Jääli

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hol­la taas kul­ta­juh­lat

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon nyrk­kei­li­jät esiin­tyi­vät näyt­tä­väs­ti Lah­des­sa, jos­sa men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na nyrk­keil­tiin Suo­men par­haim­pien junio­rei­den avoin TUL-tur­naus. Alun perin Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon jouk­ku­ee­seen piti kuu­lua nel­jä kil­pai­li­jaa, mut­ta sai­ras­pe­ti vei Alek­si Guz­ma­nis­ta voi­ton. Tur­nauk­seen läh­ti­vät

Lue lisää
Kii­min­gin kylä­kou­lut sekä Keis­kan kou­lu Oulun sääs­tö­lis­tal­la – Yli-Iis­sä sääs­tö­jä syn­tyi­si kes­kit­tä­mäl­lä kaik­ki pal­ve­lut kou­lul­le

Ulko­puo­li­nen arvioit­si­ja on koon­nut 50 mil­joo­nan euron sääs­töt Oulun kau­pun­gin eri toi­mia­loil­ta. Jo val­mis­te­lus­sa ole­vien sopeut­ta­mis­toi­mien rin­nal­le on nos­tet­tu ehdol­le uusia toi­men­pi­tei­tä ja sääs­tö­koh­tei­ta. Sääs­tö­jä etsi­tään 120 eril­li­sen toi­men­pi­teen voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lis­sä teh­dään lei­pää yötä päi­vää koko Suo­meen

Väli­ky­läs­sä Vaa­san lei­po­mol­la on lei­vot­tu lei­pää vuo­des­ta 1998 saak­ka. Täl­lä het­kel­lä lei­po­mos­sa lei­vo­taan kol­mel­la lin­jal­la muun muas­sa pala­lei­piä, ries­kaa ja säm­py­löi­tä niin kii­vaa­seen tah­tiin, että nii­tä läh­tee koko Suo­men alu­eel­le päi­vit­täin yhteen­sä 11 000 – 15 000 lei­pä­laa­ti­kol­lis­ta. Vuo­den sal­do on yhteen­sä noin seit­se­män mil­joo­naa kiloa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus