Oulu halu­aa aikais­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta – Tur­ve­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Turpeenpoltosta luopuminen aiheuttaa erimielisyyttä kaupunginhallituksessa. (Arkisto: Inkeri Harju)

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­ti­sen lin­jauk­sen mukaan tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu Oulus­sa koko­naan 2040-luvun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tiu­kan 7–6-äänestyksen jäl­keen Jen­ni Pit­kon ja vih­reit­ten val­tuus­to­ryh­män val­tuus­toa­loit­teen poh­jal­ta uuden lin­jauk­sen, jos­sa tode­taan, että tur­peen ener­gia­käy­tön on loput­ta­va jo vuo­teen 2040 men­nes­sä.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net Juha Hui­ka­ri (kesk.) ja Matias Oja­leh­to (kesk.) jät­ti­vät teh­dys­tä pää­tök­ses­tä eriä­vän mie­li­pi­teen­sä ja irti­sa­nou­tui­vat pää­tös­teks­tin lisäyk­ses­tä kos­kien Oulun Ener­gian omis­ta­jaoh­jaus­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tus jät­ti tut­ki­mat­ta Hui­ka­rin ja Oja­leh­don oikai­su­vaa­ti­muk­sen ja nyt kak­sik­ko har­kit­see kun­nal­lis­va­li­tuk­sen teke­mis­tä vää­räs­sä jär­jes­tyk­ses­sä teh­dys­tä pää­tök­ses­tä.

– Ei kau­pun­gin­hal­li­tus voi yhden val­tuus­toa­loit­teen poh­jal­ta men­nä muut­ta­maan kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­tis­ta lin­jaus­ta, joka vaa­ti­si kau­pun­ki­kon­ser­nin val­mis­te­lun, jää­li­läi­nen Hui­ka­ri tote­aa.

Lisä­kus­tan­nuk­sia ja talou­del­lis­ta vahin­koa

Hui­ka­ri ja Oja­leh­to sano­vat mie­li­pi­tees­sään, että lisä­teks­ti on vahin­gol­li­nen Oulun Ener­gian toi­min­nal­le ja se mer­kit­see toteu­tues­saan teh­ty­jen tur­ve­suoin­ves­toin­tien rahal­lis­ta ja muu­ta talou­del­lis­ta vahin­koa sekä mer­kit­tä­viä mene­tyk­siä.

– Kes­kei­nen vies­tim­me on se, että kun kau­pun­ki on teh­nyt mer­kit­tä­viä inves­toin­te­ja ja sijoit­ta­nut läm­pö­kat­ti­loi­hin ja tur­ve­soi­hin, niin on jär­je­tön­tä jät­tää sijoi­tuk­set käyt­tä­mät­tä. Ei ole jär­ke­vää ajaa omaa raha­sam­poa alas nopeu­te­tul­la aika­tau­lul­la.

Hui­ka­rin mukaan Oulun Ener­gia ja Tur­ve­ruuk­ki ovat kui­ten­kin teh­neet pit­kän aika­vä­lin suun­ni­tel­mia, jois­sa tuli­si pysyä.

– Ei siel­lä ele­tä pus­sis­sa, vaan mie­ti­tään asioi­ta monel­ta kan­nal­ta. Ei kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tuli­si men­nä ohjaa­maan yhtiö­tä lät­ki­mäl­lä sel­viä päi­vä­mää­riä jon­kun aika­tau­lu­te­tun toi­min­nan päät­ty­mi­sel­le, Hui­ka­ri sanoo.

Oulun Ener­gia Oy/Turveruukki Oy ovat toden­neet, että teh­ty lin­jaus aiheut­taa mer­kit­tä­viä lisä­kus­tan­nuk­sia ener­gia­tur­peen tuo­tan­nol­le ja hei­ken­tää Oulun kau­pun­gin ener­gia­tuo­tan­non huol­to­var­muut­ta. Vih­rei­den esit­tä­män lin­jauk­sen mukaan uusia tur­ve­tuo­tan­toa­luei­ta ei ote­ta käyt­töön eikä ole­mas­sa ole­via aluei­ta laa­jen­ne­ta. tuo­tan­nos­sa ole­vat tur­ve­tuo­tan­toa­lu­eet pyri­tään hyö­dyn­tä­mään ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set mini­moi­den.

Oulun Ener­gia on tavoi­tel­lut hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen pie­nen­tä­mis­tä siten, että vuon­na 2030 sen omas­ta ener­gian­tuo­tan­nos­ta 90 pro­sent­tia on hii­li­neut­raa­lia ja täy­si hii­li­neut­raa­lius oli­si saa­vu­tet­tu vuo­teen 2050 men­nes­sä. Oulun Ener­gian lausun­non mukaan huol­to­var­muu­den kan­nal­ta ei oli­si jär­ke­vää raja­ta pai­kal­li­ses­ti tur­ve-ener­gi­aa kate­go­ri­ses­ti pois ener­gia­va­li­koi­mis­ta, kun puun käyt­töön liit­tyy niin pal­jon kysy­myk­siä. Lii­an nopeal­la uusien tuo­tan­to­soi­den ja lisä­aluei­den alas­ajol­la Oulun kau­pun­ki hei­ken­tää Oulun Ener­gian mukaan oulu­lais­ten kotien ja yri­tys­ten ener­gian­saan­nin huol­to­var­muut­ta ja lisää ener­gian­tuo­tan­non kus­tan­nuk­sia.

