Oulu

Oulun kau­pun­ki ryh­tyy toi­men­pi­tei­siin sek­su­aa­li­ri­kos­ten ehkäi­se­mi­sek­si

Oulun kau­pun­ki aloit­taa kau­pun­gin asian­tun­ti­joi­den, viran­omais­ten ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa toi­men­pi­teet, joil­la vah­vis­te­taan eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suut­ta Oulus­sa. Kou­lu­yh­tei­sö­jä tue­taan monin kei­noin tur­val­li­sen ilma­pii­rin palaut­ta­mi­sek­si ja uusien sek­su­aa­li­ri­kos­ten tor­ju­mi­sek­si. Kau­pun­ki hakee val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­tä rahal­lis­ta tukea näi­hin ja laa­jem­piin pidem­män täh­täi­men toi­men­pi­tei­siin.


Iijo­ki-sopi­mus on alle­kir­joi­tet­tu

Iijoen vesis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­deoh­jel­man toteu­tus vuo­si­na 2019–2023 on var­mis­tet­tu Iijo­ki-sopi­muk­sel­la. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­jaos­a­puo­let ovat sopi­neet Iijoen vesis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­deoh­jel­man toteu­tuk­ses­ta. Vesis­tö­vi­sio on kuvaus Iijoen vesis­tön tavoi­tel­ta­vas­ta tule­vai­suu­des­ta. Lisäk­si se suun­taa alu­eel­le koh­dis­tu­via kehit­tä­mis­toi­mia ja kon­kreet­ti­sia hank­kei­ta.
Nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku on käyn­nis­sä

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku pai­kal­lis­ten nuo­ri­so­yh­dis­tys­ten ja muun nuor­ten itsen­sä jär­jes­tä­män nuo­ri­so­toi­min­nan tuke­mi­seen vuo­del­le 2019 on alka­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvää jou­lua Ran­ta­poh­jas­ta

Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää jou­lua kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la, Sari Nii­ra­nen, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka Kevä­jär­vi,…


Influens­sa­kausi on alka­nut

Influens­saa on todet­tu Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la. Influens­sa­po­ti­laat voi­vat ruuh­kaut­taa Oulun akuut­ti­vas­taa­no­tot ja yhteis­päi­vys­tyk­sen. Influens­sa­vi­rus tart­tuu ihmi­ses­tä toi­seen lähin­nä pisa­­ra- ja…Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020. Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin…