Oulu

Ook­ko Nää kuul­lu?

Oli ker­ran mies, joka oli kuu­lui­sa suk­ke­lis­ta vas­tauk­sis­taan. Mies istui jär­ven ran­nal­la ja hänen luok­seen tuli muu­an her­ra, joka halusi kuul­la kuin­ka nase­va hän on vas­tauk­sis­saan ja kysyi mie­hel­tä, että kuin­ka mon­ta saa­vil­lis­ta luu­let ole­van vet­tä tuos­sa jär­ves­sä. Mies vas­ta­si: ” No, jos on oikein iso saa­vi, niin ei tuu vie­lä täyteenkään.”K.R. Mar­tin­nie­mi

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Yhdes­sä eteen­päin

Kesä­lo­ma­kausi alkaa olla lop­pusuo­ral­la ja lomat useim­mal­la on lop­pu­neet tai aina­kin lop­pusuo­ral­la. Kou­lut alka­vat lähi­päi­vi­nä, oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den työt siis alka­vat. Toi­vot­ta­vas­ti olem­me kaik­ki ren­tou­tu­neet ja naut­ti­neet sekä kerän­neet voi­mia tule­vaa vuot­ta var­ten, kukin tahoil­laan, mökil­lä, ystä­vien paris­sa, per­heen kans­sa, suku­juh­lil­la, tal­kois­sa kuka mis­sä­kin. Nyt kun lomien jäl­keen aloit­te­lem­me töi­täm­me, niin van­hem­mat kuin oppi­laat ja opis­ke­li­jat, on syy­tä vil­kais­ta perä­pei­liin eli men­neen luku­vuo­den saa­vu­tuk­sia. Voi­tai­siin­ko ken­ties jotain teh­dä toi­sin? Oli­si­ko jotain paran­net­ta­vaa? Vai onko edes syy­tä teh­dä mitään toi­sin?


Nuor­ten foo­ru­mi tulos­sa

Nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vät ovat saa­neet uudek­si nimek­seen Nuor­ten foo­ru­min. Oulun kau­pun­gin perus­o­pe­tus- ja nuo­ri­so­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mät osal­li­suus­ta­pah­tu­mat ovat nyky­ään yhdes­sä nimel­tään nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vät, jois­ta yksi ala­ta­pah­tu­ma on Nuor­ten foo­ru­mi. Nimen­vaih­dok­ses­ta huo­li­mat­ta tapah­tu­ma säi­lyy sama­na kuin ennen­kin. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt jo kuu­det­ta ker­taa Oulun kau­pun­gin­ta­lol­la tiis­tai­na 15.10. kel­lo 10–14.Ook­ko nää kuul­lu: Pol­ku­pyö­riä Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 30.8.1979: Ker­ran eräs van­ha mum­mo kat­se­li pel­lon lai­das­sa, kun leik­kuu­pui­mu­ri leik­ka­si ja pui vil­jaa. Aikan­sa mum­mo kat­se­li ja lopuk­si lausah­ti, että on ne ajat muut­tu­neet. Ennen vil­ja vie­tiin rii­heen pui­ta­vak­si ja nyt tuo­daan rii­hi pel­lol­le vil­jaa puimaan.A.N. Yli-Olha­va


Päät­tä­jäl­tä: Voim­me olla tyy­ty­väi­siä

Suo­mi on monil­la mit­ta­reil­la mitat­tu­na maa­il­man paras maa. Meil­lä on vakaa yhteis­kun­ta, jos­sa kan­sa­lai­nen voi luot­taa polii­siin, puo­lus­tus­voi­miin ja oikeus­lai­tok­seen. Sanan­va­paus, uskon­non­va­paus ja kokoon­tu­mis­va­paus eivät meil­lä ole pelk­kiä sano­ja, vaan ne toteu­tu­vat käy­tän­nös­sä. Suo­ma­lais­ta tasa-arvoa, kou­lu­lai­tos­ta ja ter­vey­den­hoi­toa ihail­laan muu­al­la maa­il­mal­la. 


Tont­ti­ha­ku alkaa

Oulun kau­pun­gin tont­ti­ha­ku alkaa 9.8. Säh­köi­set hake­muk­set tulee jät­tää 2.9. klo 16 men­nes­sä. Tont­ti-ilta­päi­vä jär­jes­te­tään Ympä­ris­tö­ta­los­sa kes­ki­viik­ko­na 14.8. klo 15–18  Solis­tin­ka­tu 2:ssa Oulus­sa.