Tur­ve­tuo­tan­to työl­lis­tää ja tuot­taa kau­ko­läm­pöä

Vuon­na 2018 tur­ve­tuo­tan­non suo­ra työl­lis­tä­vä vai­ku­tus koko Suo­men alu­eel­la oli noin 2 300 hen­ki­lö­työ­vuot­ta ja välil­li­ses­ti noin 4 200 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Tuo­tan­toai­ka­na, tou­ko-elo­kuus­sa, alal­la työs­ken­te­li 5 000–6 000 toi­mi­hen­ki­löä, yrit­tä­jää ja kausi­työn­te­ki­jää. Tuo­tan­to­kau­den ulko­puo­lel­la ympä­ris­tö­työt ja konei­den kun­nos­ta­mi­nen sekä tur­peen toi­mi­tuk­set työl­lis­tä­vät noin 1 500 koko- ja osa-aikais­ta yrit­tä­jää ja työn­te­ki­jää.

Tur­ve­tuo­tan­to työl­lis­tää siel­lä, mis­sä on suh­teel­li­ses­ti eni­ten tur­ve­mai­ta ja käyt­tö­koh­tei­ta. Ete­lä-, Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­tien sekä Savo-Kar­ja­lan alueil­le kes­kit­tyy yli puo­let alan työl­lis­tä­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la tur­peen alu­eel­li­nen mer­ki­tys kau­ko­läm­mön tuo­tan­nos­sa on Ener­gia­teol­li­suu­den kau­ko­läm­pö­ti­las­ton mukaan 49 pro­sent­tia, joka on mää­räl­tään toi­sek­si suu­rin Suo­men maa­kun­nis­ta.

– Tur­peen mer­ki­tyk­ses­sä työl­li­syy­del­le, ener­gia­huol­lol­le ja huol­to­var­muu­del­le on suu­ria alu­eel­li­sia ero­ja maam­me sisäl­lä. Samal­la tie­däm­me, että ilmas­to­ta­voit­teet saa­vu­te­taan ener­gia­sek­to­ril­la var­mas­ti pääs­tö­kau­pan avul­la. Tämä on hyvä pitää mie­les­sä, kun esi­te­tään vaa­ti­muk­sia tur­peen ener­gia­käy­tön lopet­ta­mi­ses­ta, sanoo toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Lau­rik­ka Bio­ener­gia ry:stä.

Val­tuus­toa­loi­te: Kou­lu­lai­set met­sä­nis­tu­tuk­sil­la ilmas­to­tal­koi­siin

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä teki Oulus­sa aloit­teen, jos­sa se esit­tää, että kaik­ki Oulun kou­lut ottai­si­vat osaa ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tai­seen työ­hön istut­ta­mal­la uut­ta met­sää, joka kas­vaes­saan on mitä par­hain­ta hii­li­nie­lua.

Val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­te­tään, että kou­lut istut­tai­si­vat met­sää siten, että jokais­ta oppi­las­ta koh­ti han­ki­taan yksi uusi tai­mi ja täs­tä voi­si tul­la joka vuo­ti­nen perin­ne.

Samal­la opet­ta­jat voi­si­vat ker­toa oppi­lail­le maa­il­man par­haas­ta met­sien hoi­to­työs­tä, jota Suo­mes­sa teh­dään.

Oulus­sa riit­tää sekä kau­pun­gin omia että val­tion met­siä ja myös yksi­tyi­siä met­sän omis­ta­jia voi­tai­siin sitout­taa esi­tyk­sen teki­jöi­den mie­les­tä mukaan toi­min­taan.

Hyviä koh­tei­ta täl­lai­sel­le toi­min­nal­le ovat lisäk­si muun muas­sa käy­tös­tä pois­te­tut, tuh­ka­lan­noi­te­tut tur­ve­suot, joil­la Oulua on läm­mi­tet­ty ja joi­ta voi met­sit­tää. Esi­merk­ki­nä mai­ni­taan Tan­ni­las­sa myyn­nis­sä ole­vat kak­si entis­tä käy­tös­tä pois­tet­tua tur­ve­suo­ta, joi­ta on tuh­ka­lan­noi­tet­tu ja ne oli­si­vat hyviä juu­ri täl­lai­seen toi­min­taan.

Asi­aa on aloit­teen teki­jöi­den mukaan myös alus­ta­vas­ti kysyt­ty muu­ta­mal­ta isol­ta met­säyh­tiöl­tä ja ne oli­si­vat val­mii­ta spon­so­roi­maan tämän­kal­tais­ta toi­min­taa.

”Tule­vai­suu­des­sa met­sää istut­ta­neet lap­set ja nuo­ret voi­vat käy­dä seu­raa­mas­sa met­sän­kas­vua ja näyt­tää sitä jäl­ki­pol­vil­leen”, aloit­tees­sa tode­taan.

Val­tuus­toa­loit­tees­sa arvioi­daan, ettei­vät uus­van­hat tavat, kuten kou­lu­lak­koi­lu, edis­tä työ­tä ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­ta­mi­sek­si.