Koro­na­vas­taan­ot­to Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen

Haukiputaan hyvinvointikeskukseen ohjataan kaikki kiireellisetŠ arviota tai hoitoa vaativat oululaiset potilaat, jotka kŠärsivät hengitystieinfektion oireista. Toinen paikka on Kontinkankaan hyvinvointikeskus.

Koro­na­vas­taa­no­tot ava­taan Hau­ki­pu­taan ja Kon­tin­kan­kaan hyvin­voin­ti­kes­kuk­siin tiis­tai­na 24.3.

Koro­na­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan vain hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­laat. Nii­hin ohja­taan kaik­ki kii­reel­lis­tä arvio­ta tai hoi­toa vaa­ti­vat oulu­lai­set poti­laat, jot­ka kär­si­vät hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­ta. Muis­sa Oulun hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ei hoi­de­ta hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­lai­ta tiis­tais­ta alkaen.

Ylä­hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta ovat yskä, kurk­ku­ki­pu, kuu­me, hen­ge­nah­dis­tus, lihas­ki­vut ja pään­sär­ky. Koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maa infek­tio­ta ei voi oirei­den perus­teel­la erot­taa muis­ta virusin­fek­tios­ta.

Koro­na­vas­taa­no­tol­le ei pidä saa­pua ilman soit­toa koro­na­neu­von­taan, jon­ka puhe­lin­nu­me­ro on 08 558 41414. Hoi­don­tar­pee­nar­vio pyri­tään teke­mään puhe­li­mes­sa. Näin tur­va­taan hoi­to sitä eni­ten tar­vit­se­vil­le. Koro­na­vas­taa­no­tol­la ei ote­ta koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä.

Jos oireet ovat lie­viä, neu­vo­taan jää­mään kotiin. Val­tao­sa ylä­hen­gi­tys­tiein­fek­tiois­ta ei vaa­di hoi­toa, vaan lepoa ja oma­toi­mis­ta seu­ran­taa. Näin on myös koro­na­vi­rusin­fek­tion kans­sa. Val­tao­sa koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neis­ta toi­puu vii­kon koti­le­vol­la tar­vit­se­mat­ta lää­kä­rin hoi­toa. Koro­na­vi­rus­ky­se­lyn voi teh­dä myös ver­kos­sa Omao­lo-pal­ve­lus­sa, mis­tä saa oireit­ten perus­teel­la toi­min­taoh­jeet.

Jos oireet vaa­ti­vat kii­reel­lis­tä hoi­toa tai arvio­ta, tulee soit­taa koro­na­vi­rus­neu­von­taan nume­roon 08 558 41414. Nume­ro pal­ve­lee maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 8–16 ja per­jan­tai­sin kel­lo 8–15.

Iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin koro­na­vi­rus­neu­von­taa saa Oulun seu­dun yhteis­päi­vys­tyk­sen nume­ros­ta 08 315 2655.

Hätä­ta­pauk­sis­sa yhteys on tut­tu nume­ro 112.

Koro­na­vi­rus­neu­von­nas­ta anne­taan toi­min­taoh­jeet. Tar­vit­taes­sa ohja­taan Hau­ki­pu­taan tai Kon­tin­kan­kaan koro­na­vas­taa­no­tol­le tai sai­raa­laan.

Muut akuut­ti­hoi­toa tar­vit­se­ta poti­laat Hau­ki­pu­taal­ta ohja­taan Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen.

Hau­ki­pu­taan koro­na­vas­taan­ot­to

• Hyvin­voin­ti­kes­kus, Simp­pu­lan­tie 15 A 3, ma–to klo 8–16, pe klo 8–15

• Ennen vas­taa­no­tol­le tuloa soi­ta koro­na­neu­von­taan p. 08 5584 1414.

• Sisään­käyn­ti pää­oves­ta.

• Muut akuut­ti­hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat ohja­taan Hau­ki­pu­taal­ta Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen.

• Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa säi­ly­vät:

• Suun ter­vey­den­huol­to, TULE-vas­taan­ot­to ja fysio­te­ra­pia: Simp­pu­lan­kar­ta­non oves­ta A1

• INR-polikli­nik­ka ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut: Simp­pu­lan­har­jun­tien kaut­ta

• Neu­vo­la, puhe­te­ra­pia, las­ten fysio­te­ra­pia, per­he­neu­von­ta, hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu, diabetes/ ast­ma­vas­taan­ot­to, Road: Simp­pu­lan­har­jun­tien kaut­ta, ovi A16

• Sosi­aa­li­pal­ve­lut, las­ten­suo­je­lu ja Kela: kul­ku oman sisään­käyn­nin kaut­ta enti­seen tapaan

• Kon­tin­kan­kaan koro­na­vas­taan­ot­to:

• Sisään­käyn­ti: Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan, Kivi­har­jun­tien puo­lel­ta, ei pää­oves­ta.

• Koro­na­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan vain hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­laat.

• Muu­ta akuut­ti­hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat ohja­taan Kon­tin­kan­kaal­ta Tui­ran hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen.