Jääli

Isä on rakas, kiva, haus­ka

Tou­hu­la Satu­met­sä – päi­vä­ko­dis­sa Jää­lis­sä val­mis­tel­laan isän­päi­vän alla yllä­tyk­siä ja pien­tä aivo­päh­ki­nää isil­le pur­ta­vak­si tule­vaan juh­la­päi­vään.

Lue lisää

Jää­lin alue­foo­ru­mis­sa inves­toin­nit näh­tiin veto­voi­ma­te­ki­jöi­nä – Itäi­sen alu­een oli vai­kea löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta omal­ta osal­taan

Jos ei huo­mioi­da luo­ka­ton­ta äänen tasoa teat­te­ril­ta tule­vas­sa Face­book-live­lä­he­tyk­ses­sä Oulun itäi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa Jää­lis­sä, piti­vät osal­lis­tu­jat uuden­lais­ta kon­sep­tia mel­ko toi­mi­va­na. Eri pöy­dis­sä vir­ka­mie­het, päät­tä­jät ja kun­ta­lai­set kes­kus­te­li­vat aktii­vi­ses­ti kau­pun­gin tulois­ta, menois­ta ja inves­toin­tien prio­ri­soin­nis­ta.

Lue lisää

Anna ihol­le kos­teut­ta ja päi­vi­tä meik­ki syk­syyn – Hoi­to­huo­ne Bal­le­rii­nan Rii­na Kurt­ti-Nousiai­nen halu­aa antaa asiak­kaal­le het­ken ren­tou­tu­mi­seen

Syk­syn tulo näkyy sel­keäs­ti myös kau­neus­hoi­to­loi­den arjes­sa, sil­lä ihmi­set siir­ty­vät kesän jal­ka­hoi­dois­ta ja rip­sien piden­nyk­sis­tä kas­vo­hoi­toi­hin ja hem­mot­te­lu­hoi­toi­hin kuten aro­ma­hie­ron­taan. Syk­syn tyy­li on lem­peä ja luon­nol­li­nen.


Alue­foo­ru­mit ensim­mäis­tä ker­taa

Alue­foo­ru­mit jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa tors­tai­na 17.10. kel­lo 18–20 nel­jäs­sä tilai­suu­des­sa eri puo­lil­la Oulua. Alue­foo­ru­meis­sa asuk­kaat, kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ja viran­hal­ti­jat koh­taa­vat sekä kes­kus­te­le­vat kau­pun­gin­joh­ta­jan talous­ar­vio­esi­tyk­ses­tä vuo­del­le 2020. Jää­li halu­aa olla Oulun paras kau­pun­gin­osa – Asu­ka­sil­las­sa pää­tet­tiin ottaa kynt­ti­lä vakan alta oman asui­na­lu­een hyväk­si

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja, enti­nen jää­li­läi­nen Mik­ko Sal­mi oli Jää­lin asu­ka­sil­las­sa ker­to­mas­sa kau­pun­gin vies­tin­tään liit­ty­vis­tä suun­ni­tel­mis­ta. Samal­la hän tote­si, että jää­li­läi­sil­lä näyt­tää ole­van posi­tii­vis­ta itse­tun­toa, jon­ka avul­la saa­vu­te­taan kau­pun­gin­kin tavoit­te­le­maan veto­voi­maa ja pito­voi­maa.