Oulu

Oulun kau­pun­ki uudis­taa pal­ve­lu­ja yri­tyk­sil­le

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi kokouk­ses­saan 20.1.2020vastauksen val­tuus­toa­loit­tee­seen pal­ve­lu­lu­pauk­ses­ta yri­tyk­sil­le ja yri­tys­myön­tei­syy­den kehit­tä­mi­ses­tä. Oulun kau­pun­ki toteut­ti yri­tys­ky­se­lyn elo-syys­kuus­sa 2019. Kyse­ly kat­toi vii­si pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta: yri­tys­pal­ve­lut, työl­li­syys­pal­ve­lut, tont­ti- ja muut sijoit­tu­mis­pal­ve­lut, yhteis­ke­hit­tä­mis­pal­ve­lut sekä muut yri­tys­pal­ve­lut. Kyse­lyyn saa­tiin vas­tauk­sia yhteen­sä 262.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pal­jon pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat asiak­kaat hyö­ty­vät sote-pal­ve­lui­den yhteen kokoa­mi­ses­ta

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­joh­ta­ja, ter­veys­tie­tei­den lisen­si­aat­ti Kirs­ti Yli­ta­lo-Kata­jis­to väit­te­li toh­to­rik­si 29.11. Oulun yli­opis­tol­la. Kirs­ti Yli­ta­lo-Kata­jis­ton väi­tös­kir­jan aihee­na on Pal­jon pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vien asiak­kai­den yksi­löi­ty sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen yhteen kokoa­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun lukioi­hin lisää opin­to-ohjaa­jia

Yhteen­tois­ta Oulun lukioon perus­te­taan uusi opin­to-ohjaa­jan vir­ka, jot­ka sijoit­tu­vat Kas­tel­lin, Kii­min­gin, Laa­ni­lan, Made­to­jan, Meri­kos­ken, Oulun lyseon, Oulun­sa­lon, Oulun suo­ma­lai­sen yhteis­kou­lun ja Pate­nie­men lukioi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulu-opis­ton kevääs­sä uusia eri­kois­kurs­se­ja

Lati­naa, korean kiel­tä, lausun­taa, saa­me­lai­sia pää­hi­nei­tä, kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, sus­hia, metal­li­va­lua, 3D-tulos­ta­mis­ta ja -suun­nit­te­lua, aikuis­ba­let­tia ja arkeo­lo­gi­aa tar­joil­laan Oulu-opis­ton laa­jas­sa kevään kurs­si­va­li­koi­mas­sa.


Jou­lu on vil­kas­ta aikaa hau­taus­mail­la

Jou­lun aikaan Oulun seu­ra­kun­tien hau­taus­mail­la lois­ta­vat tuhan­net kynt­ti­lät ja esi­mer­kik­si Oulun hau­taus­maal­la kävi­jöi­tä arvioi­daan ole­van jou­lu­vii­kol­la kym­me­niä tuhan­sia. Myös muil­la hau­taus­mail­la kävi­jöi­tä on run­saas­ti ja Oulu­joen ja Hau­ki­pu­taan hau­taus­mail­la­kin kävi­jöi­tä on usei­ta tuhan­sia. Run­sas kävi­jä­mää­rä aiheut­taa jopa ruuh­kia hau­taus­mai­den park­ki­pai­koil­la koko jou­lu­aa­ton aika­na.


Toi­min­ta­mal­li yleis­ten aluei­den luvat­to­maan käyt­töön puut­tu­mi­seen

Oulus­sa ote­taan käyt­töön  alku­vuo­des­ta 2020 toi­min­ta­mal­li,  jos­sa mää­ri­tel­lään kau­pun­gin suh­tau­tu­mi­nen ja mah­dol­li­set toi­men­pi­teet tapauk­sis­sa, jois­sa yksi­tyi­nen on otta­nut oikeu­det­ta käyt­töön­sä ase­ma­kaa­van mukai­sia ylei­siä aluei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten ja nuor­ten lii­kun­taan tukea

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt Oulun kau­pun­gil­le eri­tyi­sa­vus­tus­ta vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan har­ras­tuk­sen tuke­mi­sek­si 55 000 euroa. Kau­pun­ki jakaa avus­tuk­sen edel­leen koh­dea­vus­tuk­si­na pai­kal­li­sil­le lii­kun­taa jär­jes­tä­vil­le rekis­te­röi­dyil­le yhdis­tyk­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus