Yli 70-vuo­tiail­le soi­te­taan seu­raa­vak­si

Oulu-apu käyn­nis­tyi vii­me tiis­tai­na yli 80-vuo­tiai­den tilan­teen kar­toit­ta­mi­sel­la. Tänä vuon­na 80 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le oulu­lai­sil­le soi­tet­tiin ja kar­toi­tet­tiin hei­dän tilan­net­taan arjes­sa pär­jää­mi­sen osal­ta. Tavoit­tee­na on saa­da hen­ki­lö­koh­tai­nen yhteys kaik­kiin tähän ikä­ryh­mään kuu­lu­viin. Täl­lä vii­kol­la soi­tot laa­jen­ne­taan yli 70-vuo­tiai­siin.

Oulu-avun nimis­sä soit­ta­va hen­ki­lö voi olla Oulun kau­pun­gin, seu­ra­kun­tayh­ty­män tai Höyh­tyän Välk­keen työ­te­ki­jä tai van­hus­neu­vos­ton edus­ta­ja.

Oulun kau­pun­gin työ­te­ki­jä ottaa ikäih­mi­seen uudel­leen yhteyt­tä, jos ensim­mäi­ses­sä puhe­lus­sa herää huo­li hänen sel­viy­ty­mi­ses­tään nykyi­ses­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa. Mikä­li hen­ki­löä ei tavoi­te­ta soit­ta­mal­la, Oulun kau­pun­gin sosi­aa­li- ja ter­veys­vi­ran­omai­set tar­kas­ta­vat hänen tilan­teen­sa. Näin toi­mien var­mis­te­taan, että jokai­sen ikäih­mi­sen tilan­ne pys­ty­tään kar­toit­ta­maan ja tar­vit­ta­va tuki jär­jes­tä­mään.

Oulu-apuun kuu­luu ikäih­mis­ten tilan­teen kar­toit­ta­mi­sen ohel­la ruo­ka- ja asioin­tia­pua, neu­von­taa sekä kes­kus­te­lua­pua ja psyyk­kis­tä tukea. Oulu-avun puhe­lin­nu­me­ro on 08 558 558 20, ja se on avoin­na ma-to klo 8–18 ja pe klo 8–16. Oulu-apu on avoin­na myös cha­tis­sa ma-to klo 8–21 ja pe klo 8–16. Oulu-apuun liit­ty­vät asiat koo­taan osoit­tee­seen: www.ouka.fi/oulu-apu.

Oulu-apu antaa oulu­lai­sil­le arjen apua. Sii­hen ei kuu­lu koro­naan liit­ty­vä muu ohjeis­ta­mi­nen tai sai­raan­hoi­to. Koro­naan liit­ty­vä neu­von­ta on koot­tu koro­na­si­vus­tol­le: www.ouka.fi/korona.