Oulu

Yksi­tyis­tie­a­vus­tus­käy­tän­nöt muut­tu­vat Oulun alu­eel­la

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti 15.4 2019 kau­pun­gin avus­ta­mi­sen yksi­tyis­tie­lain mukai­sis­ta avus­tus­kri­tee­reis­tä. Samal­la pää­tet­tiin, että työ­nä tapah­tu­va avus­ta­mi­nen (aurausa­vus­tus) lak­kaa ja tie­kun­tia avus­te­taan jat­kos­sa rahal­li­ses­ti. Näin tie­kun­nat jär­jes­tä­vät itse kesä- ja tal­vi­kun­nos­sa­pi­don halu­maan­sa laa­tu­ta­soon. Omien piha­tei­den ja tie­kun­nat­to­mien tei­den kun­nos­sa­pi­to on omis­ta­jien ja tie­tä tar­vit­se­vien vas­tuul­la. Yksi­tyis­tie­a­vus­tus­käy­tän­nöt muut­tu­vat Oulus­sa 1.6.2019 alkaen

Lue lisää

Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut 13. ker­ran

Oulus­sa 17.–19.5.2019 jär­jes­tet­tä­vät Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut on jär­jes­tä­jien­sä mukaan suu­rin mes­su­ta­pah­tu­ma Poh­jois-Suo­mes­sa. Tule­vat mes­sut jär­jes­te­tään Oulu­hal­lil­la jo 13. ker­ran. Mes­su­jen ohjel­maa kuva­taan moni­puo­li­sek­si ja mes­su­vie­raat pää­se­vät myös kokei­le­maan ja tes­taa­maan erä­tai­to­ja useil­la eri toi­min­ta­pis­teil­lä.

Lue lisää

Lap­set ja nuo­ret halua­vat vai­kut­taa eli­nym­pä­ris­töön­sä Oulus­sa

Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­le oli kokoon­tu­nut tors­tai­na run­saas­ti lap­sia ja nuo­ria koko Oulun alu­eel­ta Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­seen. Kokous­väen tär­kein teh­tä­vä oli päät­tää, mil­lai­siin lap­sia ja nuo­ria tuke­viin asioi­hin sijoi­te­taan 10 000 euroa ja mit­kä kol­me lausun­toeh­do­tus­ta pää­se­vät jat­koon. Kol­mes­ta jat­koon pääs­sees­tä lausun­toeh­do­tuk­ses­ta pää­te­tään ensi loka­kuus­sa Nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vil­lä. Kau­pun­ki­ko­kous jär­jes­tet­tiin nyt 11:ttä ker­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun tur­ve­lin­jauk­ses­ta kun­nal­lis­va­li­tus

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net Juha Hui­ka­ri (kesk.) ja Matias Oja­leh­to (kesk.) ovat teh­neet kun­nal­lis­va­li­tuk­sen Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen teke­mäs­tä lin­jauk­ses­ta, jos­sa tode­taan, että tur­peen ener­gia­käy­tön on loput­ta­va jo vuo­teen 2040 men­nes­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­ta­pro­jek­tei­hin tar­jol­la rahaa

Lähe­tään liik­keel­le! -idea­kil­pai­lus­sa etsi­tään uuden­lai­sia rat­kai­su­ja 15–29-vuotiaille nuo­ril­le koh­den­ne­tun mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sek­si. Kil­pai­lun kaut­ta on jaos­sa iiläi­sil­le yhdis­tyk­sil­le ja urhei­luseu­roil­le jopa 3000 euroa kokei­lu­pro­jek­tien toteut­ta­mi­seen.


Oulu halu­aa aikais­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta – Tur­ve­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­ti­sen lin­jauk­sen mukaan tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu Oulus­sa koko­naan 2040-luvun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tiu­kan 7–6-äänestyksen jäl­keen Jen­ni Pit­kon ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti odot­taa ehdo­tuk­sia ja suun­ni­tel­mia – työ­pa­jo­ja pää­kir­jas­ton tapah­tu­ma­ti­las­sa huh­ti­kuus­sa

Tänä vuon­na Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta tukee osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin muo­dos­sa kun­ta­lais­läh­töis­ten kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mien edis­tä­mis­tä ja toteut­ta­mis­ta 35 000 eurol­la. Asuk­kaat…


Oulu haas­taa asuk­kaat Earth Hour -tapah­tu­maan

Oulun kau­pun­ki antaa lau­an­tai­na valo­mer­kin ilmas­ton puo­les­ta ja sam­mut­taa valot tun­nin ajak­si osas­ta jul­ki­sia raken­nuk­sia. Samal­la kau­pun­ki haas­taa myös oulu­lai­set osal­lis­tu­maan ja sam­mut­ta­maan valot kodeis­taan Earth Hou­rin ajak­si lau­an­tai-ilta­na kel­lo 20.30–21.30.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Edus­kun­ta­vaa­lit 2019: Kokoo­muk­sel­la vauh­di­kas vaa­lis­tart­ti Rus­ko­tun­tu­ril­la

Rus­ko­tun­tu­ril­la sata­päi­nen jouk­ko oulu­lai­sia per­hei­tä kokoon­tui las­ket­te­le­maan, lämi­mään jää­kiek­koa, naut­ti­maan kuu­mia mak­ka­roi­ta ja jutut­ta­maan Kokoo­muk­sen kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­ta. Pai­kal­la oli ylei­söä ja ehdok­kai­ta innos­ta­mas­sa myös hel­sin­ki­läi­nen kon­ka­ri­kan­san­edus­ta­ja Ben Zys­kowicz ket­tu­kark­kei­neen. Tilai­suu­den jär­jes­ti Oulun Poh­joi­nen Kokoo­mus ry.


Kun­ta­lai­sil­le parem­pia sote­pal­ve­lui­ta

Sote kaa­tui, mut­ta työ sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uudis­ta­mi­sek­si jat­kuu Oulun seu­dul­la. Uudis­tuk­sia tar­vi­taan, oli­vat­pa hal­lin­non raken­teet mit­kä tahansa.Oulun kau­pun­gin yhdes­sä sai­raan­hoi­to­pii­rin kans­sa käyn­nis­tä­mä mer­kit­tä­vä inte­graa­tio­sel­vi­tys on val­mis­tu­mas­sa, ja odo­tuk­set sen suh­teen ovat kor­keal­la.– Sel­vää on, että tämä mei­dän oma sote­sel­vi­tys ete­nee ja tulos­ten perus­teel­la näh­dään, mitä toi­men­pi­tei­tä pitää teh­dä. Asiak­kaat ja pal­ve­lut edel­lä men­nään, lupa­si Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la alu­een kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kail­le jär­jes­tä­mäs­sään aamu­puu­ro­ti­lai­suu­des­sa tiis­tai­na. Laa­ja­la esit­te­li Oulun seu­dun hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­ta tule­val­le kau­del­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus