Kes­kus­te­lem­me: Rau­ta­vir­taa vesis­töi­hin on hillittävä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­ja­ryh­mä nos­ti uudes­sa tut­ki­muk­ses­sa näky­vil­le rau­tail­miön koko Kali­men­joen vesis­tön ongel­ma­na (Ran­ta­poh­ja 7.4.2020). Jää­li­no­jan valu­ma-alue, Jää­lin­jär­vi mukaan lukien, on lähes nel­jän­nes Kali­men­joen valu­ma-alu­ees­ta. Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys perus­tet­tiin vuon­na 2011 paran­ta­maan eri­tyi­ses­ti Jää­lin­jär­ven tilaa. Jo vuon­na 2014 havait­tiin, että rau­dan mää­rä jär­veen tule­vis­sa vesis­sä on mas­sii­vi­nen. Alun perin suun­ni­tel­lut rat­kai­sut – pin­ta­va­lu­tus, kos­tei­kot, put­ki­pa­dot ja pohjakohoumat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus