Oulu

Koro­na syn­nyt­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja myös hoi­va­pal­ve­lui­hin

Ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa suh­tau­du­taan koro­nan aiheut­ta­maan tilan­tee­seen hyvin vaka­vas­ti ja teh­dään kai­ken aikaa pal­jon enna­koi­via toi­mia asu­kas­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Hen­ki­lö­kun­taa on tois­tai­sek­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulu käyn­nis­tää yt-menet­te­lyn

Koro­na­ti­lan­teel­la ja val­lit­se­vil­la poik­keus­o­loil­la on laa­jat vai­ku­tuk­set Oulun kau­pun­gin toi­min­taan, talou­teen ja hen­ki­lös­töön. Hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tok­set on jo aloi­tet­tu. Kau­pun­gin­hal­li­tus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Latu­ja yllä­pi­de­tään sään mukaan

Oulun kau­pun­gin latu­ver­kos­toa yllä­pi­de­tään niin kau­an kuin säät sal­li­vat. Latu­ja kun­nos­te­taan kelio­lo­suh­tei­den ja lumi­mää­rän mukaan. Koko kun­nos­tus­ka­lus­to on käy­tös­sä, ja…


Oulu10 pal­ve­lee ensi­si­jai­ses­ti ver­kos­sa

Oulu10:n asioin­ti­pis­teet Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli­kii­min­gis­sä, Yli-Iis­­sä ja Oulun­sa­los­sa ovat sul­jet­tu­na aina­kin maa­nan­tai­hin 13.4. saak­ka. Kau­pun­gin asia­kas­pal­ve­lu Oulu10 pal­ve­lee asiak­kai­taan säh­köi­sis­sä…