Leu­to tal­vi näkyy tuu­li­la­seis­sa ja maa­li­pin­nois­sa

Topi Säily kertoo, että talven poikkeuksellisen vaihteleva sää näkyy erityisesti tuulilasivaurioina. Sen sijaan tavanomaisia, pakkasesta johtuvia akkuvikoja ei tänä talvena ole juurikaan pitänyt korjata.

Tänä tal­ve­na poik­keuk­sel­li­sen leu­to­jen ajan­jak­so­jen, pak­kas­ten ja vesi­sa­tei­den vuo­rot­te­lu on vaa­ti­nut veron­sa autoi­li­joil­ta. Toi­vo ”Topi” Säi­ly Auto­fix1-auto­kor­jaa­mol­ta ker­too, että epä­va­kai­nen tal­vi näkyy eten­kin lisään­ty­nee­nä tuu­li­la­si­va­hin­ko­jen mää­rä­nä.

– Tämä tal­vi on ollut ehdot­to­mas­ti vau­riol­li­sem­pi autoil­le, kun ei ole ollut sel­ke­ää pak­kas­jak­soa, ja hie­koi­tus­hiek­kaa on liuk­kau­den myö­tä joka pai­kas­sa. Moot­to­ri­tiel­lä on oikea kivi­sa­de – kun ensin aje­taan hie­koi­te­tuil­la teil­lä ja hiek­ka ja kivet tart­tu­vat ren­kai­siin, ne sin­koi­le­vat mota­ril­la sit­ten peräs­sä aja­viin autoi­hin, Säi­ly tote­aa.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Iik­ka Kuk­ko­nen lisää, että kivien lisäk­si tuu­li­la­sei­hin kopi­se­vat ren­kais­ta irtoa­vat nas­tat.

– Monet asiak­kaat ovat sano­neet, että kym­me­neen vuo­teen ei ole tar­vin­nut tuu­li­la­sia vaih­taa, mut­ta tänä tal­ve­na sitä on saa­nut olla koko ajan kor­jaut­ta­mas­sa, Kuk­ko­nen ker­too.

Tiel­lä sin­koi­le­vat kivet ja nas­tat teke­vät kiusaa myös auto­jen maa­li­pin­nal­le, sil­lä iskey­tyes­sään pel­tiin ne raa­pi­vat maa­lia irti. Lisäk­si tiel­tä rois­ku­va rapa, suo­la ja lika pää­se­vät pint­ty­mään auton pin­toi­hin, mikä pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ruos­tut­taa autoa.

– Auton pel­leil­le tekee pahaa, jos niis­tä ei huo­leh­di asian­mu­kai­ses­ti, vaan tal­ven ajan anne­taan lian ja suo­lan pint­tyä autoon. Lika pää­see ker­ros­tu­maan auton pin­taan, ja eten­kin suo­la pint­tyy kiin­ni pahas­ti. Tämä näkyy var­sin­kin vaa­leis­sa autois­sa, Säi­ly ker­too.

Juk­ka Olko­nie­mi Iin Auto­maa­laa­mol­ta ker­too, että poik­keuk­sel­li­sen tal­ven vai­ku­tuk­set ovat näky­neet hänen­kin kor­jaa­mol­laan. Myös hän on havain­nut sel­keän pii­kin tuu­li­la­si­va­hin­gois­sa.

– Lasien vaih­toa ja kor­jaus­ta teh­dään meil­lä Iis­sä nyt huo­mat­ta­vas­ti enem­män ver­rat­tu­na pariin vii­me tal­veen. Sii­nä on tapah­tu­nut ihan sel­vä nousu.

Olko­nie­men mukaan tänä tal­ve­na tyy­pil­li­siä ovat olleet myös auto­jen pie­net pin­ta­kol­hut, jot­ka ovat syn­ty­neet liuk­kau­den seu­rauk­se­na park­ki­pai­koil­la tai koti­pi­hois­sa.

– Auto on voi­nut lip­sah­taes­saan kol­hais­ta vaik­ka­pa ros­ka­ka­tos­ta, kun sitä on ajet­tu liuk­kaas­ta koti­pi­has­ta pois. Liuk­kau­des­ta huo­li­mat­ta iso­ja kola­ri­va­hin­ko­ja ei meil­le ole tuo­tu huol­let­ta­vak­si taval­lis­ta enem­pää, eikä tei­den rou­ta­vau­riois­ta­kaan enää koi­du vahin­ko­ja samaan tapaan kuin alku­tal­ves­ta.

Juk­ka Olko­nie­mi muis­tut­taa, että kevään liuk­kai­den kelien lähes­tyes­sä kan­nat­taa omaan ajo­tyy­liin kiin­nit­tää huo­mio­ta: kelio­lo­suh­tei­ta vas­taa­va ajo­ta­pa saat­taa sääs­tää autoa vau­rioil­ta.

Olko­nie­men tapaan Auto­fix1-kor­jaa­mon Topi Säi­ly ja Iik­ka Kuk­ko­nen­kin totea­vat, että autoi­li­ja voi omal­la toi­min­nal­laan osit­tain vähen­tää tal­ven autoon jät­tä­miä jäl­kiä. Yksi tapa on pes­tä autoa, mut­ta Kuk­ko­nen on havain­nut, että ihmi­set aras­te­le­vat auton pesua tal­viai­kaan.

– Usein tör­mää sii­hen har­ha­luu­loon, ettei autoa tar­vit­se tai voi pak­ka­sen takia pes­tä tal­vel­la. Auton sään­nöl­li­nen pesu tal­viai­kaan on kui­ten­kin pal­jon tär­keäm­pää kuin kesäi­sin, sil­lä tal­vel­la­han auto on kovem­mal­la koe­tuk­sel­la, Kuk­ko­nen poh­tii.

– Nyky­ai­kai­set autot evät enää tal­vi­pe­sun takia jää­dy, kun­han huo­leh­tii tii­vis­tei­den huo­lel­li­ses­ta kui­vaa­mi­ses­ta ja lisää luk­ko­pe­siin luk­ko­su­laa, täy­den­tää Säi­ly.

Myös auton vahaa­mi­nen kova­va­hal­la suo­jaa autoa likaan­tu­mi­sel­ta. Kuk­ko­sen mukaan eri­lai­set nano­pin­noit­teet, jot­ka muo­dos­ta­vat pit­kä­kes­toi­sen suo­ja­kal­von auton pin­taan, ovat kas­vat­ta­neet vii­me aikoi­na suo­sio­taan.

Tuu­li­la­siin kopi­se­vil­le kive­nis­kuil­le autoi­li­ja kui­ten­kaan har­voin mah­taa mitään. Topi Säi­ly suo­sit­te­lee, että kive­nis­kun havai­tes­saan autoi­li­jan kan­nat­taa vie­dä auto nopeas­ti tar­kas­tet­ta­vak­si.

– Tuu­li­la­siin koh­dis­tu­neet iskut kan­nat­taa käy­dä heti kor­jaut­ta­mas­sa, jot­ta isku­ko­loon ei pää­se kos­teut­ta tai likaa. Näin kor­jaus­jäl­jes­tä saa mah­dol­li­sim­man huo­maa­mat­to­man. Ensia­pua iskuun voi antaa kirk­kaal­la tei­pil­lä, joka suo­jaa isku­koh­taa kos­teu­del­ta, Säi­ly vink­kaa.