Oulu

Työt­tö­myys lisään­tyi jou­lu­kuus­sa

Iin työt­tö­myys­pro­sent­ti oli jou­lu­kuun lopus­sa 12,4. Kun­nan työt­tö­myys­pro­sent­ti las­ki alle kym­me­nen pro­sen­tin (9,9) syys­kuus­sa. Niin hyvä Iin työl­li­syys­ti­lan­ne ei ole ollut 80-luvun jäl­keen. Syys­kuun jäl­keen työt­tö­myys on läh­te­nyt pie­neen nousuun, mikä on nor­maa­lia kausi­vaih­te­lua. Loka­kuus­sa työt­tö­mien osuus työ­voi­mas­ta oli 10,6 pro­sent­tia ja mar­ras­kuus­sa 10,9.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Työ jat­kuu las­ten ja per­hei­den tuke­mi­sek­si

Oulun kau­pun­gin asian­tun­ti­ja­ryh­mä sek­su­aa­li­ri­kos­ten ehkäi­se­mi­sek­si kokoon­tui tors­tai­na 17.1. tois­ta kertaa.Työryhmä kävi läpi tilan­ne­ku­vaa ja päät­ti tii­vis­tää enti­ses­tään yhteis­työ­tä kou­lu­jen oppi­las­huol­to­hen­ki­lös­tön sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön välil­lä. Tilan­ne kou­luil­la on rau­hal­li­nen.


Kokoo­muk­sen ja RKP:n ehdo­kas­lis­ta val­mis

Poh­jois-Poh­jan­maan Kokoo­mus on vah­vis­ta­nut huh­ti­kuun 2019 edus­kun­ta­vaa­lei­hin 4 uut­ta ehdo­kas­ta. He ovat KTT, yli­opet­ta­ja Tii­na Gallén, eri­kois­lää­kä­ri, elä­ke­läi­nen Mat­ti Hon­ka­la, diplo­mi-insi­nöö­ri Jan­ne Mal­ka­mä­ki sekä yrit­tä­jä, Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus