

Tie­to­ja ja neu­vo­ja koro­na­vi­ruk­ses­ta saa pal­ve­lu­nu­me­rois­ta. Kaik­kia Ran­ta­poh­jan alu­een asuk­kai­ta pal­ve­lee Oulun seu­dun yhteis­päi­vys­tyk­sen neu­von­ta­nu­me­ro 08 315 2655.

Val­ta­kun­nal­li­nen neu­von­ta­pu­he­lin pal­ve­lee nume­ros­sa 029 553 5535 arki­sin kel­lo 8–21 ja lau­an­tai­sin kel­lo 9–15. Nume­ros­ta saa yleis­tä tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta, mut­ta ei ter­veys­neu­von­taa eikä ohjaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oireis­sa.

Joi­hin­kin Oulun hyvin­voin­ti- tai ter­veys­kes­kuk­siin ollaan perus­ta­mas­sa 1–2 vii­kon aika­na eril­li­siä koro­na­vas­taa­ot­to­ja, jois­ta tie­do­te­taan myö­hem­min. Hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta muis­tu­te­taan, että ham­mas­hoi­toon ei pidä men­nä fluns­sai­se­na. Kii­reet­tö­män ham­mas­hoi­don aika tulee perua jo lie­vien fluns­sa­oi­rei­den takia tai jos on ollut lähi­kon­tak­tis­sa koro­na­vi­rusin­fek­tion saa­neen hen­ki­lön kans­sa. Jos tar­vit­see fluns­sa­oi­rei­se­na kii­reel­lis­tä ham­mas­hoi­toa, ajan­va­raus­nu­me­ro on 08 5584 6430.

Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lut kehot­taa iiläi­siä ja mui­ta Oulun­kaa­ren kun­tien asuk­kai­ta nou­dat­ta­maan THL:n, Poh­jois-Poh­jan­maan infek­tio­tor­jun­tayk­si­kön ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin suo­si­tuk­sia koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­ses­sa. Oulun­kaa­ren alu­eel­la tapauk­sia ei ole vie­lä todet­tu. Lapin alu­eel­la tapauk­sia on yksi.

Alu­eel­li­nen neu­von­ta­nu­me­ro iiläi­sil­le on Oulun seu­dun yhteis­päi­vys­tys 08 315 2655. Simon osal­ta neu­von­ta­nu­me­ro on 040 825 1072. Nume­rot pal­ve­le­vat ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti.

Jos epäi­lee saa­neen­sa koro­na­vi­rusin­fek­tion, on tär­ke­ää toi­mia har­ki­tus­ti. Ter­veys­kes­kuk­seen ei kan­na­ta läh­teä, vaan vält­tää yli­mää­räis­tä liik­ku­mis­ta ja kon­tak­te­ja. Ensim­mäi­nen yhtey­den­ot­to tulee teh­dä puhe­li­mit­se alu­eel­li­siin neu­von­ta­nu­me­roi­hin, jois­sa arvioi­daan jat­ko­toi­men­pi­teet. Vir­ka-aikoi­na voi ottaa yhteyt­tä myös Oulun­kaa­ren ter­veys­a­se­mil­le.

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian myö­tä ihmi­set ovat alka­neet ham­stra­ta tava­raa kau­pois­ta, mikä näkyy ruuh­ki­na ja pit­ki­nä kass­ajo­noi­na. Kaup­po­jen mukaan elin­tar­vik­kei­ta ja muu­ta­kin tava­raa on saa­ta­vil­la nor­maa­lis­ti ja puut­tei­siin saa­daan täy­den­nys­tä, sil­lä kul­je­tuk­set ja toi­mi­tuk­set hoi­de­taan taval­li­seen tapaan jat­kos­sa­kin. Eri­tyi­ses­ti on ham­strat­tu ves­sa­pa­pe­ria, säi­lyk­kei­tä, lei­pää, puu­ro­ryy­ne­jä ja jau­he­li­haa.

Varau­tu­mi­nen koro­nae­pi­de­mi­aan on näky­nyt myös aptee­keis­sa. Sär­ky­lääk­kei­den ja kuu­met­ta alen­ta­vien lääk­kei­den menek­ki on kas­va­nut. Käsi­de­si on pai­koin lop­pu­nut aina­kin kaup­po­jen vali­koi­mis­ta.

Mar­tin­nie­men K-mar­ket aloit­ti täl­lä vii­kol­la eri­tyis­jär­jes­te­lyn per­jan­tai­hin saak­ka avaa­mal­la kau­pan kel­lo 6.30- 7.00 koro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mil­le. Jat­kos­ta pää­te­tään sen mukaan, onko jär­jes­te­lyl­le tar­vet­ta.

Päi­vit­täis­ta­va­ra- ja mui­den kaup­po­jen ohel­la myös baa­rit ja ravin­to­lat ovat avoin­na nor­maa­lis­ti. Niis­sä on ylei­sen ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti tehos­tet­tu hygie­ni­aa. Myös asiak­kai­den toi­vo­taan huo­leh­ti­van hyvin käsi­hy­gie­nias­ta.

 

Ter­vey­den ja Hyvin­voin­ti­lai­tos ohjeis­taa: Jos sinul­la on lie­vän hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten nuhaa, yskää, kurk­ku­ki­pua, lihas­sär­kyä tai kuu­met­ta, lepää ja sai­ras­ta rau­has­sa koto­na.

Ota yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon vain, jos sinul­le tulee vaka­via oirei­ta, kuten hen­ge­nah­dis­tus­ta tai yleis­ti­la­si las­kee.

Päi­vi­täm­me jut­tua tilan­teen mukaan.
Link­ki Ran­ta­poh­jan aiem­paan jut­tuun peruun­tu­neis­ta tapah­tu­mis­ta: https://www.rantapohja.fi/tiedotteet/koronan-vuoksi-peruttuja-tapahtumia-rantapohjan-alueella/