Jääli

Jää­lin kes­kuk­sen uusi kaa­va muo­tou­tuu

Jää­lin kes­kuk­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sel­key­ty­vät, asuin­ra­ken­ta­mi­nen tehos­tuu, lii­ke­kes­kus uudis­tuu ja Jää­lin kap­pe­li tulee sel­keäs­ti osak­si kes­kus­ta, kun uusi ase­ma­kaa­van muu­tos tulee voi­maan. Kaa­va­muu­tos tulee hyväk­syt­tä­väk­si tänään yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa, jos­sa sen hyväk­sy­mis­tä esi­tet­tä­neen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le.

Lue lisää


Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ete­nee

Oulus­sa kokeil­laan tämän syk­syn aika­na osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia. Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta etsii ehdo­tuk­sia Oulun ja oulu­lais­ten tur­val­li­suu­den ja tasa-arvon…Digiop­pi­mi­nen innos­taa las­ta ja moni­puo­lis­taa opet­ta­mis­ta

Jää­lin kou­lun jokai­sel­la luok­ka-asteel­la yksi luok­ka vali­koi­tui syk­syn alus­sa digi­luo­kak­si, joka tekee osan kou­lu­teh­tä­vis­tään kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la tai Ipa­dil­la. Osas­sa oppiai­neis­ta on edel­leen perin­tei­set kir­jat käy­tös­sä. Lisäk­si tie­to­ko­neel­la teh­dään esi­mer­kik­si ViL­LE-oppi­mi­sym­pä­ris­tön teh­tä­viä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ran­nan kou­lu on kau­pun­gin suu­rin inves­toin­ti seu­raa­vi­na vuo­si­na

Oulun kau­pun­gin seu­raa­vien vuo­sien suu­rim­mat inves­toin­nit ovat kou­lu­ja, Oulu­hal­li sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Kou­luin­ves­toin­neis­ta suu­rim­paan, Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen on ensi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRockbän­di­ki­sa Jää­lis­sä

Oulun lähia­luei­den bän­deil­lä, joi­den jäse­net ovat täy­si-ikäi­siä ja joil­la on omia bii­se­jä, on nyt mah­dol­li­suus mita­ta osaa­mis­taan rockbän­di­ki­sas­sa, joka jär­jes­te­tään Jää­lin ravin­to­la-pub Bume­ran­gis­sa mar­ras­kuun 17. päi­vä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni­puo­li­suus pitää yrit­tä­jän virees­sä

Hut­tu­ky­lä­läi­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä on ollut kos­me­to­lo­giy­rit­tä­jä koh­ta jo 17 vuo­den ajan. Hän ava­si Kau­neus­hoi­to­la Vanil­lii­nin Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­la vuon­na 2002. Vuon­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus