Oulu

Yhteis­työ­ryh­mis­tä asu­ka­sil­loik­si

Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhteis­työ­ryh­mä­toi­min­ta siir­tyi­vät osak­si sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja vuo­den 2017 alus­sa. Toi­min­taa kehi­te­tään voi­mak­kaas­ti alue­mal­lin kaut­ta siten, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuus­to otti val­lan takai­sin itsel­leen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan val­tuu­tet­tu Lau­ri Niku­lan esi­tyk­sen mukaan, että Oulun kau­pun­gin hal­lin­to­sään­tö muu­te­taan takai­sin ennal­leen siten, että pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta…


MATO ohja­maan maan­käyt­töä ja raken­ta­mis­ta

Oulun maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma (MATO) 2018–2022 hyväk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na. Val­tuus­to palaut­ti ohjel­man tam­mi­kuus­sa uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Tuol­loin esil­le nousi muun muas­sa Jää­lin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­tiin toi­min­ta­mal­li

Kii­min­ki­läi­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Pek­ka Simo­sen (kok.) esi­tys lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­nin toi­min­ta­mal­lin laa­ti­mi­ses­ta Oulun kau­pun­gil­le vuo­den 2018 aika­na hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti maa­nan­tai­na kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa. –…

Miten sujuu tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­to?

Oulun kor­keu­del­la on jou­­lu-tam­­mi­­kuus­­sa saa­tu tai­vaal­ta jo kes­ki­mää­räi­sen tal­ven koko lumi­mää­rä. Joil­le­kin se on rie­mun aihe, toi­sil­le rie­sa: tal­vi­lii­kun­taan on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­tos digi­ko­kei­li­joil­le!

Kii­tos kai­kil­le Ran­ta­poh­jan näköis­leh­des­tä ja verk­ko­leh­des­tä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia meil­le kir­jan­neet. Saim­me sato­ja vas­tauk­sia, jois­ta ehdot­to­mas­ti suu­rin osa oli kiit­tä­viä. On aivan pak­ko…