Jääli

Sami Lopak­ka rau­hoit­tuu Kii­min­ki­joen var­rel­la – Kir­jai­li­ja poh­tii kuo­le­maa ja repii huu­mo­ria elä­män synk­kyy­des­tä

Kir­jai­li­ja ja muusik­ko Sami Lopak­ka aste­lee rau­hal­li­ses­ti pit­kin Koi­te­lin pit­kos­pui­ta. Hän tote­aa, että Koi­te­lis­sa tulee käy­tyä har­vem­min, vaik­ka kotoa Jää­lis­tä koh­tee­seen ei pit­kä mat­ka ole­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kala­mäen his­to­rias­ta ker­to­vat tau­lut Jää­lin kou­lul­le

Jää­lin Kala­mäes­sä lap­suut­taan mum­mu­las­saan viet­tä­nyt Eila Moso­rin lah­joit­ti Jää­lin kou­lul­le kak­si maa­laa­maan­sa Kala­mäen aiem­mas­ta elä­mäs­tä ker­to­vaa tau­lua. Tau­lut vas­taa­not­ti kou­lu reh­to­ri, joka piti lah­joi­tus­ta tär­keä­nä, sil­lä Kala­mä­ki on olen­nai­nen osa Jää­lin his­to­ri­aa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin­jär­veen raken­ne­taan suu­ri las­keu­tusal­las

Kii­min­gin-Jää­lin Vesien­hoi­to­yh­dis­tys on päät­tä­nyt aloit­taa suu­ren las­keu­tusal­las­hank­keen toteut­ta­mi­sen Jää­lin­jär­ven kaak­kois­pää­hän. Jär­ven peru­kas­ta ero­te­taan 3,5 heh­taa­rin alue las­keu­tusal­taak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin luon­to osa­na uut­ta kou­lua

Jää­li­läi­nen valo­ku­vaa­ja Kari Aron­tie tuo valo­ku­vil­laan Jää­lin luon­non ja mai­se­mat eri vuo­de­nai­koi­na osak­si kou­lun arkea. Ikku­nas­ta näky­vän män­ty­mai­se­man lisäk­si 20 Aron­tien kuvaa muis­tut­ta­vat sii­tä, miten tär­ke­ää luon­to jää­li­läi­sil­le on.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uuteen kou­luun maa­nan­tai­na

Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la aloit­taa toi­min­tan­sa uusi Jää­lin kou­lu maa­nan­tai­na 2.9. Jää­lin kou­lun reh­to­ri Pasi Timo­nen ker­too ole­van­sa iloi­nen ja ylpeä sii­tä, että Jää­liin on saa­tu nyky­ai­kai­set ja tur­val­li­set kou­lu­ti­lat kai­kil­le oppi­lail­le.


Mitä teh­täi­siin yhdes­sä, kysyt­tiin Jää­lis­sä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tyil­lä har­ras­te- ja hyvin­voin­ti­mes­suil­la useat yhdis­tyk­set ja muut alu­een toi­mi­jat esit­te­li­vät muun muas­sa sitä, mil­lai­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia Jää­lis­sä on. Usei­den toi­mi­joi­den huu­lil­la oli nime­no­maan se kysy­mys, mitä yhteis­tä teke­mis­tä Jää­liin halut­tai­siin. Samoin mie­tit­tiin uuden kou­lun ja sin­ne tule­vien asu­kas­ti­lo­jen käyt­töä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu: Raa­kaa voi­maa ja e-urhei­lua

Usko­ma­ton jut­tu e-urhei­lun maa­il­mas­ta! Hau­ki­pu­taa­lai­nen Topias “Top­son” Taa­vit­sai­nen nap­pa­si OG-jouk­kuei­neen jo toi­sen peräk­käi­sen Dota 2 -maa­il­man­mes­ta­ruu­den. Top­son sekä toi­nen suo­ma­lai­nen Jes­se “JerAx” Vai­nik­ka sekä kol­me muu­ta pelaa­jaa kuit­ta­si­vat voi­tol­laan yhteen­sä lähes 14 mil­joo­naa euroa. Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä asu­va Taa­vit­sai­nen ei suin­kaan ollut pelis­sä sivus­ta­kat­so­ja, vaan juu­ri­kin hänen joh­dol­laan jouk­kue ylsi voi­tok­kaa­seen suo­ri­tuk­seen.