Jääli

Ran­ta­poh­jan vuo­si 2019

Ran­ta­poh­ja ker­toi kulu­nee­na vuon­na jäl­leen tuhan­sin jutuin ja kuvin alu­een­sa asiois­ta ja tapah­tu­mis­ta. Ran­ta­poh­jan toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mer­kit­tä­vän aiheen vuo­den jokai­sel­ta kuu­kau­del­ta.

Lue lisää

Jou­lu on vil­kas­ta aikaa hau­taus­mail­la

Jou­lun aikaan Oulun seu­ra­kun­tien hau­taus­mail­la lois­ta­vat tuhan­net kynt­ti­lät ja esi­mer­kik­si Oulun hau­taus­maal­la kävi­jöi­tä arvioi­daan ole­van jou­lu­vii­kol­la kym­me­niä tuhan­sia. Myös muil­la hau­taus­mail­la kävi­jöi­tä on run­saas­ti ja Oulu­joen ja Hau­ki­pu­taan hau­taus­mail­la­kin kävi­jöi­tä on usei­ta tuhan­sia. Run­sas kävi­jä­mää­rä aiheut­taa jopa ruuh­kia hau­taus­mai­den park­ki­pai­koil­la koko jou­lu­aa­ton aika­na.


Tier­na­pe­rin­ne elää vah­va­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin – Tier­na­kil­pai­lun perin­ne­sar­jan voit­ta­ja­jouk­ku­ees­sa ovat muka­na jää­li­läis­vel­jek­set Samu­li ja Alek­si Niva

Ynnin Tier­nat -jouk­ku­een nelik­ko Hero­des: Aslak Kipi­nä (11), Mur­jaa­ni: Samu­li Niva (11), Knih­ti: Alek­si Niva (11) ja Mänk­ki: Rei­no Airis­nie­mi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi reit­ti­va­ri­aa­tio kesäk­si Oulun ja Kii­min­gin välil­le – 35K kul­kee kesäl­lä Jää­lis­sä Lai­va­kan­kaan kaut­ta

Uuden jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton teke­män lin­jas­to­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti kesä­kau­del­la aloi­te­taan uusi reit­ti­va­ri­aa­tio 35B, jon­ka reit­ti kul­kee Elo­ku­va­kes­kuk­sel­ta Kii­min­kiin. Jää­lin koh­dal­la 35B:n reit­ti kul­kee Kuusa­mon­tie­tä pit­kin.


Jää­li­hal­li halu­aa olla osa yhtei­söä– Yrit­tä­jät kehit­tä­vät kah­vi­la- ja majoi­tus­puol­ta hal­li­toi­min­nan rin­nal­la

Jää­li­hal­lin pelaa­jien ovi käy lähes 2 000 ker­taa vii­kos­sa, kun eri ikäi­set ja eri lajien jää­ur­hei­li­jat kul­ke­vat har­joi­tuk­siin ja pelei­hin. Vuo­des­ta 1987 Jää­lis­sä toi­mi­nut yksi­tyi­nen jää­hal­li on vuo­si­kym­me­nien aika­na saa­nut van­kan jalan­si­jan lajin har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa. Nyt hal­lin yrit­tä­jät halua­vat, että myös muut jää­li­läi­set löy­tä­vät hal­lin pal­ve­lut osak­si arkea ja pyhää.Jää­lin K-Super­mar­ket uudis­tuu nuor­ten kaup­piai­den­sa voi­min

Kes­ti­lä­läis­läh­töi­nen Hen­ri Karp­pi­nen ja yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Vee­ra Ukon­maa­na­ho ovat olleet K-Super­mar­ke­tin kaup­piai­na noin 1,5 kuu­kaut­ta. Nuo­ret, reip­paas­ti alle kol­me­kymp­pi­set kaup­pi­aat ovat lait­ta­neet tuu­le­maan ja raken­ta­vat par­hail­laan kaup­paa pala palal­ta itsen­sä näköi­sek­si sekä asiak­kai­den toi­vei­den mukai­sek­si.