Oulu

Kun­ta­lai­sil­le parem­pia sote­pal­ve­lui­ta

Sote kaa­tui, mut­ta työ sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uudis­ta­mi­sek­si jat­kuu Oulun seu­dul­la. Uudis­tuk­sia tar­vi­taan, oli­vat­pa hal­lin­non raken­teet mit­kä tahansa.Oulun kau­pun­gin yhdes­sä sai­raan­hoi­to­pii­rin kans­sa käyn­nis­tä­mä mer­kit­tä­vä inte­graa­tio­sel­vi­tys on val­mis­tu­mas­sa, ja odo­tuk­set sen suh­teen ovat kor­keal­la.– Sel­vää on, että tämä mei­dän oma sote­sel­vi­tys ete­nee ja tulos­ten perus­teel­la näh­dään, mitä toi­men­pi­tei­tä pitää teh­dä. Asiak­kaat ja pal­ve­lut edel­lä men­nään, lupa­si Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la alu­een kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kail­le jär­jes­tä­mäs­sään aamu­puu­ro­ti­lai­suu­des­sa tiis­tai­na. Laa­ja­la esit­te­li Oulun seu­dun hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­ta tule­val­le kau­del­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vene­pai­kat hakuun

Uudel­leen­va­raus­jak­so vii­me­vuo­ti­sil­le vene- ja sou­tu­ve­ne­pai­kan vuo­kraa­jil­le alkaa 1.3. kel­lo 8 ja päät­tyy 2.5. kel­lo 8. Jak­son aika­na vii­me venei­ly­kau­del­la pai­kan vuo­kran­neil­la on mah­dol­li­suus uusia ja mak­saa varauk­sen­sa.

Lue lisää

Penk­ka­ri­hu­li­naa Ran­ta­poh­jan alu­een lukiois­sa

Lukiois­sa vie­te­tään tänään penk­ka­ri­päi­vää, jon­ka jäl­keen abi­tu­rien­tit jää­vät luku­lo­mal­le val­mis­tau­tu­maan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. Perin­tei­ses­ti penk­ka­ri­päi­vä on ajoit­tu­nut koko Suo­mes­sa samal­le päi­väl­le, mut­ta…Hule­ve­si­mak­su säi­lyy ennal­laan

Vuo­den 2019 hule­ve­si­mak­sun mak­su­pe­rus­teet ja mak­sun suu­ruus pysy­vät sama­na kuin vuo­den 2018 mak­su. Oma­ko­ti­ta­lo­tont­tien ja yhden asun­non loma-asun­­to­­tont­­tien hule­ve­si­mak­su on…


Oulu sel­vit­tää por­mes­ta­ri­mal­lia

Oulun kau­pun­ki ryh­tyy sel­vit­tä­mään mah­dol­lis­ta por­mes­ta­ri­mal­lin käyt­töön­ot­toa. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti perus­taa mää­rä­ai­kai­sen joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä­toi­mi­kun­nan sel­vit­tä­mään asi­aa.


Työt­tö­myys lisään­tyi jou­lu­kuus­sa

Iin työt­tö­myys­pro­sent­ti oli jou­lu­kuun lopus­sa 12,4. Kun­nan työt­tö­myys­pro­sent­ti las­ki alle kym­me­nen pro­sen­tin (9,9) syys­kuus­sa. Niin hyvä Iin työl­li­syys­ti­lan­ne ei ole ollut 80-luvun jäl­keen. Syys­kuun jäl­keen työt­tö­myys on läh­te­nyt pie­neen nousuun, mikä on nor­maa­lia kausi­vaih­te­lua. Loka­kuus­sa työt­tö­mien osuus työ­voi­mas­ta oli 10,6 pro­sent­tia ja mar­ras­kuus­sa 10,9.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus