Oulu

Bud­je­tin käsit­te­ly puo­li­vä­lis­sä

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to käsit­te­li ensi vuo­den 2020 talous­ar­vio­ta ja talous­suun­ni­tel­maa 2021–2022 maa­nan­tai­na, jol­loin käy­tet­tiin ryh­mä­pu­heen­vuo­rot ja teh­tiin muu­tos- ja pon­sie­si­tyk­set. Kokous jat­kuu maa­nan­tai­na 9.2., jol­loin äänes­te­tään ja nui­ji­taan bud­jet­ti lopul­li­ses­ti paket­tiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uuden OYS:n perus­ki­vi muu­rat­tiin

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uudis­ra­ken­nuk­sen perus­ki­vi muu­rat­tiin juh­lal­li­sin menoin lau­an­tai­na 30. mar­ras­kuu­ta. OYS 2030 -uudis­ta­mis­oh­jel­man merk­ki­paa­lua juh­lis­tet­tiin sata­päi­sen kut­su­vie­ras­jou­kon voi­min sai­raa­la-alu­eel­la Medi­po­lik­ses­sa, mis­tä perus­ki­vi kul­je­tet­tiin raken­nus­työ­maal­le hau­dat­ta­vak­si uuden sai­raa­lan ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa raken­net­ta­vien A- ja B-raken­nuk­sien työ­maal­le. Tilai­suu­den kun­nia­vie­raa­na oli pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­ne.

Lue lisääPolii­sia paen­nut rat­ti­juop­po kiin­ni Iis­sä

Tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­ty pake­ni polii­sia vii­me yönä Oulu­ta Iihin. Polii­si­par­tio havait­si Nelos­tiel­lä Rai­to­tien koh­dal­la erit­täin kovaa yli­no­peut­ta aja­van hen­ki­lö­au­ton. Par­tio.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi uuden ympä­ris­tö­oh­jel­man

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan kau­pun­gin uuden ympä­ris­tö­oh­jel­man. Ympä­ris­tö­oh­jel­ma 2026 — koh­ti hii­li­neut­raa­lia Oulua -ohjel­man tavoit­tee­na on ympä­ris­tön tilan säi­lyt­tä­mi­nen hyvä­nä ja kau­pun­gin elin­voi­mai­suu­den tuke­mi­nen.