Kak­si näyt­teen­ot­to­pis­tet­tä vain hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oirei­sil­le

Nord­Lab Hau­ki­pu­taan näyt­teen­ot­to­pis­te ja Oulun kes­kus­tan (Uusi­ka­tu 49 A 1, Oulu) näyt­teen­ot­to­pis­te pal­ve­le­vat 6.4. alkaen vain hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oirei­sia asiak­kai­ta, joil­la on vält­tä­mä­tön näyt­teen­ot­to­tar­ve. Nämä näyt­teen­ot­to­pis­teet toi­mi­vat vuo­ro­nu­me­roil­la.

Oireet­to­mat asiak­kaat asioi­vat Nord­La­bin muis­sa näyt­teen­ot­to­pis­teis­sä. Ajat ovat varat­ta­vis­sa myös Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan labo­ra­to­rioon, joka ava­taan uudel­leen oireet­to­mil­le asiak­kail­le 6.4.
Kaik­ki Oulun kes­kus­tan Nord­La­bin näyt­teen­ot­to­pis­teen ajan­va­rauk­set peru­taan ja niis­tä ollaan yhtey­des­sä asiak­kai­siin joko teks­ti­vies­til­lä tai säh­kö­pos­tit­se. Asiak­kaat voi­vat vara­ta uuden ajan net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta (www.nordlab.fi) tai soit­ta­mal­la puhe­lin­pal­ve­lun nume­roon 020 6198 019 arki­sin kel­lo 7–18.

Nord­Lab (Poh­jois-Suo­men labo­ra­to­rio­kes­kuk­sen lii­ke­lai­tos­kun­tayh­ty­mä) tuot­taa ter­vey­den­huol­lon labo­ra­to­rio­pal­ve­lu­ja Kai­nuun, Kes­ki-Poh­jan­maan, Lapin, Län­si-Poh­jan ja Poh­jois-Poh­jan­maan alueil­la yli 60 toi­mi­pis­tees­sä.