Jääli

Val­ta­kun­nal­li­nen kalas­tus­päi­vä innos­taa lap­sia kalal­le

Val­ta­kun­nal­lis­ta kalas­tus­päi­vää vie­tet­tiin eilen Jää­lis­sä. Jää­lin­ma­jan ran­nas­sa ja ran­ta­ve­des­sä tutus­tut­tiin vesien­hoi­toon, kalas­tuk­seen, kalo­jen tun­nis­ta­mi­seen, kalan käsit­te­lyyn, luon­non­suo­je­lu­asioi­hin sekä vesil­lä liik­ku­mi­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ros­ka­kä­ve­lyl­lä Jää­liä puh­taak­si

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä­nä jää­li­läi­siä hou­ku­tel­tiin mukaan sii­voa­maan omaa ympä­ris­töä plog­gin­gin eli ros­ka­kä­ve­lyn muo­dos­sa. Tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli itse­kin jää­li­läi­nen Mar­ko Kes­ki­ta­lo, joka työs­ken­te­lee Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:ssä seu­ra­ke­hit­tä­jä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

EU-vaa­lit – mitä, mis­sä, mil­loin?

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 26.5. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maas­sa kes­ki­vii­kos­ta 15. tiis­tai­hin 21.5. ja ulko­mail­la 15.–18.5. Vaa­li­pii­re­jä on Suo­mes­sa yksi, jon­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 20

Hau­ki­pu­dasMa: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­li-papri­ka-per­sil­ja­sa­laat­ti, kas­vis-soi­ja­stro­ga­nof. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­vuo­ri-tomaat­ti­sa­laat­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan vuo­ka, peru­na­so­se, puna­juu­ri, kaa­li-per­sik­ka­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka. To: puu­ro, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, mar­ja­kiis­se­li. Pe: uuni­mak­ka­ra, peru­na­so­se, jää­vuo­ri-ana­nas­sa­laat­ti, kurk­kusa­laat­ti, pork­ka­na­nap­pi.


Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat saa­vat kii­tos­ta ja kri­tiik­kiä

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin Puron­tien liit­ty­män välil­lä on tut­kit­tu alus­ta­vas­ti vii­me tal­ven ja kevään aika­na. ELY-kes­kus, Oulun kau­pun­ki ja Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to ovat teh­neet tilan­tar­ve­suun­nit­te­lua, jos­sa on sel­vi­tet­ty sitä, miten kes­ki­kai­teel­li­nen 2+2 -kais­tai­nen tie sopi­si nykyi­sel­le pai­kal­leen. Alus­ta­vas­ti näyt­tää sil­tä, että kehit­tä­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta jopa ilman, että yhtä­kään tien­var­ren taloa täy­tyi­si pur­kaa alta pois.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus